Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

18 oktober 2022 kl 14:15

Bygga, bo och miljö

Knivstaaktörer och forskare samverkar om framtidens hållbara lösningar för värme och vatten

Fler solceller på taken, plats för egen odling inne i kvarteren och tekniskt rent vatten istället för grundvatten att spola i toaletten med. Det är några av de hållbara lösningar för framtidens Knivsta som framkom under vårens workshopserie där bland annat politiker, företagare och andra knivstaaktörer samverkade med forskare från Högskolan i Gävle med att ta fram en gemensam framtidsbild för hur Knivsta kan växa och utvecklas på ett hållbart och klimatvänligt sätt. Nu arrangeras en sista workshop i serien, denna gång med fokus på genomförande.

Under flera workshoppar under våren träffades olika aktörer och forskare för att utforska möjligheter till mer lokala lösningar för en hållbar infrastruktur i stadsbyggandet.

Tillsammans arbetade man fram en framtidsbild som visar hur klimatvänliga system för el, värme, vatten och avlopp skulle kunna bidra till att framtidens Knivsta blir hållbart för alla som kommer att bo och verka i kommunen framöver.

Framtidsbilden

Arbetet är en del av Knivsta kommuns projekt Energi och klimat 2035, där Kent Ryberg är projektledare. Han berättar mer:

- För att säkra försörjningen av vatten, mat och energi och samtidigt minska vår negativa miljöpåverkan så behöver vi ställa om vår resurshushållning, till exempel genom att fasa ut fossila bränslen och få till kretsloppssystem för begränsade resurser som vatten och näringsämnen.

- Vi som jobbar med de här frågorna ser att mer lokal självförsörjning kan vara framtiden. Med workshopserien såg vi en möjlighet att få fler aktörer, både lokala och externa, att vara med och bidra till en väg för hållbar utveckling. Resultatet blev en framtidsbild med många viktiga inspel och kloka förslag till intressanta lösningar.

Hur skulle knivstaborna kunna få värme och vatten i sina hus i framtiden?

- Under workshopparna samtalade vi bland annat om olika lokala energilösningar. Framöver kommer vi troligtvis att få se mer energiproduktion i och nära våra hem, till exempel med solceller på tak och husfasader och återvinning av värme från till exempel lätt smutsat avloppsvatten från bad, diskmaskin och tvätt. Bilar och bussar kan i högre grad tankas med lokalproducerad el, eller med biogas som har producerats från lokalt avloppsvatten och matavfall. De flesta av oss ska förstås kunna färdas i högre grad med cykel, med kollektivtrafik eller promenera.

- Det kan också komma att bli mer lokal odling inne i stadsmiljön, med kolonilotter eller kanske växthus på taken. Odlingarna kan exempelvis gödslas med utvunna näringsämnen från avloppsvatten istället för med konstgödsel.

- En annan möjlighet är att regnvatten kan samlas från hustaken samt att dammar och växtbäddar på innergårdar och i parker kan fungera för vattenrening av återbruksvatten och på så sätt användas där det inte krävs dricksvattenkvalitet, som till exempel för att spola i toaletter. Det bidrar till en lokal påfyllnad av grundvattnet och ger dessutom fler grönskande miljöer för de boende.

Bättre hushållning med stadens resurser

Syftet med framtidsbilden är att visa på hur man bättre kan hushålla med stadens resurser och förbättra växelverkan med omgivningarna, menar Kent Ryberg.

- Det handlar alltså både om relationen mellan stad och landsbygd och mellan människan och naturen. En bättre resurshushållning kan minska stadens ”fotavtryck”. Om vi kan få till ett kretslopp för alla materialflöden så kan vi till exempel undvika föroreningar på ett ställe och utarmning på ett annat. Olika samverkande system öppnar för nya möjligheter att ta vara på lokala resurser eftersom man kan dra nytta av varandras resursflöden. Då blir den enes avfallsprodukt en resurs in i någon annans förädlingskedja.

Vad är nu nästa steg?

- Nu arrangeras ytterligare en workshop om Knivstas framtida infrastrukturlösningar. Fokus ligger på genomförandet och hur vi skulle kunna förverkliga planerna på mer lokala och samverkande system, det vill säga skapa en ”roadmap” för vår omställningsresa. Det blir väldigt intressant.

Läs mer om delprojektet för energi och klimat på knivsta.se/energiochklimat2035 Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades: 18 oktober 2022