Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

06 mars 2020 kl 14:53

Bygga, bo och miljö

Förslag till detaljplan för del av kvarteret Segerdal ute på ny granskning

Planen är belägen i centrala Knivsta vid tågstationen och intill kommunhuset. Planen ställs ut på en andra granskning eftersom det har skett en förändring av delar av planen. Förändringen gäller användningen av kvarteret intill korsningen Centralvägen och Apoteksvägen. Granskningen pågår mellan den 6 mars och den 8 april 2020.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för en varierande och ändamålsenlig bebyggelse. Syftet är att skapa en tydlig koppling mellan det nya och det gamla Knivsta, bidra till ett levande och tryggt centrum samt bevarande av karaktären på ”Modins Järnhandel”, den röda träbyggnaden inom planområdet, idag Swedbank.

Ny granskning efter ändring av planförslaget

Planen ställs ut på ny granskning eftersom det har skett en förändring av användningen av delar av planen, kvarteret intill korsningen Centralvägen och Apoteksvägen. På grund av bullernivåerna har möjligheten till att bygga bostäder inom det kvarteret tagits bort och endast centrumverksamheter möjliggörs. Korrigeringar i plankartan har gjorts i och med denna förändring.

Planen utförs med utökat förfarande enlig plan- och bygglagen (PBL) då planförslaget avviker från den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätort (2012) vad gäller våningsantal. Detaljplanen avviker dock inte från Översiktsplan 2017 som nu vunnit laga kraft.

Så tar du del av förslaget till detaljplan

Planen ställs ut i entrén i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, mellan den 6 mars och den 8 april.

Alla handlingar finns även att ta del av här

Så lämnar du synpunkter på förslaget

Alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra det. Vi läser och registrerar alla inkomna synpunkter. Den som inte framfört sina skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta planen. Synpunkter som lämnats under samrådsskedet behöver inte upprepas/lämnas in igen.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 8 april 2020 till:

Knivsta kommun
Planenheten
741 75 KNIVSTA

eller till: knivsta@knivsta.se

Märk handlingen BMK 2017-163

Synpunkter som lämnas på Facebook blir allmän handling som kan läsas av alla och kan komma att diarieföras. För att vi ska kunna beakta din synpunkt, och för att du ska behålla din rätt att överklaga detaljplanen, behöver du dock återkomma till kommunen innan den 27 mars 2020 med ditt yttrande och dina kontaktuppgifter enligt instruktionen ovan.

Läs mer och ta del av handlingar här

Hälsningar
Samhällsbyggnadskontoret

Sidan uppdaterades: 6 april 2020