Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Dagvatten

Innan dagvatten rinner ned i gatornas rännstensbrunnar sköljer det med sig en hel del föroreningar. Föroreningar som följer med ut till sjöar och vattendrag.

De föroreningar som förekommer i dagvatten är bland annat fosfor- och kväveföreningar, det vill säga näringsämnen, tungmetaller samt bensin- och oljerester. För att komma tillrätta med att dagvatten förorenar sjöar och vattendrag anordnas reningsanläggningar.

Det finns olika typer av anläggningar som utnyttjar olika reningsmekanismer. Men syftet är detsamma, att minska dagvattnets innehåll av föroreningar.
Vilka föroreningar som förekommer i dagvatten, och hur höga halterna är, beror på markanvändningen i upptagningsområdet.

Trafiken

En stor del av föroreningarna härstammar från trafiken. De kommer bland annat från avgaser, asfalt, däck, dubbar, bromsbelägg och korrosion av fordonens metaller. Till det kommer en del olja och annat som droppar och spills på vägar och parkeringsplatser.

Miljöpåverkan av dagvatten

Tungmetaller och oljerester kan många gånger ha en giftverkan på växter och djur i sjöar och vattendrag. En hög halt näring, övergödning, leder till en stor produktion av organiskt material, till exempel alger som kan orsaka algblomning.

När den onormalt stora mängden organiskt material dör, vilket sker kontinuerligt, faller den till sjöns botten och börjar brytas ned. Vid nedbrytningen går det åt syrgas, och alltså leder nedbrytningen av en stor mängd organiskt material till att en stor mängd syre förbrukas. Om sjöns bottenvatten blir syrefattigt eller syrefritt kan det skada de djur och växter som är beroende av att helt eller delvis uppehålla sig just där. Jämför med torskens situation i Östersjön som påverkas av detta.

Att sjöarnas bottenvatten är syrefattigt kan dessutom rent kemiskt leda till att näring, fosfor, som tidigare sedimenterat på sjöbotten lakas ut ur sedimenten. Detta försvårar situationen ytterligare eftersom vattenmassan då blir ännu mer övergödd.

Dagvattnets påverkan på våra sjöar och vattendrag är idag ett stort problem. Täby försöker att rena dagvattnet genom att anlägga dammar och annat som ska fånga upp en del av föroreningarna. Men med dagens metoder är det inte möjligt att få bort allt och ofta gör utrymmesbristen och kostnaden att dammar blir mindre än vad de borde vara. Med rätt kunskap kan situationen förbättras genom att försöka minska mängden föroreningar som kommer till dagvattnet. Hjälp oss hålla sjöarna friska, läs mer under dagvatten i menyn till vänster.

Grundprincip för rening av dagvatten

Dagvattnets näringsämnen och andra föroreningar är till stor del partikelbundna, och kommer därför i hög grad att sedimentera på platser där vattnet tillåts stanna upp och rinna långsamt. Ett snabbt rinnande vatten drar med sig partiklar, sand och annat. På de flesta platser leds dagvattnet via ledningar och diken direkt ut i sjöarna, och det är därför först i sjön som vattnet stannar upp och föroreningarna avsätts. Genom att leda vattnet till en damm eller någon annan typ av anläggning innan det når sjön, kan en stor del av föroreningarna avsättas där istället för i sjön. Sedan muddras dammarna med jämna mellanrum för att ta bort det förorenade bottensedimentet.

Anmälan av dagvattenanläggningar

Dagvattenanläggningar inom planlagt område som ska användas för flera fastigheter eller för avvattning från begravningsplatser ska anmälas till kommunens miljöenhet. Anmälningsplikt gäller också om en befintlig dagvattenanläggning ändras på ett sätt som kan medföra en väsentlig ändring av vattnets mängd eller sammansättning.

Här kan du läsa mer och anmäla Öppnas i nytt fönster.

Taxor och avgifter

När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Här kan du läsa om miljöenhetens taxor och avgifter Öppnas i nytt fönster.


E-tjänster och blanketter

  1. OBS! Alla Bifogade handlingar bör vara i pdf-format och skickas in till knivsta@knivsta.se

Läs mer

Taxa och avgifter: När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Dataskydd: Här kan du läsa kommunens dataskyddsåtagande Öppnas i nytt fönster. (dataskyddspolicy) som översiktligt beskriver hur och med vilken rätt kommunen behandlar dina personuppgifter

Tillstånd, regler och tillsyn

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 maj 2022