Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

02 mars 2023 kl 09:50

Politik och organisation

Nytt från kommunstyrelsen

Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om på sitt sammanträde 27 februari.

Förslag om höjd VA-taxa

Kommunstyrelsen återremitterar förslaget om att höja brukningstaxan för vatten och avlopp med 8 procent för VA-abonnenterna i Knivsta kommun. Kommunstyrelsen vill utreda konsekvenserna av det kommande elstödet och säkerställa att avgifterna inte höjs mer än nödvändigt. Ärendet går tillbaka till förvaltningen för komplettering.

Ansökan om tillträdesförbud

Kommunstyrelsen antog ett tillägg i delegationsordningen som gör att kultur- och fritidschefen kan ansöka om tillträdesförbud mot en viss person på bibliotek och badanläggningar, om det finns risk att personen begår ett brott eller allvarligt trakasserar någon i lokalen. Ändringen grundar sig i en ny lagstiftning som trädde i kraft 1 juli 2022.

Heltid som norm

Vid mötet antog kommunstyrelsen en ny justerad strategi för heltid som norm, som bland annat innebär att kommunen ska fortsätta sträva efter att erbjuda heltidstjänster. I det arbetet ska verksamhetens förutsättningar tas i beaktning.

Britt-Louise Gunnar (S) och Harriet Swanberg (S) reserverade sig mot beslutet.

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023

Kommunstyrelsen godkände verksamhetsplanen för 2023. Verksamhetsplanen beskriver hur kommunstyrelsen ska förverkliga Mål och budget 2023 med plan för 2024-2025. Den anger också hur kommunstyrelsens politik bidrar till att uppfylla de inriktningsmål och uppdrag som fullmäktige har beslutat om.

Budgetprocessen för 2024-2027 inledd

Kommunstyrelsen antog inriktningsbeslut med förslag till mål och uppdrag, planeringsramar för driftbudget samt investeringsplan 2024-2027. Syftet med inriktningsbeslutet är att staka ut riktningen för den kommunala verksamheten och skapa förståelse för de ekonomiska medel som finns till förfogande.

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att för varje nämnd analysera inriktningsbeslutet och inkomma med ett yttrande för mål, planeringsramar och investeringsplan till den budgetdialog som ska ske i maj, mellan kommunstyrelsen och nämnderna.

De närmaste åren kommer att vara ekonomiskt utmanande i en orolig och snabbt föränderlig omvärld. En åldrande befolkning på sikt innebär att färre behöver försörja fler. Likaså förväntas kompetensförsörjningen i kommunens verksamheter bli utmanande. Förvaltningen ska därför särskilt beakta möjligheter och lösningar som kan leda till ökade intäkter såväl som minskade kostnader för helheten.

Kommunstyrelsen antog också inriktningsbeslut för ägardirektiv för kommunens helägda bolag. Bolagen fick i uppdrag att återkomma med inriktningsbudget för 2024-2027 till budgetdialogen i maj.

Kommunstyrelsen fastställde tidplanen för det fortsatta arbetet med Mål och budget 2024. Den 28 augusti beslutar kommunstyrelsen om förslag till mål och budget 2024. Förslaget går sedan vidare till kommunfullmäktige för beslut den 28 september.

Britt-Louise Gunnar (S) och Harriet Swanberg (S) reserverade sig mot beslutet.

Ägarombud avseende Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB

Kommunstyrelsen beslutade att kommunstyrelsens vice ordförande Mimmi Westerlund som ägarombud ska kunna företräda Knivsta kommun avseende Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB under kalenderår 2023.

Åtgärder för ekonomi i balans

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att säkerställa balans i kommunstyrelsens ekonomi. Kommunstyrelsen uppmanar också samhällsutvecklingsnämnden att ta fram en handlingsplan för att säkerställa att nämndens ekonomi är i balans.

I skrivande stund är protokollet inte färdigt och justerat.
Ta del av kallelse, handlingar och justerat protokoll

Sidan uppdaterades: 2 mars 2023