Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Hållbar mobilitet

Området hållbar mobilitet handlar om trafik, transporter och resor i de framtida stadsdelarna. I förslaget till stadsutvecklingsstrategi står att det ska vara nära både till de två järnvägsstationerna och till övrig kollektivtrafik i områdena. Utgångspunkten är en ökad framkomlighet för alla. Hållbara transporter som gång-­, cykel­- och kollektivtrafik prioriteras.

Det ska vara lätt att ta sig dit man vill med genom att gå, cykla, åka buss eller tåg. Med mindre biltrafik inne i stads­delarna blir det tryggt för alla, både stora och små, att röra sig fritt. Det ska vara enkelt att hitta i kvarteren och att ta sig inom och mellan de två stadsdelarna.

Så här tyckte ni

Här sammanfattar vi några av de synpunkter som kom in till kommunen kring området hållbar mobilitet. Vissa har tyckt lika, andra har tyckt olika. Du kan se alla inkomna synpunkter i dialogredogörelsen, knivsta.se/dialogredogörelse. Länk till annan webbplats.

 • Det är positivt att kommunen satsar på hållbara färdmedel och tar avstamp i de globala målen för Agenda 2030.
 • Bra med satsningar på gång- och cykeltrafik. Det ger ett tryggt samhälle. Barn och unga kan röra sig fritt och säkert.
 • Bra med fler vägar för gående och cyklister, så som pendlingsstråk till Uppsala, bättre kopplingar över järnvägsspår samt till friluftsliv och rekreation.
 • Bra att gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. Bilfria stadsdelar är nödvändigt för en fungerande och hållbar framtida stad.
 • Parkeringsnormerna som förespråkas är för låga och det är fel att planera för att försvåra för biltrafik.
 • Det är viktigt att enkelt kunna nå sin bil från sitt hem. Det behövs för att kunna bo lantligt och för att bo i Knivsta.
 • Det är bra att samla parkeringslösningar i mobilitetshubbar. Då tar parkeringar mindre plats på gator och torg i stadsdelarna, och det blir mer plats för grönska och natur.
 • Mobilitetshubbar och parkeringshus kan bli otrygga. Det är inte tryggt i parkeringshus.
 • Gredelbyleden borde fortsättningsvis få vara öppen för genomfartstrafik. Vägen är viktig för framkomligheten.
 • Det är inte bra att Gredelbyleden görs om till stadsgata.
 • Vi skulle behöva nya på- och avfarter till E4:an för att säkerställa att det inte blir trängsel. Påfarterna ska vara på plats innan stadsdelarna byggs.
 • Vi behöver ingen ny station i Alsike eller satsning på tåg överhuvudtaget.
 • Kommunen behöver genomföra en större översyn av trafik, mobilitet och kollektivtrafik. Den kan inkludera allt möjligt, exempelvis strategier kring kollektivtrafikförsörjning, stimulerande insatser för att främja hållbara val, fler planskilda kopplingar över järnvägen, översyn av bullerpåverkan på bebyggelse, parkeringsbehov och motiveringar till kraftigt minskade p-normer.

Så här har vi ändrat

 • Vi har förtydligat att gator omvandlas till stadsgator i samband med exploatering och detaljplanering. Se sidan 67 i strategin.
 • Vi har lagt till text kring hur planeringen av Alsike och Knivsta station påverkas av de nya järnvägsspårens lokalisering. Se sidan 68 i strategin.
 • Vi har förtydligat att verksamheters behov ska beaktas vid trafikplaneringen. Förtydligande kring att verksamheters behov beaktas genom planering av mobilitetshubbar. Se sidan 64 och 66 i strategin.
 • Vi har lagt till ett stycke om att gång- och cykelväg mellan Knivsta och Alsike bör vara prioriterat och ligga närmare i tid innan vidare sträckning mot Bergsbrunna sker. Se sidan 68 i strategin.
 • Vi har beaktat synpunkter kring att kollektivtrafiken ska utvecklas för hela tätorterna och landsbygden och förtydligat text under rubriken Gång-, cykel- och kollektivtrafik. Se sidan 64 och 65 i strategin.

Inriktning för framtida planering inom området hållbar mobilitet

Här berättar vi hur Knivsta kommun vill att inriktningen för den framtida planeringen ska se ut för området hållbar mobilitet i Stadsutvecklingsstrategi 2035.

 • Den kommande planeringen ska följa inriktningen i kommunens förslag till transportplan för hållbar mobilitet vad gäller till exempel mobilitetssektioner, mobilitetshubbar och andra i transportplanen föreslagna åtgärder.
 • Utbyggnaden av gång-, cykel- och kollektivtrafik behöver ske tidigt och prioriteras i utbyggnadsfasen.
 • Järnvägens barriäreffekter (det vill säga att det är eller upplevs svårt att ta sig förbi järnvägen) ska motverkas i största möjliga mån, för att koppla samman de östra och västra sidorna av tätorterna.
 • Stadsdelarna ska planeras utifrån hållbar mobilitet.
 • Infrastrukturen som kopplar stadsdelarna mot omkringliggande områden ska vara ändamålsenlig och stödja hållbart resande.
 • Gaturummet i de nya stadsdelarna ska upplevas tryggt och säkert, och utformas på ett attraktivt sätt.
Diagram över mobilitet västra Knivsta

Diagram för västra Knivsta

Diagram för mobilitet Alsike stationssamhälle
Teckenförklaring mobilitet
Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022