Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Kapitel 5: Genomförande

Läs om hur kommunen planerar för att genomföra projektet med de nya stadsdelarna.

Utbyggnadsordning

Västra Knivsta och Alsike delas in i ett antal delområden. Varje delområde kommer att fördjupas och planeras vidare i så kallade detaljplaner. Det betyder att respektive område kommer att studeras mer i detalj för att hitta bästa möjliga sätt att använda området.

Västra Knivsta

Västra Knivsta föreslås delas in i nio delområden. Lötängen och Centrala Ängby har redan påbörjat respektive avslutat detaljplaneskedet. Fram till år 2035 kommer även andra centrala delar att detaljplaneläggas och byggas. Mindre centralt belägna områden byggs därefter.

Alsike

Alsike föreslås delas in i nio delområden. För Alsike nord etapp 2a och 2b finns redan gällande detaljplaner. Fram till år 2035 kommer andra delar på den östra sidan, samt omkring resecentrum, att detaljplaneläggas och byggas.

Investeringar

Det kommer att krävas en mängd investeringar när utbyggnaden av västra Knivsta och Alsike ska genomföras. Beroende på typ av investering bekostas den av så kallade exploateringsbidrag från byggaktörer, av anslutnings- och brukaravgifter, av skattekollektivet i Knivsta, eller av statliga medel.

Till viktiga investeringar hör till exempel gator, broar, mobilitetshubbar, skolor och förskolor, vattendrag, parker, idrottsanläggningar, vård- och omsorgsanläggningar, kulturlokaler, ledningar och tekniska installationer.

Störningar och risk

Det är viktigt att utbyggnaden sker med så få störningar som möjligt för det övriga samhället under utbyggnadstiden.

Markägande

Kommunen ska säkerställa att olika markytor används väl och bidrar till en hållbar stadsbebyggelse. Det gäller oavsett om marken ägs privat eller av kommunen. Kommunen ska visa särskild hänsyn till befintlig bebyggelse och till de privatägda fastigheter som finns inom utvecklingsområdena.

Kommunalekonomisk kalkyl och befolkningsutveckling

Kommunen tar fortlöpande fram kalkyler för att säkerställa att kommunens ekonomi säkerställs på kort och lång sikt. Både kostnader och intäkter påverkas i hög grad av befolkningstillväxten, som bedöms vara 2,4 procent per år, med 27 000 invånare i kommunen år 2035.

Fortsatt process

Denna stadsutvecklingsstrategi ska ligga till grund för de framtida detaljplanerna för de nya stadsdelarna. Inför varje detaljplan kan fördjupade utredningar behöva göras, utifrån varje områdes förutsättningar.

I det fortsatta arbetet är det viktigt att kommunen fortsätter att utveckla sin stadsbyggnadsprocess, och ser till att det finns tillräckliga resurser och kompetenser för att planera och genomföra de kommande utbyggnadsprojekten.

Läs mer

För att läsa mer om genomförande, se sida 100-115 i huvuddokumentet.

Läs mer om översiktsplanen
Läs mer om hur kommunen arbetar med detaljplaner
Läs mer om hur kommunen arbetr med bygglov

Se diagrammet över hur olika kommunala dokument eller prövningar i stadsbyggnadsprocessen avgör olika saker - från översiktsplan till bygglovsskede

Diagrammet här nedanför på sidan visar hur olika kommunala dokument eller prövningar i stadsbyggnadsprocessen avgör olika saker - från översiktsplan till bygglovsskede.

Stadsutvecklingsstrategin beskriver bara planeringen för vissa delar av Knivsta kommun. Planeringen för övriga delar av kommunen beskrivs istället i översiktsplanen. Alla delar av västra Knivsta och Alsike kommer att fördjupas och planeras vidare i så kallade detaljplaner. När en detaljplan är klar kan den som vill bygga ansöka om ett så kallat bygglov.

Diagrammet har fyra delar. Längst upp visas en skiss över hela Knivsta kommun, med texten ”Översiktsplan för Knivsta kommun. 28 000 nya knivstabor till 2035 och 40 000 nya knivstabor med utblick mot 2050. Centralt i bilden visas en stor skiss över de två stadsdelarna i Alsike och västra Knivsta. Text SUS Stadsutvecklingsstrategi för västra Knivsta och Alsike. 3500 nya bostäder till 2035.I skissdelen för västra Knivsta syns ett utsnitt för en detaljplan med texten DP Detaljplan centrala Ängby, 2000 nya knivstabor. Bredvid ligger en illustration på ett hus med texten BL, Bygglov 900 bostäder”

Diagram över hur dokument och prövningar i stadsbyggnadsprocessen avgör olika saker - från översiktsplan till bygglovsskede. Illustration: Urban Minds

Inriktning för framtida planering

  • Kommunen ska eftersträva att ha en god kontroll och framförhållning när det gäller de kostnader och investeringar som kommer av stadsutvecklingsstrategin och Fyrspårsavtalet.
  • De strategiska besluten kring markanvändning, utbyggnadstakt och markförsäljning ska ske utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv.
  • Exploateringskostnader ska i möjligaste mån rättvist fördelas på dem som bygger i västra Knivsta och Alsike.
  • Kommunen bör använda egna lokaler och ytor så resurseffektivt som möjligt, genom exempelvis samnyttjande.
  • Den tekniska infrastrukturen bör samordnas.
  • Detaljplanering ska ske utifrån ett helhetsperspektiv. De ska hanteras i effektiva och förutsägbara processer.
  • De sociala förvaltningsdelarna bör ha en fortsatt aktiv roll, både i planeringen och byggandet av västra Knivsta och Alsike.
Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 2 juni 2021