Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

24 november 2020 kl 09:10

Bygga, bo och miljö

Knivsta kommun tar fram stadsutvecklingsstrategi - ska sätta ramarna för hur de nya stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike ska se ut

Just nu pågår ett intensivt arbete med ett förslag på stadsutvecklingsstrategi för de två nya och hållbara stadsdelar som planeras i västra Knivsta och Alsike. Stadsutvecklingsstrategin presenteras efter årsskiftet, och kommer att rymma skisser över kvarteren och förslag på lösningar för infrastrukturen. Här får du veta mer om stadsutvecklingsstrategin, arbetet med den och hur du själv kan vara med och påverka förslaget.

Inom Utvecklingsprogram Knivsta 2035 planerar Knivsta kommun för två nya stadsdelar i västra Knivsta respektive Alsike. Stadsdelarna ska rymma service, arbetsplatser och sammanlagt 3 500 bostäder till år 2035.

Arbetet med de nya stadsdelarna är i ett tidigt skede. Under hösten har projektgruppen för Knivsta 2035 arbetat intensivt med de övergripande frågorna, och undersökt lösningar för exempelvis kollektivtrafik, vägar, vatten och avlopp.

Snart kommer resultatet av arbetet att presenteras för dig som bor och verkar i Knivsta: Ett förslag på stadsutvecklingsstrategi, med både lösningar för infrastrukturen och skisser över de olika kvarteren i de två nya stadsdelarna.

Var med och påverka det kommande förslaget på stadsutvecklingsstrategi

Den nya stadsutvecklingsstrategin blir ett viktigt dokument för framtidens Knivsta. Den ska ligga till grund för de kommande detaljplanerna i de två nya stadsdelarna, och påverka hur det kommer att vara att bo, verka och leva i vår kommun.

Därför blir det extra viktigt för oss att få veta vad du tycker om förslaget när det presenteras efter årsskiftet.

Under våren kommer därför Knivsta kommun att bjuda in dig som bor och verkar i Knivsta till medborgardialog kring strategin. Under dialogen kommer vi att samla synpunkter, tankar och idéer kring förslaget. Det kan handla om synpunkter på kvartersskisserna, nya idéer kring vad de nya stadsdelarna ska erbjuda i form av service och fritidsaktiviteter, tankar på hur byggnaderna ska se ut och mycket annat.

När vi fått in synpunkter ser vi över förslaget på strategi igen, och försöker tillmötesgå inkomna önskemål.

Följ kommunens arbete med de två nya och hållbara stadsdelarna

Se vår samlade information se vad som händer just nu på knivsta.se/2035.

Alt du behöver veta om stadsutvecklingsstrategin

Vill du veta mer om det kommande förslaget på stadsutvecklingsstrategi? Pelle Mikaelsson, projektledare för Knivsta 2035 och de två nya stadsdelarna, berättar mer.

- Att planera för två nya stadsdelar är ett omfattande arbete. Stadsutvecklingsstrategin hjälper oss att sätta ramarna för det arbetet. I strategin kommer vi att ta ett samlat grepp och presentera förslag på lösningar för större frågor, som kollektivtrafik, närservice, omsorg, naturvärden och andra viktiga delar. Det kommer också att finnas skisser över kvarteren i stadsdelarna, med förslag på var exempelvis torg, service, bostäder, parker, kollektivtrafikhållplatser, gång- och cykelvägar och annat ska placeras.

Stadsutvecklingsstrategin blir det dokument som sedan ligger till grund för de kommande detaljplanerna i stadsdelarna.

Den blir därmed ett viktigt planeringsverktyg för alla berörda: För de företag som vill bygga i de nya stadsdelarna, för verksamheter som funderar på att etablera sig i Knivsta, för invånare som vill se hur framtidens Knivsta kan komma att se ut, för personer som funderar på att flytta hit, för föreningar och andra aktörer.

Det blir också det dokument som vi på Knivsta kommun kommer att luta oss mot när vi tar emot ansökningar för nya detaljplaner, och när vi fattar beslut om hur byggnader och bostäder ska planeras och se ut i de nya stadsdelarna.

- När beslut ska tas om hur nya områden ska utformas utgår vi på kommunen alltid från politiskt antagna direktiv. Budskapen i Knivstas vision 2025 och i kommunens gällande översiktsplan är utgångspunkten för all samhällsplanering och stadsutveckling i Knivsta – så även för de två nya stadsdelarna.

I Knivstas vision står exempelvis att Knivsta ska vara en kommun öppen för förändring, med förankring i en aktiv och levande landsbygd. I översiktsplanen står att framtidens Knivsta ska vara en modern småstad och en föregångskommun för ett hållbart samhälle.

Det här är budskap som vi förhåller oss till när vi utarbetar stadsutvecklingsstrategin.

