Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Aktuella projekt

Knivsta kommun planerar och bygger nya vägar för gång och cykel, samt förbättrar och renoverar de befintliga vägarna. Målet är att det ska vara enkelt och tryggt att färdas till fots eller med cykel. Här kan du läsa mer om utvalda projekt.

skylt vägarbete

Utbyggd cykelparkering vid tågstationen

Den tidigare cykelparkeringen vid trapporna vid tågstationen har byggts ut.

Den "nya" cykelparkeringenhar fått cirka 170 platser varav de flesta under tak utmed spårområdet.

Läs mer om den nya cykelparkeringen

Södra delen av Centralvägen

Frå kommunhuset till Särstavägen breddas den befintliga gång- och cykelvägen. Vid Apoteksvägen blir gång- och cykelvägen prioriterad - det vill säga vägen för fordonstrafik höjs upp till trottoarens nivå och blir som ”fartgupp” för bilister. 

Vägen får också ny belysning.

Högåsvägen/Kolugnsvägen till Gredelbyleden

Utmed Högåsvägen mellan Skogsbrynsvägen och Gredelbyleden har den befintliga trottoaren breddats till en gång- och cykelväg.

Vid anslutande vägar är gång- och cykelvägen prioriterad. Det betyder att vägen för fordonstrafik höjs upp till trottoarens nivå och blir som ”fartgupp” för bilister. Cyklister behöver då inte köra upp- och nedför trottoarkanter och det blir ännu tydligare att bilister ska väja för gående och cyklister.

I projektet har också ingått att byta ut gamla armaturer och förtäta befintlig belysning.

En av anledningarna till att den nya gång- och cykelvägen byggts är att knyta ihop vägen för gående och cyklister från cykelvägen vid Gredelbyleden/Högåsvägen till cykelvägen som börjar vid Skogsbrynsvägen och går genom skogen till Boängsvägen och vidare mot eljjusspåret och Alsike (till vänster) alternativt höger mot Gredelbyleden.

Centrala Ängby

Nya stadsdelen Centrala Ängby växer fram. Här planeras och byggs flera gång- och cykelvägar för att underlätta för gående och cyklister. När området står klart omkring 2025 kommer här finnas ett nätverk av trygga vägar för gående och cyklister, både inom stadsdelen och med koppling till centrum och andra delar av Knivsta tätort.

Redan idag finns en ny gång- och cykelväg med belysning på plats längs med järnvägen, från Gredelbybron till stationshuset.

Det blir en ny gång- och cykelväg utmed Torpängsgatan, som kommer knyta samman Gredelbyleden med Lyckåsvägen.

Utmed Gredelbyleden, som nu blir stadsgata, blir det gång- och cykelväg på båda sidor om leden, med belysning och planteringar.

Läs samlad information om Gredelbyleden

Läs samlad information om Centrala Ängby

Margaretavägen

Margaretavägen har fått en belyst gång- och cykelväg som leder in mot skolan och upp till bostadsområdet.

Läs samlad information om Margaretavägen

Lustigkullagatan/Norra Alängsvägen

Här breddas vägen för fordonstrafik. En gång- och cykelväg byggs intill vägen för fordonstrafik och det blir lätt att tryggt gå eller cykla till den nya sporthallen Adolfsbergshallen. Sträckan får belysning och trädplanteringar.

Läs mer om projektet Lustigkullagatan/Norra Alängsvägen

Morängatan/Lilla Brännkärr

Både utmed Morängatan och utmed parallellgatan Skogsgläntevägen byggs gång- och cykelvägar med belysning.

Längs med Brunnbyvägen byggs den befintliga gång- och cykelvägen om och parkeringsfickor kommer på plats.

Det finns också en ny belyst gång- och cykelväg genom skogen mellan Morängatan och Brännkärrsskolan.

Läs mer om projektet Morängatan/Lilla Brännkärr

Kvarter Segerdal

I nya kvarter Segerdal vid Apoteksvägen bygger Knivsta kommun vägar för gång och cykel, samt gågata/gångfartsområde genom området.

Läs mer om kvarter Segerdal

Forsbyvägen

Ett större projekt med olika åtgärder för gång och cykel pågår längs med Forsbyvägen.

Gång- och cykelvägen breddas och vid flera korsningar blir cykelvägen prioriterad, det vill säga vägen för fordonstrafik höjs upp till trottoarens nivå och blir som ”fartgupp” för bilister.

Cyklister behöver då inte köra upp- och nedför trottoarkanter och det blir ännu tydligare att bilister ska väja för gående och cyklister.

Flera projekt med gång- och cykelvägar

Det pågår också ständigt en rad mindre projekt med förbättringsåtgärder och nya delar av gång- och cykelvägar runt om i kommunen. Belysning och andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder, som prioriterade gång- och cykelvägar med upphöjda banor som blir som fartgupp för bilister, är en viktig del.

Målet är att på både kort och lång sikt förbättra förutsättningarna för både gående och cyklister.

Hela cykelinfrastrukturen i tätorterna ses över med målet att bland annat knyta ihop olika gång- och cykelvägar med varandra. Framöver ska det bli lättare att ta sig till bland annat centrum och stationen för gående och cyklister, från både Alsike och andra delar av Knivsta tätort.

Tidigare projekt

  • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs med Brunnbyvägen

Ny belysning, asfaltsbeläggning och flera andra åtgärder för att göra vägen säkrare för framför allt gång- och cykeltrafikanter är nu på plats.  

Läs nyheten om de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna längs Brunnbyvägen

  • Cykelväg längs med Gredelbyleden mellan Knivsta tätort och Vassunda

För några år sedan kom den efterlängtade cykelvägen på plats. Hela sträckan har belysning.

  • Cykelväg genom skogen Knivsta - elljusspåret - Alsike

Uppskattad väg att cykla från Gredelbyleden längs med Boängsvägen till elljusspåret, därefter vidare genom skogen till Åsgatan i Alsike.

  • Cykelväg från Knivsta tätort ut till Knivsta kyrka
  • Cykelväg på södra sidan av väg 77 från AR-terminalen ut till Brunnbybadet

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 13 februari 2023