Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

09 november 2020 kl 15:35

Bygga, bo och miljö

”Framtidens Knivsta ska vara socialt hållbart” – kommunens verksamheter samlades för ett gränsöverskridande dialogmöte

Budskapet från kommunens folkvalda politiker är tydligt – framtidens Knivsta ska vara hållbart ur alla aspekter, inte minst socialt. Det var bakgrunden till att 30-talet chefer och andra nyckelpersoner från kommunens olika verksamheter samlades till ett digitalt dialogmöte på temat social hållbarhet i onsdags. Under en intensiv eftermiddag diskuterades hur framtidens Knivsta ska växa till ett samhälle med jämlika livsvillkor och livschanser för alla.

Knivsta växer vidare. Inom Utvecklingsprogram Knivsta 2035 planeras för två nya stadsdelar i Alsike och västra Knivsta, med 3 500 bostäder till år 2035.

De två nya stadsdelarna ska vara hållbara – ekonomiskt och miljömässigt, men också socialt. Målbilden är att framtidens Knivsta ska vara en trivsam och trygg plats för alla, med jämlika livsvillkor för de människor som bor och verkar här.

Det dialogmöte som projektgruppen för Knivsta 2035 arrangerade i onsdags är en del i det pågående arbetet med att skapa ett socialt hållbart framtidens Knivsta.

- Det är ett viktigt och bra initiativ. Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle med likadana livschanser för alla, oavsett exempelvis kön och socioekonomisk bakgrund. Det kan röra sig om allt från storleken på förskolegårdar till bra belysning på mörka gång- och cykelvägar, men också om folkhälsa och hur vi mår och trivs där vi bor, säger Peter Evansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun.

Han fortsätter:
- För en kommuns del handlar det här om att erbjuda samma möjligheter för alla invånare att leva och växa i kommunen, i form av exempelvis fritidsaktiviteter för alla, god barnomsorg och utbildning, vård och omsorg, lättillgänglig kollektivtrafik och närhet till grönska och natur.

Ett hållbart framtidens Knivsta

Under dialogmötet samlades 30-talet chefer och andra nyckelpersoner inom Knivsta kommun till en verksamhetsöverskridande digital workshop på temat social hållbarhet.

Pelle Mikaelsson, projektledare för Knivsta 2035 och arbetet med de två nya stadsdelarna, berättar mer:

- Knivsta har stora möjligheter att bli en verkligt hållbar plats, där människor trivs och kan utvecklas, där otrygghet och orättvisa minskar och där hälsa och barnperspektiv är självklarheter. Men hur tar vi oss dit? Vad är klokast att fokusera på? Vem gör vad och när? Och hur säkerställer vi att strategier för hållbarhet är hållbara över tid? Det var frågor som vi fokuserade på under workshopen.

Ny policy för social hållbarhet och jämlik hälsa för Knivsta kommun

Ida Larsson, samordnare integration och folkhälsa i Knivsta kommun, inledde med att berätta om det pågående arbetet med att ta fram en policy för social hållbarhet och jämlik hälsa för Knivsta kommun. Många av kommunens verksamheter har deltagit i arbetet med förslag på policy, som Knivstas folkvalda politiker nu ska ta ställning till.

- Med en gemensam policy vill vi definiera vad social hållbarhet innebär för just Knivsta kommun och ge vägledning och ett ramverk för detta i kommunen. Knivsta kommun är ju en kommun i stark tillväxt, och då blir det extra viktigt att få med den sociala hållbarheten när vi planerar för nya stadsdelar och bostadsområden. Knivsta är också en ung kommun, med många barn och ungdomar, och ett fokus blir att värna barnens utveckling och möjligheter, säger Ida Larsson.

