Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

27 mars 2020 kl 15:02

Bygga, bo och miljö

Förslag till detaljplan för Lilla Brännkärrsskogen, Vrå 1:64, Alsike är ute på granskning

Planen är belägen vid Dammparken i Alsike tätort. Förslaget finns ute på granskning från och med 27 mars till och med 27 april 2020.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en varierad och ändamålsenlig bebyggelse med bostäder och centrumverksamhet. Bebyggelsen ska bidra till att skapa en attraktiv stadsmiljö och stärka Dammparkens funktion som centrum. Detaljplanen syftar även till att ta hänsyn till och bevara gröna värden på platsen.

Planläggningen sker med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen då Alsike är utpekat som ett utvecklingsområde som kan förtätas.

Så tar du del av förslaget till detaljplan

Planen ställs ut i entrén, Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 mellan den 27 mars och 27 april 2020.

Alla handlingar finns tillgängliga här på www.knivsta.se/pagaendedetaljplaner

Så lämnar du synpunkter på förslaget

Alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra det. Vi läser och registrerar alla inkomna synpunkter. Den som inte framfört sina skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta planen. Synpunkter som lämnats under samrådsskedet behöver inte upprepas/lämnas in igen.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 27 april 2020 till:

Knivsta kommun
Planenheten
741 75 Knivsta

eller till: knivsta@knivsta.se eller

Ange diarienummer SBK 2018-000011 på handlingen

Synpunkter som lämnas på Facebook blir allmän handling som kan läsas av alla och kan komma att diarieföras. För att vi ska kunna beakta din synpunkt, och för att du ska behålla din rätt att överklaga detaljplanen, behöver du dock återkomma till kommunen innan den 25 mars 2020 med ditt yttrande och dina kontaktuppgifter enligt instruktionen ovan.


Läs mer och ta del av alla handlingar kring planförslaget här.

Hälsningar
Samhällsbyggnadskontoret

Sidan uppdaterades: 27 mars 2020