Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

19 augusti 2021 kl 14:11

Bygga, bo och miljö

Miljöenheten avskriver två ärenden efter intern utredning

Utredningen visar att området där träden är fällda är detaljplanelagt och att strandskydd inte gäller. Miljöenheten har därmed beslutat att inte vidta några ytterligare åtgärder, utan ärendena avskrivs.

Beautiful maple leaves in autumn sunny day in foreground and blurry background in Kyushu, Japan. No people, close up, copy space, macro shot.

Kommunens miljöenhet har genomfört en egen utredning efter den tillsyn som en miljöinspektör inom enheten genomfört avseende fällda träd samt flytt av vägbom i Kyrkviken vid Haknäs.

Internutredningen har genomförts då det från sakägare kommit in klagomål på den genomförda tillsynen, där man också undrar om kommunen har rätt att genomföra miljötillsyn avseende strandskydd på platsen.

Den aktuella tillsynen genomfördes tidigare under sommaren efter ett klagomål från allmänheten. Fällda träd på platsen och en låst vägbom ledde till att tre polisanmälningar gjordes om misstanke om miljöbrott, med hänvisning till att det inom området råder strandskydd.

Resultatet av den interna utredningen

Miljöenhetens interna utredning visar att området där träden är fällda är detaljplanelagt och att strandskydd inte gäller. Strandskyddet är vad man kallar utsläckt. Eftersom de två berörda fastigheterna inte omfattas av strandskyddsbestämmelser har Miljöenheten beslutat att inte vidta några ytterligare åtgärder, utan ärendena avskrivs. Miljöenheten har informerat polisen om sitt ställningstagande.

Den aktuella vägbommen står på gränsen mellan strandskyddat och icke-strandskyddat område och kommer att utredas vidare. I avvaktan på utredningens svar får samfälligheten hålla bommen låst för biltrafik. Gående och cyklister är välkomna att passera vid sidan av bommen ned till badplatsen.

Under utredningen har det uppmärksammats att det finns oklarheter i kommunens kartor, där det utsläckta strandskyddet i området inte på ett tydligt sätt framgår. Detta kommer att justeras, så att kommunens kartor blir tydligare, och samma misstag i tolkning inte sker igen.

Kommunen har också noterat att det i facebook-kanaler som inte är kommunens egna finns uttalanden som sägs vara kommunens ställningstaganden, vilket vi tar avstånd ifrån. Från kommunen använder vi aldrig andras kanaler för vår kommunikation, utan enbart våra egna.

Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef, Knivsta kommun

- Här har enskilda fastighetsägare drabbats på ett sätt som vi inte önskar, i samband med vår myndighetsutövning. Kommunen har ett tillsynsansvar när det gäller delar av miljölagstiftningen och ibland händer det att vi begår misstag som vi då behöver rätta till. Men att i sin tjänsteutövning uttala sig på det sätt som skett i olika kanaler ligger helt utanför vårt uppdrag och jag hyser stor medkänsla med dem som drabbats av detta, säger Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef.

Fakta

Inom strandskyddsområdet är det bland annat förbjudet enligt 7 kap 15 § miljöbalken att uppföra nya byggnader, att utföra andra anläggningar eller anordningar om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt samt att vidta andra åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Kommunerna prövar och bedriver tillsyn gällande 7 kap. 15 § miljöbalken, med undantag för områden som skyddas enligt andra bestämmelser i sjunde kapitlet miljöbalken. Där är det istället länsstyrelsen som prövar strandskyddet. Exempel på områden där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet är biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde samt särskilt skyddade områden.

Tillsynsmyndighet inom Knivsta kommun är bygg- och miljönämnden. Tillsynen genomförs av miljöinspektörer på delegation av nämnden.

Sidan uppdaterades: 19 augusti 2021