Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Forskningsprojekt om lokala och samverkande infrastruktursystem, forskarskolan Future-Proof Cities

Knivsta kommun arbetar för en hållbar stadsutveckling. Inom delprojektet Energi och klimat samarbetar kommunen med Högskolan i Gävle i ett forskningsprojekt under fem år, med fokus på hållbara tekniska lösningar för el, värme, vatten och avlopp i de två stadsdelar som planeras i västra Knivsta och Alsike stationssamhälle.

Om delprojekt Energi och klimat 2035

För att vara med och begränsa den globala uppvärmningen i linje med tvågradersmålet i Parisavtalet måste koldioxidutsläppen i Knivsta minska med ungefär 16 procent per år. Det framgår av Knivstas koldioxidbudget.

För att klara budgeten behöver kommunens framtida stadsbyggande vara hållbart och inte påverka klimatet negativt.

Med anledning av detta har Knivsta kommun startat ett delprojekt inom energi och klimat. Det har fokus på de två nya stadsdelar som planeras i västra Knivsta och Alsike.

I ett befintligt samhälle där hus, kvarter och infrastruktur redan är på plats kan det vara svårt att göra ändringar som minskar klimatpåverkan. För dessa nya stadsdelar som planeras från grunden finns därför en unik möjlighet att bygga med hänsyn till klimatet redan från början.

På gång inom projektet

Kommunen arbetar för att fördjupa sitt samarbete med olika aktörer och invånare i Knivsta. Därför är målet att arrangera aktiviteter för samverkan och samskapande av de insatser och handlingsplaner som delprojektet ska mynna ut i.

Läs mer om de olika aktiviteterna och planerrna nedan.

Under våren 2022 samverkade invånare och verksamma i Knivsta kommun med forskare från Högskolan i Gävle med att arbeta fram en framtidsbild av möjliga lokala infrastrukturlösningar för el, värme, vatten och avlopp i framtidens hållbara stadsdelar.

Knivstabor och verksamma i Knivsta fick anmäla sitt intresse för att delta. I workshopserien deltog privatpersoner, aktörer från offentlig sektor, privata aktörer och personer från ideell sektor.

Workshopserien startade med en kick-off den 8 mars där deltagarna fick dela med sig av sina perspektiv och insikter kring hållbar stadsutveckling och förslag på klimatåtgärder och också tycka till om kommande träffar.

Det fortsatta workshoparbetet fokuserade på att utveckla en framtidsbild för infrastrukturlösningarna för el, värme, vatten och avlopp i de nya stadsdelar som planeras i västra Knivsta och Alsike stationssamhälle. Insatsområdet var kretslopp, förnybara och smarta system och möjligheten för dessa att bidra till energiförsörjningen och minskad klimatpåverkan.

Framtidsbilden från workshopserien är tänkt att visa på lösningar som är mer småskaliga och flexibla och som därför kan bidra till en beredskap för okända framtida förändringar. Med en mer lokal försörjning och lösningar som är naturbaserade och/eller lågteknologiska finns därför bättre möjligheter att säkerställa försörjningen av energi, vatten, mat och avfallshantering även i en krissituation.

Workshopserien har fungerat som en arena för lärande och relationsbyggande såväl som ett sammanhang för kunskapsutveckling och kunskapsinsamling. Tanken har varit att undersöka möjligheten till dessa infrastrukturlösningar och bidra med utfall som kan komma till nytta i praktiken, trots att workshoparna inte är en formell beslutsprocess.

Läs nyheten om workshopserien

Framtidsbilden i slutversion

Under hösten genomfördes ytterligare en workshop om Knivstas framtida infrastrukturlösningar. Denna gång var fokus på genomförandet och hur en skulle kunna förverkliga planerna på mer lokala och samverkande system genom att identifiera nyckelprojekt, vägval och relevanta aktörer.

I workshopen användes backcasting som upplägg. Detta bygger på att, istället för att börja med frågan om vad som känns rimligt att göra i nuläget, utgå från en önskvärd framtid och identifiera projekt, aktiviteter och beslut som skulle krävas för att uppnå denna framtidsbild. Backcasting som approach ger möjlighet att identifiera vägval och inlåsningar, och genom att frikoppla sig från nulägets begränsningar finns också chans att hitta ”dolda” lösningar.

Workshopen ledde fram till beskrivningar av vägar mellan nuläget och framtidsbilden med lokala och samverkande infrastruktursystem för varje respektive sektor: energi, vatten och näring.

Se en sammanfattning av workshopen, med backcasting som approach Pdf, 177 kB.

Framöver är kommunens ambition att fånga upp mer konkreta idéer och insikter från alla workshoparna till arbetet med de två nya stadsdelarna inom Knivsta 2035, framför allt just inom delprojektet för energi och klimat. Förhoppningen är att det ska kunna ge inspel till de handlingsplaner som ska tas fram i delprojektet för energi och klimat utifrån Fyrspårsavtalet.

Inom delprojektet planeras arbetsmöten för att fördjupa sig i frågeställningar från workshopserien såväl som från andra insatsområden i delprojektet. Till exempel finns planer på att ta vidare och använda Knivstas koldioxidbudget.

Inom forskningsprojektet planeras intervjuer och fortsatta analyser kopplat till förutsättningarna för lokala och samverkande infrastruktursystem i Knivsta kommun. Till exempel har resultatet från workshopserien fungerat som utgångspunkt för att beräkna det maximala potentiella bidraget från sådana lösningar att kunna bidra till försörjningen av energi, mat och vatten och hantering av avlopp och näringsämnen i nya bostadsområden. Målet är att publicera minst två vetenskapliga artiklar baserat på workshoparna och intervjuerna.

Inom doktorandprojektet ska också ett halvtidsseminarium genomföras under våren, eftersom nu snart halva tiden har gått för forskarutbildningen. Fokus på detta seminarium är att diskutera och planera de sista delstudierna i projektet och tiden fram till disputationen, som ska vara kring årsskiftet 2025–2026.

Mer om projektet

Målet med projektet är att undersöka om lokala lösningar och sammankoppling av de olika tekniska systemen kan bidra till att bygga hållbara stadsdelar.

Projektet genomförs inom forskarskolan Future-Proof Cities i samarbete med Högskolan i Gävle.

Läs mer om forskningsprojektet

Se fördjupad information om forskningsprojektet

Läs mer om forskarskolan Future-Proof Cities på Högskolan i Gävles webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du följa forskarskolan på LinkedIn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

För delprojekt Energi och klimat 2035

Kent Ryberg, projektledare

kent.ryberg@knivsta.se

För forskningsprojektet

Ylva Gullberg, kommundoktorand Högskolan i Gävle/Knivsta kommun

ylva.gullberg@hig.se

Lekpark i stadsmiljö illustration
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 maj 2023