Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Lantbrukstillsyn

Tillsynen omfattar de delar inom lantbruket som innebär störst risk för miljön och/eller människors hälsa. Detta innefattar bland annat hantering och spridning av gödsel, förvaring och hantering av kemiska växtskyddsmedel, cisterner, farligt avfall samt hantering av döda djur.

 

Områden som omfattas av lantbrukstillsynen

Knivsta kommun ingår i klassningen nitratkänsligt område. Nitratkänsliga områden har hårdare regler för lagring och spridning av gödsel för att minska läckage av näring till vattendrag, sjöar och hav. Detta innebär att du behöver följa särskilda regler för spridning och lagring av gödsel samt beräkna behovet av kväve för dina grödor. Till exempel är det under perioden 1 november – 28 februari förbjudet att sprida gödsel i nitratkänsliga områden.

Läs mer om hantering och spridning av gödsel på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om lagring av gödsel på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns särskilda regler kring hur du ska använda och förvara kemiska växtskyddsmedel i ditt lantbruk. Du behöver bland annat ha godkänd utrustning för besprutning, dokumentera användningen i en sprutjournal, ha godkänd utrustning för besprutning, förvara kemikalier och utrustning på ett säkert sätt och hålla skyddsavstånd till dricksvattenbrunnar och vattendrag.

Fasta skyddsavstånd

Vid spridning av växtskyddsmedel ska följande fasta skyddsavstånd hållas:

  • 2 meter till öppna diken, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar
  • 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant
  • 12 meter till dricksvattenbrunnar.

Här kan du läsa om spridning och viss hantering av växtskyddsmedel på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Integrerat växtskydd

Genom att kombinera flera olika åtgärder för att bekämpa ogräs, svampsjukdomar och skadeinsekter kan du minska användandet av kemiska växtskyddsmedel. Det kallas integrerat växtskydd. Alla som använder växtskyddsmedel ska tillämpa integrerat växtskydd. Det kan till exempel handla om att variera växtföljden och anpassa odlingstekniken.

Här kan du läsa mer om integrerat växtskydd på Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behörighet krävs för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

Godkända växtskyddsmedel delas in klass ett, två och tre. Endast växtskyddsmedel i klass ett och två får användas yrkesmässigt. Växtskyddsmedel i klass tre får användas av alla.

Den som ska använda växtskyddsmedel yrkesmässigt behöver bli godkänd på en behörighetsutbildning. Behörigheten är giltig i fem år och när du har fått godkänt på kursen får du ett utbildningsbevis och kan ansöka om användningstillstånd.

Här kan du läsa om behörighetsutbildning för användning av växtskyddsmedel på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Använd endast godkända växtskyddsmedel

För att få använda ett växtskyddsmedel måste produkten vara godkänd av kemikalieinspektionen. Genom att söka på registreringsnummer eller produktnamn i kemikalieinspektionens bekämpningsregister kan du se om växtskyddsmedlet är godkänt.

Här kan du söka i kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hantering och förvaring

Om du har en spruta som du använder yrkesmässigt för att sprida växtskyddsmedel måste den vara godkänd av Jordbruksverket. För att sprutan ska kunna godkännas måste den funktionstestas av en behörig funktionstestare. Godkännandet gäller i tre år, därefter måste sprutan funktionstestas på nytt. Inför varje spruttillfälle bör du också göra en enklare översyn för att vara säker på sprutans funktion.

Här kan du läsa mer om hur du genomför funktionstest får godkännande på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ska förvara sprutan på en plats där det inte finns risk för att kemikalierester kan förorena miljön. Lämplig förvaring är till exempel inomhus, på en biobädd eller en gjuten platta med avrinning till gödselbrunnen. Det samma gäller även när du fyller på och rengör sprutan. Du kan fylla på sprutan i fält, men bör då inte använda samma plats för påfyllning flera år i rad.

Här kan du läsa om hur du ska sköta sprutan på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förvara växtskyddsmedlet torrt och skyddat mot regn. Du ska förvara det i ett utrymme som saknar avlopp eller så att kemikalier inte kan rinna till närliggande golvbrunnar. Du kan läsa mer om hur du ska förvara kemikalier under: Förvaring och kemikalier här på sidan.