De nya stadsdelarna planeras också efter åtagandena i det så kallade fyrspårsavtalet - det avtal som Knivsta kommun har tecknat med staten om att bygga ett visst antal bostäder och därmed utveckla Knivsta i en viss riktning till år 2057. I avtalet står bland annat att de nya bostäderna ska byggas i en blandad stadsstruktur i kollektivtrafiknära lägen, och att 30 procent av dem ska vara hyresrätter.

Fyrspårsavtalet anger också att de två nya stadsdelarna ska vara hållbara, vilket betyder hållbara och ”gröna” lösningar för exempelvis transporter, vatten och avlopp.

Ta del av Knivstas vision
Läs kommunens gällande översiktsplan
Läs om fyrspårsavtalet

- Det finns ett antal centrala dokument som vi lutar oss mot.

I september antogs till exempel en ny policy i kommunen – Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy. Den rymmer grundläggande principer för hur ny bebyggelse ska utformas och gestaltas på ett sammanhållet och smakfullt sätt i Knivsta kommun framöver, och är mycket viktig för oss inom Knivsta 2035.

Så småningom kommer också ett ytterligare styrdokument - en transportplan för hållbar mobilitet håller på att tas fram, i samarbete med Trafikverket och Region Uppsala. Planen ska ange hur vi på kommunen ska arbeta för att uppnå en god och hållbar mobilitet, med lösningar för exempelvis en hållbar kollektivtrafik och andra ”gröna” transporter.

Läs kommunens nya strategi Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy
Se kommunens översiktliga planer och strategier

- Absolut! Dialog och samskapade med alla som bor och verkar i Knivsta är prioriterat, med ett tydligt uppdrag från Knivstas folkvalda politiker. När vi lyssnar till vad invånarna tycker kan vi bidra till att skapa ett framtidens Knivsta som många trivs med och känner sig delaktiga i.

Faktum är att Knivsta 2035 redan har haft en inledande dialog, inom ramen för Medborgarrådet.

I oktober hade vi en enkät ute med frågor om bland annat vad Medborgarrådets deltagare skulle vilja se mer av i framtidens Knivsta, vad de tänkte kring fordon och transport och vad de tyckte skulle finnas i ett framtida parkstråk.

I vår arrangerar vi medborgardialog kring förslaget på stadsutvecklingsstrategi, och hoppas att så många som möjligt vill vara med och tycka till.

Under de kommande åren kommer det att finnas många tillfällen att tycka till för dig som bor och verkar i Knivsta. Varje detaljplan som kommunen arbetar fram läggs alltid ut på samråd innan vi fattar ett beslut om den. Det betyder att vi presenterar den för våra invånare, och ber om synpunkter och tankar som vi sedan försöker tillmötesgå. Förfarandet regleras i Plan- och bygglagen (PBL).

- Under våren, när förslaget på stadsutvecklingsstrategi är presenterat, kommer vi att bjuda in till olika sorters medborgardialog för att samla synpunkter, tankar och idéer.

När vi fått in alla synpunkter ser vi över förslaget på strategi igen. Vi hoppas kunna tillgodose så många inkomna önskemål som möjligt.

Coronapandemin gör vårens dialoger till en speciell utmaning. Istället för fysiska träffar tittar vi nu på olika digitala alternativ till dialog. Så snart vi vet mer går vi ut med information.

- Vi vill gärna ha tid på oss i arbetet - både för att samla in synpunkter från berörda parter och för att fundera på hur vi kan ändra i strategin för att tillmötesgå så många önskemål som möjligt.

Planen är därför att arbeta vidare med strategin under våren, sommaren och hösten, för att presentera ett färdigt förslag för kommunens folkvalda politiker i kommunfullmäktige kvartal 4 år 2021.

Då tror vi att stadsutvecklingsstrategin är ordentligt genomarbetad och hoppas på att den blir antagen.

- Då är ramarna för de nya stadsdelarna fastställda, och vi kan börja planera varje stadsdel mer i detalj och påbörja byggnation. Företag som visar intresse kan börja köpa mark och ansöka om detaljplaner. Vi på kommunen kan också börja planlägga mark, för exempelvis, torg, skolor och andra verksamheter.

Det här arbetet kommer att pågå i många år - stadsdelarna kommer att växa fram efter hand - så det är inget som händer över en natt.

Läs om kommunens stadsutvecklingsavtal med ankarbyggherrar

- Du är varmt välkommen att kontakta oss i kommunens projektgrupp på 018-34 70 00. Ingen fråga är för liten eller för stor!

Du kan också mejla in frågan till oss. Använd e-postadress knivsta@knivsta.se och märk mejlet ”Knivsta 2035”.


Sidan uppdaterades: 24 november 2020