Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

26 mars 2020 kl 10:48

Bygga, bo och miljö

Knivsta kommun ska begära omförhandling av fyrspårsavtalet

Knivsta kommunfullmäktige beslutade under onsdagens möte att kommunen ska ta initiativ till en omförhandling med staten av det så kallade fyrspårsavtalet. Målet är att väsentligt minska kommunens åtagande från 15 000 till 7 500 bostäder fram till 2057.

I december 2017 slöts det så kallade fyrspårsavtalet mellan Knivsta kommun, staten och regionen. Avtalet innebär att staten garanterar infrastruktursatsningar som en utbyggnad till fyra spår mellan Uppsala och Stockholm. Knivsta kommun åtar sig i avtalet att möjliggöra byggande av sammanlagt 15 000 nya bostäder inom de kommande fyrtio åren fram till år 2057.

I november överlämnades ett folkinitiativ till kommunen med drygt 1 800 namnunderskrifter. Namninsamlingen stödjer en önskan om folkomröstning för att omförhandla villkoren i avtalet i syfte att ”väsentligt minska antalet bostäder” som ska byggas i Knivsta under avtalsperioden.

I februari behandlade kommunstyrelsen ett förslag från den politiska majoriteten om att redan nu begära en omförhandling av avtalet med staten, utan föregående folkomröstning. Målet i det förslaget var att väsentligt minska åtagandet från 15 000 till 10 000 bostäder fram till 2057.

Fullmäktige röstade ja till nytt förslag om omförhandling av fyrspårsavtalet

När kommunfullmäktige under onsdagskvällens möte behandlade ärendet fanns ett nytt yrkande på bordet – ett förslag som fullmäktige röstade ja till. Tre partier reserverade sig mot beslutet – Liberalerna, Knivsta.Nu samt Sverigedemokraterna.
Förslaget innebär bland annat att målet är att väsentligt minska åtagandet från 15 000 till 7 500 bostäder fram till 2057. Områdena för utbyggnad expanderas till att infatta kollektivnära områden i hela kommunen. Parkeringsnormen för bil höjs i vissa områden och planerna för Nysala aktualiseras genom en dialog med Uppsala.

Frågan om en folkomröstning ska genomföras eller inte har ännu inte avgjorts av kommunfullmäktige.

Här kan du läsa innehållet i det förslag som kommunfullmäktige röstade ja till:

Beslut om omförhandling av fyrspårsavtalet med staten

Förslag till beslut

 1. Kommunfullmäktige beslutar att Knivsta kommun initierar en omförhandling med staten av fyrspårsavtalet med målet att väsentligt minska åtagandet från 15.000 till 7.500 bostäder fram till 2057.
 2. En förutsättning för att nå en överenskommelse är att utbyggnaden av fyra spår genom Knivsta, stationsläge i Alsike och påfart till E4:an inte påverkas negativt av förhandlingen.
 3. De i avtalet ingående parterna samt Uppsala kommun ska involveras i arbetet.
 4. Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till förhandlingsdelegation och kommunstyrelsen till referensgrupp. KSAU utser själva ordförande i förhandlingsdelegationen och ersättning för denne om denne inte har fast arvode, tas ur nämndbudgeten för KS.
 5. En initiativtagare för Folkinitiativet bereds möjlighet att delta som observatör.
 6. Målet är att avsluta förhandlingarna innan den 31 december 2020.
 7. Områdena för utbyggnation expanderas till att omfatta kollektivtrafiknära områden i hela kommunen.
 8. Ett förslag läggs om att möjligheten, att gräva ner järnvägen genom Knivsta i samband med byggnationen av de nya spåren, ska utredas av Trafikverket.
 9. Möjliggör genom planering av bostäderna för att byggherrar ska kunna söka investeringsstöd för hyresrätter
 10. Parkeringsnormen för bil ändras till upp emot 1,0 per bostad i ej stationsnära lägen (+500 m).
 11. Planerna för Nysala aktualiseras genom en dialog med Uppsala, för att se över möjligheterna att gemensamt med Uppsala kommun exploatera området och låta det ingå i möjliga områden för den angivna bostadsvolymen.

Sidan uppdaterades: 26 mars 2020