Om du har cisterner med brandfarliga varor i din verksamhet kan det innebära att du måste anmäla dem till Bygg- och miljönämnden. Innan du installerar en cistern för brandfarlig vätska eller spillolja gäller informationsplikten om cisternen är:

  • utanför vattenskyddsområde och rymmer mer än 1 m3
  • inom vattenskyddsområde och rymmer mer än 250 liter.

Cisterner som rymmer mer än 1 m3 måste också regelbundet besiktigas. När en cistern tas ur bruk ska detta anmälas till bygg- och miljönämnden. Cisternen ska då vara tömd och rengjord.

Här kan du läsa mer om anmälan och regler för cisterner Öppnas i nytt fönster.

Avfall klassas som farligt avfall om det är explosivt, brandfarligt, frätande, smittförande eller hälso- och miljöskadligt. Exempel på farligt avfall kan vara batterier, lysrör, spillolja och kylarvätska. Farligt avfall ska hållas skilt ifrån annat avfall och hanteras på ett sätt att det inte förorenar mark och vatten eller att andra personer kommer i kontakt med det.

Vad som räknas som farligt avfall kan du läsa här i avfallsförordningen (2020:614) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som företagare behöver ha regelbunden hämtning av farligt avfall, spara och kunna visa upp transportdokument från hämtningarna i samband med tillsyn samt göra anteckningar över vilka typer och mängder av farligt avfall du har och hur ofta det behöver hämtas.

Yrkesmässig transport av farligt avfall kräver tillstånd från länsstyrelsen. Du behöver därför kontakta en transportör med tillstånd för hämtning. Mindre mängder farligt avfall får du själv transportera bort efter att du har anmält transporten till länsstyrelsen. Du måste då transportera avfallet till en godkänd behandlingsanläggning.

Här kan du hämta blanketten och läsa mer om farligt avfall hos länsstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från den 1 november 2020 är det även krav på att du som företagare ska rapportera in uppgifter om hantering av farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Här kan du läsa mer om vilka uppgifter som ska redovisas på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har en verkstad som är kopplad till en oljeavskiljare behöver du tömma oljeavskiljaren regelbundet. Installation av nya oljeavskiljare ska anmälas till bygg- och miljönämnden minst sex veckor innan installationen beräknas utföras.

Här kan du läsa mer om oljeavskiljare Öppnas i nytt fönster.

Den som hanterar kemikalier i sin verksamhet behöver tänka på hur dessa förvaras så att de inte läcker ut till mark och vatten. Om kemikalier förvaras i ett utrymme med golvbrunnar måste kemikalierna invallas, till exempel genom att placeras på ett spilltråg eller i ett större kärl där utläckande kemikalier kan samlas upp. Tänk på att invallningen måste rymma minst innehållet från den största behållaren + 10 procent av övriga kemikaliers volym. Absorptionsmedel bör finnas lättillgängligt om spill skulle uppkomma.

Säkerhetsdatablad

Den som hanterar kemikalier i sin verksamhet behöver också ha information om produkternas farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtas. Säkerhetsdatablad ska man få av tillverkaren eller försäljaren vid leverans eller inköp av produkten. Då informationen i säkerhetsdatabladen kan förändras är det viktigt att säkerställa att de är uppdaterade.

Här kan du läsa mer om säkerhetsdatablad hos Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kemikalieförteckning

Du som verksamhetsutövare behöver också ha kunskap om vilka kemikalier som hanteras i verksamheten och byta ut farliga kemikalier till mindre farliga i de fall det är möjligt. Alla kemikalier som används i verksamheten bör därför redovisas i en kemikalieförteckning.

Här hos naturvårdsverket.se kan du se vad som ska finnas med i en kemikalieförteckning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa om frågor och svar om kemikalieförteckning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Grundregeln när ett större djur dör eller avlivas är att det ska skickas för destruktion för att undvika smittspridning. Det är dock tillåtet att i vissa fall gräva ner en självdöd eller avlivad häst eller sällskapsdjur på egen mark. Nedgrävningen ska anmälas till Bygg- och miljönämnden. För handläggningen tas en avgift ut.

Här kan du anmäla nedgrävning av dött djur Pdf, 326.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om hantering av döda djur hos jordbruksverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taxor och avgifter

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 6 mars 2024