Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

De nya stadsdelarnas identitet

Målet är att skapa två levande, trivsamma och grönskande stadsdelar som är en del av framtidens Knivsta - en modern småstad som är en föregångskommun inom hållbar och innovativ stadsutveckling, i nära samverkan med en levande landsbygd.

Två barn kramas
Äldre i park

Levande, trivsamma och grönskande

Planeringen av de två nya stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike tar avstamp i de värden som beskrivs i Knivstas vision 2025 och i kommunens gällande översiktsplan.

Kommunen skissar på en strategi som tar sikte på hållbarhet - social, miljömässig och ekonomisk.

Målet är två levande, trygga, trivsamma, barnvänliga och grönskande stadsdelar som utgör del i framtidens Knivsta - en modern småstad som är en föregångskommun inom hållbar och innovativ stadsutveckling, och som rymmer både stadens kvalitéer och en levande landsbygd.

I de nya stadsdelarna planeras en mångfald av sociala mötesplatser. Här ryms parker, gator, idrottsplatser, förskolor, skolor, affärer, restauranger och annat som hör en stad till.

När det gäller bebyggelse skissas på en småstadskaraktär, med blandade kvarter för boende, arbetande och besökare. Målet är att du, var du än väljer att bo i de nya stadsdelarna, ska ha tillgång till stadskvalitéer, grönska och hållbar mobilitet inom några hundra meter. Bostäderna ska vara av blandad karaktär, med flerbostadshus och radhus i olika upplåtelseformer. Minst 30 procent av bostäderna ska vara hyresrätter.

Service kommer främst att finnas i stadsdelarnas kärnor, där bebyggelsen är högre och där flerbostadshusens bottenplan rymmer lokaler för butiker, kaféer, föreningsliv och annan verksamhet. Verksamheterna bidrar till levande stadsdelar, både dagar och kvällar. Längre ut från kärnorna blir husen lägre, med kvarter som rymmer flerbostadshus, radhus och närservice.

Naturen ska vara ständigt närvarande. Gröna stråk letar sig in bland kvarteren och erbjuder grönskande mötesplatser. Du som bor och verkar i någon av de två stadsdelarna ska ha tillgång till friluftsliv och rekreation inom 800 meter.

Ett nätverk av bilfria smågator, gångfartsområden samt gång- och cykelvägar gör det tryggt, effektivt, enkelt och självklart för både barn och vuxna att transportera sig till fots eller med cykel. Om behov av bil uppstår finns bilpooler nära till hands, var du än befinner dig på området.

Nyckelordet är nära. Avstånden är korta - till affären och parken, till idrottsplatsen och fritidsaktiviteterna. Men också till naturen, med strövområden, vatten och grönska.

Du kan gå eller cykla till det mesta - eller ta bussen eller tåget, om du hellre vill.

Vision och utgångspunkt för stadsbyggnaden och samhällsutvecklingen i Knivsta kommun

Kommunens gällande översiktsplan

Idéskiss över ett typkvarter i framtidens hållbara stad

Ännu är det tidigt i planeringen, och inga beslut är fattade.

Men så här, som vi visar nedan, skulle ett kvarter i en hållbar stad kunna se ut.

Bostäder i olika höjder och storlekar, gröna rum för egen odling och umgänge, arbetsplatser och plats för verksamheter, och nära till kollektivtrafik, med en så kallad mobilitetshubb i kvarteret.

Läs om vad en mobilitetshubb är

En skiss över hur ett kvarter i framtidens hållbara stad skulle kunna se ut

Illustration: Urban Minds

En hållbar livsstil

Arbetet med de nya stadsdelarna tar avstamp i Agenda 2030 - den globala agendan med 17 punkter för förändring mot ett hållbart samhälle.

Att planera för två hållbara stadsdelar är en utmaning - och en unik möjlighet.

I arbetet med stadsdelarna tar kommunen ett samlat grepp och planerar för hållbara lösningar inom alla områden, som kollektivtrafik, närservice, omsorg, naturvärden, teknisk infrastruktur och gestaltning av nya byggnader.

Hållbarhetstänket kommer att avspeglas i stort och smått, från den övergripande strukturen och funktionerna till bostadskvarteren och utformningen av det offentliga rummet.

Målet är ett framtidens Knivsta som erbjuder goda förutsättningar för både stad och landsbygd att utvecklas, där det är lätt att trivas och enkelt att leva och verka hållbart.

Läs mer om Knivstas arbete för en hållbar kommun

Se vision och utgångspunkt för stadsutveckling och samhällsplanering i Knivsta

Utvecklingsprogrammets effektmål

I projektdirektivet för Utvecklingsprogram Knivsta 2035 och de två nya hållbara stadsdelarna presenteras tio effektmål som beskriver den nytta som utvecklingsprammet ska ha i Knivsta kommun.

Bland annat ska stadsdelarna vara attraktiva och locka boende, verksamheter och besökare, invånarna ska ha nära till gröna rum och fritidssysselsättningar, och områdena ska byggas hållbart, med innovativa lösningar.

Med dessa budskap som grund skissas de nya stadsdelarna fram och identiteten hos de nya stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike växer fram.

De tio effektmålen

År 2035 är Knivsta:

  • En kommun som har cirka 28 000 invånare
  • En attraktiv plats som lockar boende, verksamheter och besökare
  • Ett samhälle som erbjuder effektiv och hållbar kollektivtrafik
  • En ort nära sammankopplad med en levande landsbygd
  • En kommun som är öppen för förändringar och lockar de som vill leva i ett hållbart samhälle
  • Ett motståndskraftigt samhälle som är väl rustat för att klara stora förändringar
  • En plats med en blandad befolkning där det finns förutsättningar för att leva ett fossilfritt liv utan att påverka klimatet negativt
  • Ett samhälle som sätter barn och unga i det främsta rummet och premierar lärande
  • En plats där invånarna har nära till gröna rum samt kultur- och fritidssysselsättningar
  • En stad där två hållbara stadsdelar med innovativa lösningar har börjat etableras och skapar avtryck i resten av kommunen.

Påverka identiteten hos de nya stadsdelarna

I arbetet med de nya stadsdelarna är det viktigt att veta vad du tycker.

Under åren som följer kommer kommunen att på olika sätt bjuda in dig som lever och verkar i Knivsta till dialog för att få in tankar, idéer och synpunkter, under olika skeden av utbyggnaden.

Var med och påverka

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 mars 2021