Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

31 januari 2023 kl 09:19

Politik och organisation

Nytt från samhällsutvecklingsnämnden

Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp på samhällsutvecklingsnämndens möte 23 januari.

Förslag om höjd VA-taxa

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade att föreslå att brukningstaxan för vatten och avlopp i Knivsta kommun ska höjas med 8 procent under våren 2023. Förslaget gäller alla hushåll som är VA-abonnenter i Knivsta kommun. Bakgrunden till förslaget är Roslagsvattens ökade kostnader för framför allt el och räntor. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Samråd om ny luftledning

Svenska kraftnät planerar en ny dubbel 400 kV elförbindelse mellan Mehedeby och Odensala. Knivsta kommun har bjudits in till samråd om den planerade delsträckan mellan stationerna Plenninge och Odensala. Vid sammanträdet godkände samhällsutvecklingsnämnden det yttrande som förvaltningen har tagit fram till samrådet.

I yttrandet framför kommunen att det är positivt med investeringar i transmissionsnätet för framtida driftsäkerhet och ökad kapacitet. Kommunen välkomnar ytterligare alternativ till dragning och pekar på vikten av samverkan kring sträckningen i de norra delarna av Knivsta, för kommunens långsiktiga samhällsutveckling och planering. Kommunen lyfter också fram perspektiv som är viktiga att ta hänsyn till, som naturvärden, kulturmiljövärden och barriäreffekter.

Förslag till detaljplan för Södra Ar

Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att gå ut med ett förslag till detaljplan för Södra Ar etapp 1 på granskning. Förslaget innebär bland annat utökad byggrätt för att möjliggöra för fler verksamheter i området med exempelvis kontor, handel med skrymmande varor, service, lager samt idrotts- och aktivitetsanläggning.

Läs kallelse, handlingar och justerat protokoll från samhällsutvecklingsnämnden

Sidan uppdaterades: 31 januari 2023