Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Dricksvattenanläggningar och offentlig kontroll

Om livsmedelsverksamheten du ska starta inte har kommunalt vatten måste du registrera din dricksvattenanläggning. Det är i första hand kommunen som är myndigheten som kontrollerar dricksvattenanläggningar.

Offentlig kontroll innebär att en myndighet kontrollerar att den som bedriver en verksamhet uppfyller kraven i dricksvattenföreskrifterna SLVFS 2001:30.

Kontrollen gäller både de stora kommunala vattenverken och de, ofta ganska små, offentliga eller kommersiella dricksvattenanläggningar som försörjer exempelvis konferensanläggningar, vårdboenden, livsmedelsföretag etc med dricksvatten.

Här kan du läsa om små dricksvattenanläggningar hos livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn av dricksvattenanläggningar

Du som driver en dricksvattenanläggning har ansvar för att göra en faroanalys för din anläggning. Kontrollen går ut på att miljöenheten hos Knivsta kommun tillhandahåller ett underlag för faroanalys som ni behöver fylla i och mejla till knivsta@knivsta.se eller posta med bifogat svarsbrev som du fått.
Som ett resultat av inskickat underlag för faroanalys kommer vi på miljöenheten att fastställa faroanalysen och sedan skicka ett beslut om fastställande av faroanalys tillbaka till er. Ifall frågor uppstår kommer vi att återkomma till er.

Här finns blanketten: Underlag för faroanalys Pdf, 180.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmäl till kommunen

Om du har ett vattenverk/ en enskild brunn som producerar vatten till en skola, en restaurang, ett vårdhem eller en campingplats, måste du anmäla om registrering till Bygg- och miljönämnden i Knivsta.

Samfälligheter och föreningar som producerar tio kubikmeter dricksvatten eller mer per dygn, eller som försörjer fler än 50 personer omfattas också av anmälningsplikt.

Faroanalys

En fara kan vara av mikrobiologisk, kemisk eller fysisk karaktär och kan ha en negativ hälsoeffekt för den som dricker vattnet. Den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en distributionsanläggning ska identifiera de faror som måste förebyggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå. Detta kallas för faroanalys. Faroanalysen ska ge svar på vilka farorna är, hur och var kan de komma in i dricksvattnet och hur man ska göra för att minimera riskerna med dem. Åtgärderna kan till exempel vara att utöka sina hygienrutiner eller installera ett nytt beredningssteg.

Faroanalysen ska, mycket förenklat, ge svar på följande frågor:

  • Vilka är farorna?
  • Hur och var kommer farorna in i dricksvattnet?
  • Hur ska man göra för att minimera riskerna med farorna?

Faroanalysen ligger till grund för hur undersökningsprogrammet ska se ut och är avgörande för om undersökningar av fler ämnen än de som anges i dricksvattenföreskrifterna behöver genomföras. Den avgör också om om undantag från undersökning av vissa ämnen kan ges. Grundprincipen är därför att faroanalysen behöver vara gjord innan undersökningsprogrammet kan bedömas och fastställas.

Analysrapporter för ert dricksvatten

Bygg- och miljönämnden har tillsyn på att alla dricksvattenanläggningar i Knivsta kommun producerar ett rent och hälsosamt dricksvatten. Därför kontrollerar Bygg- och miljönämnden att anläggningarna provtar sitt vatten enligt sitt fastställda provtagningsprogram. Kopior på analysrapporter ska skickas in löpande till knivsta@knivsta.se

Analysrapporterna begärs in med stöd av 20 § Livsmedelslagen (SFS 2006:804) samt enligt 12 § i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30).

Bakgrund

Det finns två olika regelbundna undersökningar som ska göras av dricksvattnet. Den ena är normal undersökning och innebär att analys av ett fåtal ämnen i vattnet ska göras. Den andra är en så kallad utvidgad undersökning vilket innebär att ett större antal ämnen ska analyseras. Den som ansvarar för provtagning av dricksvattnet är den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten. Dricksvattenproverna ska skickas till ackrediterat laboratorium för analys och bedömning.

När vattnet har analyserats på laboratorium kan vattnet få bedömningen; tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. När vattnet är tjänligt med anmärkning eller otjänligt ska åtgärder vidtas för att vattnet ska uppnå tjänlig status. Ett otjänligt vatten ska informeras till miljöenheten. Den ansvarige producenten ska snabbt gå ut med information och råd till berörda konsumenter samt utreda orsaken till problemet. Ett vatten som är tjänligt med anmärkning är inte lika akut men ska även det utredas och åtgärdas.

Borra efter eget vatten

I delar av Knivsta kommun är tillgången på grundvatten sämre. Planerar du att borra efter eget vatten i dessa områden krävs anmälan till kommunen.

Här kan du läsa mer om att borra efter eget vatten Öppnas i nytt fönster.

Taxor och avgifter

E-tjänster och blanketter

Ansökan/anmälan skickas in till knivsta@knivsta.se

OBS! Bifogade handlingar till ansökan bör vara i pdf-format.

Läs mer

Taxa och avgifter: När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Tillstånd, regler och tillsyn

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 14 september 2022