Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Vad händer framöver?

När kommunen har antagit stadsutvecklingsstrategin påbörjar kommunen den fördjupade planeringen, med detaljplaneprogram och/eller detaljplaner för olika delar av området. Du som bor och verkar i Knivsta kan vara med och påverka varje kommande program eller detaljplan i stadsdelarna.

 • Medborgardialog är fortsatt viktigt i Knivsta kommun. Framöver kommer vi att bjuda in till fler dialoger. De kan till exempel handla om hur området kring Knivsta station ska utvecklas, vad som ska finnas i en framtida stadspark och hur Alsike station ska se ut.
 • Fördjupad planering för det nya stationsläget i Alsike. Här kommer en pendeltågstation med tillhörande service så småningom att växa fram, med plats för torg, handel och mötesplatser av olika slag.
 • Knivsta station utvecklas till ett funktionellt och levande Knivsta resecentrum – en stadskärna i Knivsta tätort med plats för torg, handel och mötesplatser av olika slag.
 • Två ytterligare järnvägsspår genom kommunen ger en bättre och mer välfungerande tågtrafik.
 • Planering för fler passager över järnvägen i både Knivsta och Alsike, för såväl motorfordon som för gående och cyklister.
 • Gång- och cykelväg Knivsta - Alsike - Bergsbrunna.
 • Ny trafikplats på E4 norr om Alsike, ”Mora stenar”.
 • Tidig planering för en framtida stadspark i västra Knivsta, med grönska, mötesplatser och aktivitetsytor.
 • Kvarter och områden i stadsdelarna börjar växa fram – byggnation i Centrala Ängby pågår redan, och i Lötängen planeras för nya kvarter med bostäder, skola och förskolor. I Alsike byggs ny idrottshall och det planeras bland annat för området Fornåsa. De nya detaljplanerna i stadsdelarna lutar sig mot Stadsutvecklingsstrategi 2035 när de tas fram.
 • Inom projekt Energi & Klimat 2035 arbetar Knivsta kommun i samverkan med Högskolan i Gävle för den omställning och med de lösningar som ska göra de framtida stadsdelarna klimatneutrala och oberoende av fossila bränslen till år 2035.
 • Fortsatt arbete för hållbar mobilitet. I framtidens Knivsta ska det vara enkelt och effektivt att ta sig dit man vill utan att påverka klimatet negativt. Gång-, cykel och kollektivtrafik prioriteras.
 • Arbete med att hela Knivsta kommun, båda tätorter och landsbygd, ska ha tillgång till en utbyggd, trygg och hållbar kollektivtrafik. Under 2022 påbörjar Region Uppsala en översyn av kollektivtrafiken i hela kommunen.
Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022