Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål

Genom att återanvända schaktmassor eller rivningsavfall kan naturresurser sparas. Samtidigt är det viktigt att veta massornas ursprung och innehåll för att undvika att föroreningar sprids.

Exempel på anläggningsändamål för avfall är bullervallar, parkeringsytor, och vägar. För att få återanvända massor måste det finnas ett behov av en konstruktion. Det får inte vara ett sätt att göra sig av med massor. Om det är svårt att ange ett godtagbart syfte med en sådan åtgärd bedöms detta som kvittblivning och därför inte tillåts.

Naturvårdsverket har gett ut riktlinjer om vilka föroreningsnivåer som är anmälnings- eller tillståndspliktiga i handboken ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten” (2010:1). Begreppet ”mindre än ringa risk” har införts då föroreningsnivån är så låg att det varken krävs en anmälan eller ett tillstånd för att få använda materialet. Kontakta Miljöenheten i Knivsta kommun om du känner dig osäker på om massorna är lämpliga att återvinna och vilken prövning som kan bli aktuell.

Om föroreningsrisken är ringa och om massorna ska användas för anläggningsändamål ska en anmälan enligt miljöprövningsförordningens 29 kapitel 35 § lämnas till miljöenheten. Om det finns risk att massorna kan förorena mark, vatten eller grundvatten och risken är mer än ringa krävs en tillståndsprövning hos Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation enligt samma kapitel 34 §. Det är den som vill använda massorna som ska visa att användningen kan ske utan risk.

Taxor och avgifter

När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Läs mer

Tillstånd, regler och tillsyn

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 december 2019