Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Stadsutvecklingsstrategin - en sammanfattning

Stadsutvecklingsstrategin för västra Knivsta tätort och Alsike stationssamhälle sätter ramarna för hur morgondagens stadsdelar ska se ut, med strukturförslag för kvarteren och lösningar för stadsbyggnaden. Nu är medborgardialogen för förslaget avslutad. Arbetet med ett nytt och omarbetat förslag pågår. Förslaget presenteras i december 2021.

Utvecklingsprogram Knivsta 2035 - två nya och hållbara stadsdelar i Knivsta kommun

Knivsta fortsätter att växa och utvecklas.

För att kunna planera för ett robust och hållbart framtidens Knivsta tar kommunen nu ett samlat grepp kring stadsutvecklingen.

Det sker genom Utvecklingsprogram Knivsta 2035, som har uppdraget att planera för två nya och hållbara stadsdelar i Knivsta kommun - en i västra Knivsta tätort och en i området för Alsike stationssamhälle.

Målet är två levande, trivsamma och grönskande stadsdelar som utgör del i framtidens Knivsta - en modern småstad som är en föregångskommun inom hållbar och innovativ stadsutveckling, och som rymmer både stadens kvalitéer och en levande landsbygd.

Att möta den förväntade tillväxten med att bygga två nya stadsdelar från grunden är en unik möjlighet för kommunen. Vi kan ta ett samlat grepp, se till helheten och ge de nya stadsdelarna goda förutsättningar för framtiden. Vi kan välja hållbara och innovativa lösningar inom alla delar, som kollektivtrafik, närservice, naturvärden, teknisk infrastruktur och gestaltning av nya byggnader.

Då kan vi skapa ett robust framtidens Knivsta, som erbjuder många kvaliteter för både människor och miljö. En plats där butiker och företag vill etablera sig, och där det blir lätt att trivas och leva hållbart.

Läs om Utvecklingsprogram Knivsta 2035

Läs om Fyrspårsavtalet

Förslaget till stadsutvecklingsstrategi

Under det senaste året har kommunen arbetat med att planera och förbereda för de två stadsdelarna.

Arbetet har resulterat i ett förslag till stadsutvecklingsstrategi, som sätter grundstrukturen för stadsdelarna och kommer att ligga till grund för de framtida detaljplanerna i stadsdelarna.

Den föreslagna strukturen i stadsutvecklingsstrategin möjliggör för 3 500 nya bostäder i de två områdena till år 2035. Strategin blickar även framåt och skissar på en stadsutvecklingsvision för Knivsta på lite längre sikt.

Stadsutvecklingsstrategin fångar upp gemensamma frågor upp för framtidens Knivsta, som robusta lösningar för kollektivtrafik, närservice, omsorg, naturvärden, teknisk infrastruktur och gestaltning av nya byggnader.

I strategiförslaget presenteras också strukturskisser över de framtida stadsdelarna, med förslag på var exempelvis torg, skolor, parker och bostadskvarter ska ligga.

Ta del av förslaget till stadsutvecklingsstrategi

Medborgardialogen om förslaget

Fram till 15 september 2021 kunde du som bor och verkar i Knivsta vara med och tycka till om förslaget.

Nära 400 synpunkter, tankar och idéer har kommit in till oss på kommunen. Nu pågår arbetet med att ta del av synpunkterna och se över förslaget igen. I december 2021 presenterar vi ett nytt och omarbetat förslag.

Den reviderade versionen av strategin går sedan vidare till beslut. Det är kommunfullmäktige som antar förslaget till strategi. Beslutet planeras att fattas under vintern 2021/2022. 

Ta del av rapporten från medborgardialogen

Stadsutvecklingsstrategin är en del i arbetet med Fyrspårsavtalet

Knivsta 2035 och den nya stadsutvecklingsstrategin är en del i arbetet med det så kallade Fyrspårsavtalet, som Knivsta kommun har tecknat med staten.

Avtalet handlar i korthet om att Knivsta kommun ska möjliggöra för 15 000 nya bostäder i kollektivtrafiknära läge fram till år 2057, medan staten och Region Uppsala i sin tur ska bidra med bland annat ny station i Alsike, två nya tågspår genom kommunen och en god kollektivtrafik.

Förslaget till stadsutvecklingsstrategi rymmer därför också en stadsutvecklingsvision på lite längre sikt, för hur de två stadsdelarna skulle kunna utvecklas efter år 2035 ända fram till år 2057.

Fyrspårsavtalet i korthet

Fyrspårsavtalet kan sammanfattas så här:

  • De nya stadsdelarna ska planeras och byggas hållbart – ekonomiskt, socialt och miljömässigt
  • Knivsta kommun ska möjliggöra för 15 000 nya bostäder till år 2057
  • Bostäderna som byggs ska vara kollektivtrafiknära
  • Staten ska dra två nya järnvägsspår genom Knivsta kommun
  • Kommunen får en ny järnvägsstation i Alsike
  • Region Uppsala ska bygga ut kollektivtrafiken inom, till och från de två stadsdelarna

Läs mer om Fyrspårsavtalet

Läs mer om Knivsta 2035 och de två nya och hållbara stadsdelarna

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 november 2021