Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

31 januari 2023 kl 14:20

Politik och organisation

Nytt från kommunstyrelsen

Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som kommunstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde den 30 januari. Sammanträdet var kommunstyrelsens första möte för mandatperioden. 

Utskott

Vid sammanträdet genomförde kommunstyrelsen val av ledamöter till arbetsutskottet respektive till kultur- och fritidsutskottet. Kommunstyrelsen fastställde även kultur- och fritidsutskottets uppgifter. Utskottet får fortsatt en beredande roll inför beslut i kommunstyrelsen inom verksamhetsområdena kultur och fritid. Till ordförande valdes Matilda Hübinette.

Ägarombud

Kommunstyrelsens ordförande Matilda Hübinette får genom fullmakt rätt att som ägarombud företräda Knivsta kommun avseende Roslagsvatten AB och Kommuninvest ekonomiska förening. Mikael Rye-Danjelsen får genom fullmakt rätt att som ägarombud företräda Knivsta kommunhus AB.

Beslut om upphandling genom avrop

Kommunen ska upphandla support och underhåll av affärssystem för kommunen. Upphandlingen genomförs genom avrop från ramavtal.

Ny mötesarena i kommunhuset

Kommunstyrelsen beslutade att den tidigare cafélokalen i kommunhusets bottenvåning ska iordningställas till en mötesarena. Bakgrunden är att antalet medarbetare ökar i och med att 50 anställda inom Vård- och omsorgskontoret flyttar in i kommunhuset under våren. I den nya mötesarenan ska kommunhusets medarbetare kunna äta medhavd lunch, och hålla möten under arbetstid. Under kvällar och helger ska lokalen vara tillgänglig för uthyrning till det lokala närings- och föreningslivet.

Sedan huset stod färdigt 2012 har en förtätning av arbetsplatser skett i etapper. Sedan våren 2022 pågår en effektivisering genom att inrätta så kallade funktionsarbetsplatser. På sikt ska 250 medarbetare ha sin arbetsplats i lokalerna. Därmed har antalet arbetsplatser drygt fördubblats jämfört med när huset togs i bruk. I och med att fler anställda flyttar in i kommunhuset minskar kommunens hyreskostnader för externa lokaler.

Ledamotsinitiativ om OPF-KL

Ledamöterna Britt-Louise Gunnar (S) och Harriet Swanberg (S) väckte ett ärende om att revidera tillämpningsanvisningarna för OPF-KL. Kommunstyrelsen beslutade att lämna ärendet till förvaltningen för beredning. Britt-Louise Gunnar (S) reserverade sig till förmån för eget förslag.

Ny avfallsplan

Kommunstyrelsen fastställde samhällsutvecklingsnämndens förslag till ny avfallsplan. Planen går nu vidare till kommunfullmäktige för fastställande. Boo Östberg (C) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om namnändring på dokumentet. Reservationer inkom också från Britt-Louise Gunnar (S) och Harriet Swanberg (S).

Mandatperiodens första möte

Sammanträdet var kommunstyrelsens första möte för mandatperioden. Därmed har Matilda Hübinette (KNU) tillträtt som ordförande.

– Det känns hedrande att få ta mig an rollen som kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsen behandlar genomgående viktiga frågor. Från dagens sammanträde vill jag särskilt lyfta valet av ledamöter till kultur- och fritidsutskottet och fastställande av dess uppgifter. Knivsta kommun har en ung befolkning med många barnfamiljer, därför är frågor som rör fritid och kultur speciellt viktiga. Jag hoppas att vi ska kunna göra tydligt var dessa frågor bereds och hanteras, och att man ska veta vem man ska vända sig till med frågor och eventuella synpunkter, säger Matilda Hübinette, kommunstyrelsens ordförande.

I skrivande stund är protokollet inte färdigt och justerat.
Se kallelse, handlingar och justerat protokoll

Sidan uppdaterades: 31 januari 2023