Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

11 januari 2023 kl 10:40

Politik och organisation

Så ska dina skattepengar användas under 2023

Kommunens budget anger hur dina skattepengar ska användas under året. Budgeten handlar dels om vad kommunen ska arbeta med, men också om hur pengarna ska fördelas mellan kommunens olika verksamheter. Kommunens mål och budget 2023 fastställdes av kommunfullmäktige 24 november 2022. Samtidigt fastställdes den kommunala skattesatsen till 20:91.

Utmaningar under året

Inför 2023 har Knivsta liknande utmaningar som många andra svenska kommuner. Inflationen är hög och räntorna stiger, samtidigt som kriget i Ukraina och energisituationen skapar ett osäkert läge.

Medelåldern i Knivsta kommun är lägst i Sverige. En stor andel av invånarna är barn och unga. Antalet äldre i kommunen är en mindre men växande andel av befolkningen.

Hur demografin ser ut har stor betydelse för kommunens ekonomi. Nya invånare ger ökade skatteintäkter, samtidigt som åldersstrukturen är avgörande för hur behovet av kommunal service ser ut, exempelvis äldreomsorg, förskola och skola.

Under 2023 behöver kommunen göra prioriteringar som är anpassade till dessa utmaningar och behov. Därför riktas ett särskilt fokus på kommunens kärnverksamheter.

Kostnad för att driva kommunen

Kommunen ansvarar för många viktiga frågor som berör dig och din vardag – skola, äldreomsorg, socialtjänst, miljö- och hälsoskydd, gator och sophämtning är några exempel. Andra ansvarsområden är räddningstjänst, kultur och fritid och samhällsplanering.

En stor del av befolkningen i Knivsta kommun är barn och ungdomar. Därför går den största delen av kommunens budget – 56 procent – till utbildningsnämnden.

En annan stor kommunal verksamhet är vård och omsorg av äldre samt personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden, som även ansvarar för individ- och familjeomsorgen, får därför 25 procent av budgeten.

Sammantaget är 2023 års bruttokostnad för alla kommunens verksamheter budgeterad till 1,6 miljarder kronor. Det är en ökning med 5 procent jämfört med föregående budgetår.

I dessa utgifter ingår lokalhyra och löner till kommunens anställda. Här ingår även köp av verksamhet, som exempelvis platser på fristående förskolor, omvårdnadsboende samt gymnasieskolor utanför kommunen.

Intäkter

Budgeten beräknar ett överskott på 10,1 miljoner kronor för 2023. Det finansiella målet uppgår till 0,8 procent av finansnetto, skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning ska enligt budgeten uppgå till 1,3 miljarder kronor.

Skatteintäkterna ökar med 91 miljoner kronor jämfört med föregående budgetår, trots en oförändrad skattesats. Ökningen beror dels på att fler är i arbete, men också den ökade folkmängden som stärker kommunens skatteunderlag. Generella bidrag och kommunal ekonomisk utjämning minskar med 108 miljoner kronor för kommunen. 

Skattesats

Som knivstabo bidrar du till att driva kommunen genom den skatt du betalar. Kommunens verksamheter finansieras till största delen av skatteintäkter. För 2023 blir skattesatsen 20 kronor och 91 öre per intjänad hundralapp, vilket är samma som föregående år.

Externa intäkter

Kommunen har även flera externa intäkter, som riktade statsbidrag, hyresintäkter, exploateringsvinster samt avgifter för exempelvis bygglov eller hämtning av hushållsavfall. För 2023 beräknas dessa intäkter till sammanlagt 312 miljoner kronor.

Investeringar

Kommunens investeringsplan för 2023 uppgår till 172 miljoner kronor. De största investeringarna ligger inom samhällsutvecklingsnämnden som ansvarar för investeringar i kommunens infrastruktur. Merparten handlar om exploateringsinvesteringar. Till gator och vägar, exempelvis cykelvägar, belysning och trafiksäkerhetshöjande åtgärder, avsätts 44 miljoner kronor.

För exploatering av mark, framför allt i västra Knivsta, Alsike och Knivsta centrum, avsätts 55 miljoner till investeringar. Detta är pengar som kommunen kan få tillbaka vid en försäljning av marken.

Övriga nämnder får 73 miljoner kronor att använda till investeringar.

Läs en sammanfattning av Mål och budget 2023 med planeringsramar 2024-2026

Läs hela budgeten som pdf Pdf, 2.8 MB.

Sidan uppdaterades: 18 januari 2023