Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Trafikstrategi

Vision 2025 för Knivsta kommun är utgångspunkten för kommunens trafikstrategi, som ska ses som ett verktyg i arbetet med att nå visionens mål. Trafikstrategin redogör för hur utformningen av gaturummet har en avgörande roll för hur attraktiv Knivsta framtida stad kommer att upplevas och hur attraktiva de hållbara trafikslagen kommer att bli.

Syftet med trafikstrategin är ”Ett attraktivare Knivsta”

Knivsta kommun har tagit fram en vision för hur kommunen ska utvecklas fram till år 2025. Den är utgångspunkten för trafikstrategin, som ska ses som ett verktyg i arbetet med att nå visionens mål.

Trafikstrategins huvuddrag redogör för hur utformningen av gaturummet har en avgörande roll för hur attraktiv Knivsta framtida stad kommer att upplevas och hur attraktiva de hållbara trafikslagen kommer att bli.

På landsbygden handlar det om att skapa förutsättningar för kollektivtrafiken att bli ett attraktivt trafikslag. Trafikstrategin är en nyckelfaktor i arbetet med att nå följande mål i Vision 2025 för Knivsta kommun:

Knivsta…
• är en föregångskommun för ett hållbart samhälle
• är en modern småstad
• har en levande landsbygd
• har ett näringsliv i utveckling med fler kunskapsintensiva företag

Den röda tråden i Vision 2025 för Knivsta kommun är hållbarhet, vilket innebär att
transporterna i kommunen bör utvecklas i en hållbar riktning. Hur vi väljer att röra och transportera oss är beroende av vilket transportslag vi upplever som mest attraktivt och tillgängligt. Kommunen har ansvar och rådighet över att skapa förutsättningar för invånarna att välja något av de hållbara transportslagen.

Ett hållbart transportsystem innebär:

• att gång-, cykel- och kollektivtrafik är attraktiva trafikslag
• en levande stadsmiljö med människor i rörelse
• en attraktiv miljö för kunskapsintensiva företag
• ett effektivt markutnyttjande
• en landsbygdsutveckling i stråk som kan försörjas med kollektivtrafik
• en ökad turtäthet för kollektivtrafiken
• ett underlag för annan infrastruktur
• ett jämlikt transportsystem


En viktig del i arbetet med att åstadkomma ett hållbart transportsystem är utformningen av den fysiska miljön. I och med att gång- och cykeltrafikanter rör sig i relativt låga hastigheter ställs högre krav på trivsamt utformade miljöer samt närhet mellan viktiga målpunkter.

Detta leder till att människor rör sig i det offentliga rummet och utgör ett viktigt bidrag till en levande stadsmiljö. Ett hållbart transportsystem leder således till hållbara miljöer för handel, verksamheter och näringsliv. En viktig parameter vid etablering av kunskapsintensiva företag är att miljön är stadslik och innehåller urbana kvaliteter. Ett hållbart trafiksystem är därmed en viktig faktor i arbetet med att skapa den moderna småstaden Knivsta.

Översiktsplan och strategier

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 september 2020