Eldningsförbud i skog och mark
Nu är det torrt i skog och mark. Eldningsförbud utanför sammanhållen bebyggelse råder tills vidare i hela Uppsala län. Läs mer

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

09 december 2020 kl 13:06

Bygga, bo och miljö

Regeringen avslår kommunens begäran om omförhandling av fyrspårsavtalet

Knivsta kommuns begäran om att omförhandla fyrspårsavtalet får avslag av regeringen. Regeringen anser inte att de skäl som kommunen angett är av sådan art att de motiverar en omförhandling.

Den 25 mars 2020 beslutade kommunfullmäktige att Knivsta kommun skulle initiera en omförhandling med staten av fyrspårsavtalet. Målet var bland annat att väsentligt minska åtagandet från 15 000 till 7 500 bostäder fram till 2057.

Kommunfullmäktige utsåg kommunstyrelsens arbetsutskott till förhandlingsdelegation, och under hösten skickade kommunen in en begäran om omförhandling till Finansdepartementet.

Bland de skäl som kommunen uppgav fanns bland annat oro för möjligheten till nödvändig kompetensförsörjning inom samhällsbyggnad, otillräcklig förankring hos kommuninvånarna samt en utmanande situation för att uppnå avtalets intentioner kring hållbarhetslösningar och innovation vad gäller vatten och avlopp.

Oförutsedda händelser krävs för omförhandling

I sitt svar till kommunen hänvisar regeringen till att för att fyrspårsavtalet ska kunna omförhandlas måste det ha inträffat större oförutsedda händelser som parterna inte råder över. Händelserna ska, jämfört med tidpunkten då avtalet ingicks, väsentligt ha försvårat parternas möjligheter att genomföra sina åtaganden.

Regeringen bedömer inte att kommunens skäl är av arten att de motiverar en omförhandling av avtalet och avslår därmed begäran.

- Vi beklagar det här beskedet, för vi tyckte att vi lagt fram tillräckliga skäl. Utöver de utmaningar som vi ser i avtalet valde vi att lyssna på opinionen och undersöka möjligheten till en omförhandling. Men vi konstaterar att regeringen just nu inte tycker att vi hade sakliga skäl för att göra förändringar i avtalet.

- Samtidigt vill vi påpeka att avtalet inte är statiskt utan öppnar upp för att det finns flera stora utmaningar som under vägen skulle kunna leda till förändringar i åtagandena för en eller flera parter. En utmaning för oss är VA-frågan, som behöver en lösning. En annan är den framtida elförsörjningen som är ett problem för hela Sverige, säger Peter Evansson, kommunstyrelsens ordförande.

Regeringens brev till Knivsta kommun i sin helhet

Begäran om omförhandling av avtal om bostadsbyggande

Regeringens beslut

Regeringen avslår begäran.

Ärendet

Staten, Knivsta kommun och Region Uppsala ingick den 18 december 2017 ett avtal avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och "Nysala" i Knivsta kommun, det s.k. fyrspårsavtalet (N2017 /07384).

Knivsta kommun (kommunen) har den 4 juni 2020 begärt omförhandling av avtalet (Fi2020/02631). Kommunen har som skäl för sin begäran anfört bl.a. följande. Det finns en stigande oro angående möjligheten till nödvändig kompetensförsörjning inom samhällsbyggnad. Kommunen har begränsade resurser, samtidigt som den ska klara ett åtagande motsvarande en betydligt stötte kommun på ett kvalitativt sätt. Dessa förutsättningar var inte okända vid avtalsskrivandet, men svårigheterna har intensifierats. Kapacitetstaket har nåtts vad gäller befintliga vatten- och avloppsanläggningar varför kommunen måste genomföra omfattande kompletterande investeringar. Det initiativ till en follrnmröstning rörande avtalet som tagits i kommunen kommer att innebära ett fortsatt arbete. Ett ökat stöd i planprocessen eller en förändrad tyngdpunkt i tid och geografi kan medverka till att kommunen kan uppfylla åtagandet och hållbarhetsintentionerna i avtalet samt säkerställa att ett genomförande får ett brett medborgerligt stöd.

Skälen för regeringens beslut

I fyrspårsavtalet anges beträffande förutsättningarna för omförhandling av åtagandena att en omförhandling förutsätter att det intäffat större oförutsedda händelser som parterna inte råder över, och som jämfört med tidpunkten för ingåendet av avtalet väsentligen försvårar parternas möj­ligheter att genomföra sina respektive åtaganden.

Regeringen bedömer att det som kommunen har anfört om begränsningar avseende kompetensförsörjning och resurser inte kan anses vara omständigheter som kommunen inte har kunnat förutse vid ingåendet av avtalet. Vad kommunen har anfört i övrigt kan inte heller anses vara sådana oförutsedda händelser. Regeringen anser därför att det inte finns skäl att omförhandla avtalet. Begäran bör således avslås.

På regeringens vägnar

Per Bolund

Mattias Schriever-Abeln

Sidan uppdaterades: 9 december 2020