Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

26 februari 2020 kl 11:56

Bygga, bo och miljö

Förslag till detaljplan för Alsike Nord etapp 2A är ute på granskning

Detaljplanen för Alsike Nord etapp 2A är belägen i den norra delen av Alsike. Planen möjliggör för en ny, småskalig bebyggelse i två till fyra våningar, samt en större skola med idrottshall. Granskningen pågår mellan den 26 februari till 25 mars 2020.

Planområdet ligger i Alsike tätort och omfattas till större delen av fastighet Vrå 1:150. Idag finns ingen bebyggelse inom planområdet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny, småskalig bebyggelse i två till fyra våningar. Bebyggelsen utgörs främst av bostäder och lokaler för verksamhet och service.

Detaljplanen möjliggör för 550 bostäder

Totalt möjliggör detaljplanen för cirka 550 bostäder och en större skola med tillhörande idrottshall. Detaljplanen möjliggör också för nya gator som ger utrymme för kollektivtrafikförsörjning och god dagvattenhantering. Planen utförs med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Så tar du del av förslaget till detaljplan

Planen ställs ut i entrén i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, mellan den 26 februari och den 25 mars.
Alla handlingar finns tillgängliga här på www.knivsta.se/detaljplaner.

Så lämnar du synpunkter på förslaget

Alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra det. Vi läser och registrerar alla inkomna synpunkter. Den som inte framfört sina skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta planen. Synpunkter som lämnats under samrådsskedet behöver inte upprepas/lämnas in igen.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 25 mars 2020 till:

Knivsta kommun
Planenheten
741 75 KNIVSTA

eller till: knivsta@knivsta.se

Ange diarienummer SBK 2019-000006 på handlingen.

Synpunkter som lämnas på Facebook blir allmän handling som kan läsas av alla och kan komma att diarieföras. För att vi ska kunna beakta din synpunkt, och för att du ska behålla din rätt att överklaga detaljplanen, behöver du dock återkomma till kommunen innan den 25 mars 2020 med ditt yttrande och dina kontaktuppgifter enligt instruktionen ovan.

Läs mer och ta del av alla handlingar kring planförslaget här.

Hälsningar
Samhällsbyggnadskontoret

Sidan uppdaterades: 26 februari 2020