Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

11 december 2019 kl 13:16

Trafik och utemiljöer

Angripna granar fälls på Knivsta kommuns mark

I vinter kommer många döda granar att avverkas i kommunen. Granarna står nära människor i rörelse och trafik, och tas bort som en extra försiktighetsåtgärd så att de inte orsakar skada.

Angrepp av granbarkborre

Merparten av de döda granar som du kan se på kommunal mark i Knivsta idag är dödade av granbarkborren. Torkan 2018 har kraftigt gynnat granbarkborren som lockats till de vattenstressade träden.

Lämnar luckor i skogen

När de döda granarna tagits bort blir det vissa luckor i skogen, till exempel vid bouleplanen Apoteksvägen där ett helt bestånd dött.

Kommunen kommer att lämna liggande stammar kvar i skogsmarken för att bilda så kallade faunadepåer.

I de redan döda träden finns insekter som äter granbarkborrar. I kommunen lämnar även högstubbar, det vill säga döda träd på rot som också bildar ett slags faunadepå.

Fakta om faunadepåer och högstubbar

En faunadepå syftar vid skogsavverkning på kvarlämnad död ved med syfte att öka den biologiska mångfalden genom befrämjandet av vedlevande arter. De arter som lever och trivs i faunadepån påverkas av depåns placering, storlek, veddimension, trädslag och solexponering. Källa: Wikipedia

En högstubbe är ett träd som kapats på några meters höjd vid avverkning. På så sätt skapas nydöd, solbelyst, stående död ved, något som är ovanligt i skogen och som kan nyttjas av många arter av vedlevande insekter och svampar. Högstubbarna står upp länge vilket gör att de kommer att finna kvar i den uppväxande ungskogen som hittills varit fattig på grov död ved. Källa: SkogForsk


Sidan uppdaterades: 11 december 2019