Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar förenklat om att erbjuda ett bra vardagsliv för alla. Målet är livskvalitet – de nya stadsdelarna ska skapa förutsättningar för ett gott liv för alla som bor och verkar i dem. De ska bidra till att alla har likvärdig tillgång till kvaliteter som bostäder, mötesplatser, transporter, kultur, grönska och service av olika slag. Offentliga platser och stråk ska vara inkluderande, trygga samt främja rörelse och motion.

 

Social hållbarhet handlar också om delaktighet och medborgardialog. Stadsdelarna ska utvecklas i dialog med dem som bor och verkar i dem.

Så här tyckte ni

Här sammanfattar vi några av de synpunkter som kom in till kommunen kring området social hållbarhet. Vissa har tyckt lika, andra har tyckt olika. Du kan se alla inkomna synpunkter i dialogredogörelsen, knivsta.se/dialogredogörelse. Länk till annan webbplats.

 • Det är viktigt med barnperspektivet när Knivsta utvecklas.
 • Dåligt förslag till placering för nya Vårdcentrum i västra Knivsta.
 • Knivsta har ett bra läge och rimliga bostadspriser. Det är trivsamt och tryggt att bo här. Tänk om det ändras till det sämre när Knivsta växer och utvecklas med två stadsdelar?
 • Idag är Knivsta bara för barnfamiljer. Kul om de två stadsdelarna kan ge mer variation och service, som bostäder, restauranger, parker och kulturupplevelser.
 • Kommunen borde satsa mer på offentlig miljö och offentliga platser.
 • Lekplatser, fritidsgårdar, idrottsplatser och andra aktivitetsområden för både barn och vuxna ska inte bara finnas centralt utan även på andra platser i kommunen.
 • Det är önskvärt med fler kulturbärande platser i Knivsta.
 • Satsa mer på utsmyckning av det offentliga rummet.

Så här har vi ändrat

 • Vi har utökat beskrivningen av vad ett vårdcentrum är, hur den fortsatta planeringsprocessen kan se ut och viktiga frågor att ta hänsyn till.
 • Bilden som tidigare fanns på sidan 85 (Adolfsbergsskolan) har tagits bort för att sidföljden ska stämma. Se sidan 89 i strategin.
 • Vi har tydliggjort att planeringen behöver ta höjd för att behovet av och intresset för olika typer av fritids aktiviteter förändras över tid. Se sidan 90 i strategin.
 • Vi har lagt till skrivningen ”Framtagande av planeringsunderlag för kultur- och fritidsanläggningar och-lokaler.” under Pågående/kommande arbete. Se sidan 91 i strategin.

Inriktning för framtida planering inom området social hållbarhet

Här berättar vi hur Knivsta kommun vill att inriktningen för den framtida planeringen ska se ut för området social hållbarhet i Stadsutvecklingsstrategi 2035.

 • Stadsbyggandet ska i möjligaste mån bidra till likvärdig tillgång till grundläggande stadskvaliteter i form av offentlig och privat service, arbetsplatser, kultur, mobilitet och rekreation.
 • Kommunen bör verka för att tillgodose ett varierat utbud av bostadstyper, upplåtelseformer och hustyper i hela utredningsområdet.
 • Stadsbyggandet ska i möjligaste mån bidra med inkluderande, sammankopplade och flexibla offentliga platser och stråk där många olika typer av människor och grupper kan mötas. Platser för kulturutövande och kulturkonsumtion bör planeras in i tidigt skede.
 • Stadsbyggandet och transportsystemet ska utformas för att skapa trygga och säkra miljöer som understödjer gång-, cykel- och kollektivtrafik, för att främja fysisk aktivitet och därmed folkhälsan.
 • Staden ska utvecklas i dialog med dem som bor och verkar där.
 • När staden växer bör utvecklingen av social infrastruktur hålla jämna steg med bostadsbyggandet och det ökade antalet invånare. Vid motstående stadsbyggnadsintressen ska placeringen av skolor, förskolor, idrottshallar och andra kommunala verksamheter prioriteras.
 • Offentlig konst, i dess bredaste bemärkelse, bör beaktas tidigt i den fortsatta planeringen.
Strukturförslag för västra Knivsta

Strukturförslag för de olika kvarteren i framtida västra Knivsta

Strukturförslag för de olika kvarteren i framtida Alsike

Strukturförslag för de olika kvarteren i framtida Alsike

Teckenförklaring strukturförslag
Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022