Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Dagvattenstrategi

Dagvattenstrategins syfte är att Knivsta kommun genom gemensamma mål ska kunna arbeta för en långsiktigt hållbar och effektiv dagvattenhantering. Strategin anger riktlinjer
och är vägledande för hur kommunen ska förhålla sig till dagvattenhanteringen.

Därför behövs en dagvattenstrategi i Knivsta kommun

Allt eftersom Knivsta utvecklas och förtätas behöver kommunen aktivt arbeta för att
förebygga problem och ta till vara möjligheterna med dagvatten. Även om detta är allra viktigast i Knivsta tätort och Alsike, där andelen hårdgjorda ytor är som störst, gäller det också i andra delar av kommunen.

En långsiktig hållbar dagvattenhantering kräver samarbete och samverkan inte bara inom olika delar av kommunen, utan även med andra aktörer så som fastighetsägare, byggherrar och flera andra.

Dagvattenhanteringen involverar hela planeringsprocessen: från översiktlig planering och markförsäljning till bygglov, genomförande och drift och skötsel av anläggningar. För att samarbetet om dagvattenhanteringen ska fungera väl och kostsamma skador undvikas behövs en gemensam plattform för arbetet.

Dagvattenstrategins syfte

Dagvattenstrategins syfte är att Knivsta kommun genom gemensamma mål ska kunna arbeta för en långsiktigt hållbar och effektiv dagvattenhantering. Strategin anger riktlinjer och är vägledande för hur kommunen ska förhålla sig till dagvattenhanteringen. Dagvatten är ett gemensamt ansvar och strategin riktar sig till samtliga delar av kommunens organisation som berörs av dagvattenfrågan, inkl. kommunala bolag. Den riktar sig också till aktörer utanför kommunen: fastighetsägare, exploatörer, byggherrar med flera.

Översiktsplan och strategier

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 september 2020