Gruppdiskussioner och dialog

Dialogmötets gruppdiskussioner och övningar utmynnade i många tankar och idéer från deltagarna. Ida Larsson fortsätter:

- För mig som arbetar med social hållbarhet är det lovande att se att det finns ett så starkt engagemang i de här frågorna. Den övning som stack ut mest var kanske den där vi skulle vända på tankarna, och fråga oss hur vi skulle gå till väga för att bygga ett så ohållbart Knivsta som möjligt. Det kom många förslag, som att bygga en mur runt tätorterna Alsike och Knivsta och avskärma dem helt från landsbygden, att klä hela Knivsta i betong utan grönområden och slopa alla former av medbestämmande och medborgardialog. Då skulle Knivsta bli riktigt ohållbart!

Arbeta gränsöverskridande

Pelle Mikaelsson fortsätter:

- När man pratar hållbarhet blir det lätt fokus på de ekonomiska och miljömässiga aspekterna. Den sociala hållbarheten handlar om mjukare värden, som exempelvis jämlikhet och välbefinnande, och kan därför vara svårare att fånga.

- Med det här mötet har vi tagit ännu ett steg i arbetet med att utforska begreppet och hur vi som arbetar inom Knivsta kommun kan arbeta aktivt med det. Utgångspunkten är att ytterligare fördjupa samarbetet mellan de traditionellt ”hårda” förvaltningarna, som bygg och samhällsbyggnad, med ”mjukare” förvaltningar, som utbildning och vård.

Viktigt med dialog med kommunens invånare

Att få med alla verksamheter inom Knivsta kommun i arbetet med ett socialt hållbart framtidens Knivsta är viktigt, ser Pelle Mikaelsson. En annan lika viktig del är dialog och samskapande med alla de som bor och verkar i Knivsta.

- Ví har redan haft en första inledande dialog med våra invånare - Medborgarrådets enkät #3, som låg ute under oktober månad och handlade om Knivsta 2035 och de två nya, hållbara stadsdelarna. I den fick deltagarna i Medborgarrådet svara på frågor om vad de vill se mer av i framtidens Knivsta. Kanske en framtida stadspark, satsningar på natur och friluftsliv eller mer stadsliv, med restauranger, torg och kaféer? Svaren tar vi nu med oss i arbetet med ett förslag på en stadsutvecklingsstrategi för de två nya stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike.

Han fortsätter:

- När förslaget på stadsutvecklingsstrategi presenteras i vår kommer nästa möjlighet att tycka till, bland annat på områden som rör den sociala hållbarheten. Då kommer vi att bjuda in till medborgardialog för att samla synpunkter, tankar och idéer. När vi fått in synpunkter ser vi över förslaget på strategi igen, och försöker tillmötesgå önskemålen.

- Sammantaget vill vi ta ett samlat grepp för att tillsammans skapa ett socialt hållbart framtidens Knivsta. De två nya stadsdelarna byggs ju för människorna som ska bo här, och eftersom vi bygger dem från grunden har vi alla möjligheter att göra rätt från början.

Kort om social hållbarhet

Alla medlemsländer i FN har förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål.

Politikerna i Knivsta har ambitionen att Knivsta kommun ska tillhöra de kommuner som tar stort ansvar för genomförandet. I allt vi skapar för framtiden ska ett hållbart samhälle vara i fokus. Målet för Knivsta kommuns samhällsplanering och stadsbyggande är en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar kommun som ger möjlighet till utveckling i hela Knivsta - i tätorterna och på landsbygden.

Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där de grundläggande mänskliga behoven uppfylls, med jämlika livsvillkor och livschanser för alla, oavsett parametrar som exempelvis kön och socioekonomisk bakgrund. Det kan röra sig om allt från storleken på förskolegårdar till bra belysning på mörka gång- och cykelvägar, men också om folkhälsa och hur vi mår och trivs i våra städer.

För en kommuns del kan det handla om att erbjuda samma möjligheter till alla invånare att leva och växa i kommunen, i form av exempelvis fritidsaktiviteter för alla, god barnomsorg och utbildning, vård och omsorg, lättillgänglig kollektivtrafik och närhet till grönska och natur.

Sidan uppdaterades: 9 november 2020