Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Grönstrukturplan

Grönstrukturplanen är framtagen som ett styrdokument med syfte att fungera som stöd och vägledande underlag i den fysiska planeringsprocessen.

I Knivsta finns gott om naturtillgångar och såväl grönska som
rekreationsmöjligheter är nära till hands i stora delar av kommunen.
I samband med att både kommunen som helhet och tätorterna växer är
det viktigt att ta hänsyn till de värden som grönstrukturen medför.

Grönstrukturplanen är ett styrdokument

Grönstrukturplanen är framtagen som ett styrdokument med syfte att
fungera som stöd och vägledande underlag i den fysiska
planeringsprocessen; som underlag i det strategiska planarbetet, som
stöd för avvägningar mellan olika intressen och i bedömningar vid
markanvisning, planbesked och detaljplaneläggning samt vid
utveckling och skötselplanering av parker och naturområden.

En del av översiktsplanen

Grönstrukturplanen utgör fortsättningsvis en del av översiktsplanen
där avvägningar mellan olika intressens markbehov kan göra på ett
bra sätt. Den ska emellertid också fungera som ett självständigt
verktyg att använda i de skeden i den fysiska planeringsprocessen som
beskrivs ovan.

Arbete med Knivstas gröna struktur

Med inventeringar, beskrivningar och värderingar av grönytors och
naturområdens värden ur ett biologiskt, rekreativt och socialt
perspektiv utgör grönstrukturplanen ett viktigt underlag för fortsatt
arbete med Knivstas gröna struktur. Grönstrukturplanen ska ses som
ett levande dokument som kommer att utvecklas, kompletteras och
revideras allt eftersom ny kunskap, erfarenheter och underlag
tillkommer.

Översiktsplan och strategier

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 september 2020