Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Det här händer just nu

Just nu är kommunen inne i ett intensivt samordningsarbete. Nu sker den tidiga planeringen av Utvecklingsprogram Knivsta 2035.

Blommor på Sågverkstorget
Barn klättrar på sågverkstorget

Projektgruppen arbetar med övergripande frågor som bebyggelse, infrastruktur, grönområden och andra viktiga områden. Parallellt skissas på framtidsbilder som visar förslag på hur de nya stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike kan komma att se ut.

Arbetet med en stadsutvecklingsstrategi för västra Knivsta och Alsike pågår och förhoppningen är att det ska finnas en remissversion klar under våren 2021.

Stadsutvecklingsstrategin (SUS) ska lägga grundstrukturen för bebyggelse, gator, parker med mera i västra Knivsta och Alsike, samt sätta ambitionsnivån och schematiska strategier för hur de nya stadsdelarna ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt.

Stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy för Knivsta kommun antogs under hösten 2020, med grundläggande principer för hur ny bebyggelse ska utformas/gestaltas på ett sammanhållet och smakfullt sätt i Knivsta kommun.

Ett förslag till en transportplan för hållbar mobilitet håller på att tas fram, i samarbete med Trafikverket och Region Uppsala. Planen kommer att ange hur kommunen ska arbeta för att uppnå en god och hållbar mobilitet för kommunen och dess invånare. 

Kommunen har kontinuerliga träffar med Trafikverket och Region Uppsala, där åtgärder för de nya järnvägsspåren och övriga nödvändiga infrastrukturkopplingar diskuteras.

De första utbyggnadsplanerna kan snart förverkligas i och med att detaljplanen för centrala Ängby är antagen. Under hösten ska kommunen påbörja anläggningen av gator och parker på området. De första husen har börjat byggas.

När stadsutvecklingsstrategin är framtagen blir nästa steg att bjuda in dig som bor och verkar i Knivsta att delta och påverka i det konkreta utvecklingsarbetet.

Det kan handla om synpunkter på de framtidsbilder som projektgruppen skissar på, nya idéer kring vad de nya stadsdelarna ska erbjuda i form av service och fritidsaktiviteter, hur byggnaderna ska se ut och mycket annat.

Se vad som byggs och utvecklas i centrala Ängby

Var med och påverka

Det här händer inom Knivsta 2035

September 2020

 • Utvecklingsprogram Knivsta 2035 presenterades.
 • Projektgruppen Knivsta 2035 har påbörjat sitt arbete.
 • Stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy för Knivsta kommun antogs.

Oktober - december

 • Ett förslag på stadsutvecklingsstrategi för de nya stadsdelarna tas fram.
 • Transportplan för hållbar mobilitet tas fram.
 • Första medborgardialogen kring Knivsta 2035: Enkät med frågor kring de nya, hållbara stadsdelarna inom ramen för Medborgarrådet.
 • Detaljplan Alsike Nord etapp 2 a och b antas.
 • Trafikverket påbörjar järnvägsplan för de nya spåren och station i Alsike, samt en så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som ska utreda trafiklösningar kopplat till järnvägsutbyggnaden.

Text

Det här händer inom Knivsta 2035 under år 2021

Vår 2021

Ett förslag på stadsutvecklingsstrategi (i form av en remissversion) tas fram.

Sommar 2021

Kommunen arrangerar dialog med dig som bor och verkar i Knivsta, för att få in idéer, tankar och synpunkter på förslaget på stadsutvecklingsstrategi.I samband med det presenteras skisser över framtidens västra Knivsta och Alsike.

Hösten 2021

 • Kommunen ser över strategin och försöker möta inkomna synpunkter från invånare och intressenter.
 • Detaljplan för området Lötängen i västra Knivsta antas.
 • Detaljplanerna för de nya stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike börjar växa fram. Som alltid håller kommunen dialoger med invånare och berörda i form av samråd inför beslut om varje detaljplan, enligt Plan- och bygglagen (PBL).
 • Stadsutvecklingsstrategin antas av Knivsta kommunfullmäktige.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 9 april 2021