Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Åtgärd i naturreservat

 I kommunen finns fem naturreservat: Södra Lunsen, Trunsta-Gredelby hagar, Rickebasta alsumpskog, Moralundsskiftet och Kungshamn-Morga.

Alla naturreservat har olika föreskrifter och olika föreskrifter gäller för allmänheten, markägare och förvaltare av reservatet. I det kommunalt beslutade naturreservatet Gredelby hagar/Trunsta träsk kan miljökontoret eller miljönämnden bevilja dispens från naturreservatsföreskrifterna eller tillstånd enligt föreskrifterna. I de övriga naturreservaten är det länsstyrelsen som beslutar om dispenser.

Exempel på aktiviteter som kan kräva tillstånd eller dispens är:

 • att anordna större evenemang till exempel tävlingar
 • kommersiell verksamhet
 • gräva eller anordna upplag
 • skylta
 • kolonilotter
 • köra med motorfordon
 • uppföra master och ledningsdragning

Vid anordning av tävlingar eller liknande kan även tillstånd krävas från markägare och polisen.

Regler för dispenser och tillstånd i naturreservat

Möjligheten att ge dispens från naturreservatsföreskrifterna regleras i Miljöbalken. Vilka åtgärder som kräver tillstånd istället för dispens är preciserat i föreskrifterna för respektive reservat.

 • Dispens från naturreservatsföreskrifterna får endast medges om det finns särskilda skäl.
 • Dispensen får inte motverka syftet och föreskrifterna för naturreservatet.
 • Lagstiftningen ställer också krav på att påverkan i naturvärdet i naturreservatet ska kompenseras i naturreservatet eller i något annat område.
 • Den som ansöker om dispens måste visa att försiktighetsmått har vidtagits för att minska skadan i naturreservatet.
 • Ett beslut om dispens kan vara tidsbegränsat och förenas med villkor.
 • Ett beslut om dispens upphör att gälla om den aktuella åtgärden inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
 • Beviljade dispenser och tillstånd följs upp, till exempel genom en inspektion på plats.
 • Ytterligare krav kan komma att ställas om det visar sig att det behövs för att skydda natur- och friluftsvärden.
 • Tillståndsansökningar prövas på samma sätt som dispensansökningar men för dessa kräver inte miljöbalken särskilda skäl eller kompensationsåtgärder.
 • För större ingrepp i naturreservatet kan miljöenheten kräva att en miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. miljöbalken
 • Beslutet vinner laga kraft efter tre veckor. Inom denna tid kan det finnas möjlighet att överklaga beslutet.

Ansöka om dispens eller tillstånd

Tag först reda på om det du vill göra kräver dispens eller ansökan om tillstånd. Läs igenom syftet och föreskrifterna för det naturreservat du vill söka dispens i. Kontrollera naturreservatets gränser. Kontrollera om det är ett kommunalt naturreservat, vänd dig annars till Länsstyrelsen i Uppsala län.

Räkna med att prövningen kan ta 4-8 veckor, eftersom ärendet behöver tas upp till beslut i Bygg- och miljönämnden, som sammanträder i slutet av varje månad. Det är viktigt att vänta med att vidta åtgärderna tills beslutet har vunnit laga kraft. Var därför ute i god tid när du vill ansöka om dispens.

Innehåll i ansökan:

 • Vad som planeras
 • Hur det ska genomföras
 • Tidplan
 • Karta
 • Beskrivning av vilka konsekvenser det kan få för naturmiljö och friluftsliv i naturreservatet
 • Beskrivning av särskilda skäl för en dispens eller motivera åtgärden i de fall det är en tillståndsansökan
 • Föreslå kompensation för intrånget om det krävs
 • Beskriv försiktighetsmått, det vill säga hur en negativ påverkan på natur- och friluftsliv ska undvikas
 • Kontaktuppgifter till den som ansvarar för ansökan, samt organisationsnummer om det är ett företag eller en förening som ansöker om dispensen
 • Eventuell miljökonsekvensbeskrivning

Avgift
En timavgift tas ut för handläggningen av ärendet enligt bygg- och miljönämndens taxa.

E-tjänster och blanketter

Läs mer

Om naturreservat

I Sverige och i många andra länder är naturreservat ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. Naturreservaten utgör cirka 85 procent av den yta i Sverige som är skyddad med stöd av miljöbalken.

Tillstånd, regler och tillsyn

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 23 februari 2021