Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Kulturmiljö

Området kulturmiljö handlar om hur kulturmiljöer ska tas om hand när de nya stadsdelarna planeras och byggs. Knivsta kommun har en bygd som är rik på kulturmiljöer. Värdefulla kulturmiljöer och landskapsbilder ska ses som en resurs att ta fasta på när stadsdelarna planeras och byggs. Det gäller byggnader och fornlämningar, men också annat, som gamla vägar, mötes­platser och vyer över landskap. Ny bebyggelse ska anpassas till både terrängen och odlingslandskapet

Så här tyckte ni

Här sammanfattar vi några av de synpunkter som kom in till kommunen kring området kulturmiljö. Vissa har tyckt lika, andra har tyckt olika. Du kan se alla inkomna synpunkter i dialogredogörelsen, knivsta.se/dialogredogörelse. Länk till annan webbplats.

 • Viktiga natur- och kulturvärden behöver få ett starkare skydd i planerna för Knivstas framtida utveckling.
 • Småskaligheten och lantligheten är kulturbärande egenskaper i Knivsta. Det finns en oro att det kommer att försvinna när Knivsta byggs ut på ett så omfattande sätt.
 • Flera remissinstanser och intresseorganisationer efterfrågar konsekvensutredningar och kulturmiljöutredningar med större tidsdjup. Då kan värdefulla miljöer som är riktigt gamla, så som fornlämningar, lyftas fram i strukturen och bli värdebärande platser.

Så här har vi ändrat

 • Flera har lyft kulturmiljö och fornlämningar som viktiga aspekter att bevara och utveckla. Vi har därför utökat avsnittet om kulturmiljö bland annat med information om hur kommunen ser på fornlämningar inom området och hur det hanteras framöver. Kartutdrag ur Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök har lagts till som visar fornlämningsbilden i västra Knivsta respektive Alsike stationssamhälle. Se sidan 92 i strategin.
 • Delar i texten om karaktärsområden har tagits bort, då texten var för detaljerad. Vi har tydliggjort att det behövs fortsatt arbete för att bestämma vilka åtgärder och platser som är lämpliga för att på bästa sätt ta hänsyn till kulturmiljö som en resurs i stadsutvecklingen. Se sidan 93 i strategin.
 • Vi har tagit bort ett föreslaget kvarter längs Gredelbyleden då det bedöms svårt att kombinera med intilliggande komministerbostället med trädgård.

Inriktning för framtida planering inom området kulturmiljö

Här berättar vi hur Knivsta kommun vill att inriktningen för den framtida planeringen ska se ut inom området kulturmiljö i Stadsutvecklingsstrategi 2035.

 • Värdefulla kulturmiljöer och landskapsbilder ska ses som en resurs att ta fasta på. Detta gäller enskilda objekt, rumsliga och historiska sammanhang samt viktiga siktlinjer och utblickar.
 • I västra Knivsta föreslås Ängby bytomt, Nya Tarv och stationsområdet utvecklas med fokus på bevarad och/eller förtydligad kulturhistorisk identitet.
 • I Alsike stationssamhälle föreslås Vrå herrgård, placeringen av stationen och någon eller några sammanhållna delar av Vrå villastad utvecklas med fokus på bevarad och/eller förtydligad kulturhistorisk identitet. Även någon eller några av de idag öppna ytorna bör utvecklas på detta sätt.
 • Kulturmiljö behöver beaktas i varje enskild detaljplan, utifrån respektive områdes förutsättningar.
 • Ny bebyggelse ska anpassas till terräng och till odlingslandskapet, för att fortsätta den historiska kontinuiteten.
 • Då utbyggnaden sker under lång tid kommer olika delområden naturligt få olika karaktärer. Det är viktigt att respektive delområde är sammanhållet, men att det samtidigt finns plats för variation. Detta ger tydliga nya miljöer med olika identitet, samtidigt som det medger en flexibilitet vad gäller bevarandet av befintliga byggnader inom de nya områdena, olika förhållande till befintliga miljöer och/eller framtida komplettering med byggnader/miljöer av annat slag.
Strukturförslag för västra Knivsta

Strukturförslag för de olika kvarteren i framtida västra Knivsta

Strukturförslag för de olika kvarteren i framtida Alsike

Strukturförslag för de olika kvarteren i framtida Alsike

Teckenförklaring strukturförslag

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022