Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

12 oktober 2021 kl 15:50

Bygga, bo och miljö

Stadsutvecklingsstrategi 2035: Nu pågår arbetet med ett omarbetat förslag för västra Knivsta och Alsike

Under medborgardialogen om Stadsutvecklingsstrategi 2035 kom nära 400 synpunkter in till oss på kommunen. De fördjupade samtalen i Fokusrådet bidrog med ytterligare tankar och idéer kring de framtida stadsdelarna. Återigen stort tack för allt engagemang! Snart presenteras ett omarbetat förslag, som planeras tas upp för antagande i Knivsta kommunfullmäktige i vinter.

ideskiss över framtida Alsike tågstation illustration Betty Laurincova

Idéskiss för nya Alsike tågstation. Illustration: Betty Laurincova

Just nu arbetar kommunens projektgrupp och förtroendevalda politiker tillsammans med att undersöka hur de olika synpunkterna kan tas med in i det omarbetade förslaget.

- Det är fantastiskt att så många i Knivsta har engagerat sig. Vi arbetar nu med ändringar och förtydliganden, och ritar om kartor och strukturförslag. Vissa yttranden som kommit in är mycket detaljerade, och får inte utrymme i det övergripande dokument som ju stadsutvecklingsstrategin är. Dem tar vi oss an i ett särskilt fördjupat arbete, säger Pelle Mikaelsson, projektledare för Knivsta 2035.

Han fortsätter:

- Det omarbetade förslaget ska presenteras för kommunens samhällsutvecklingsnämnd i november. Efter eventuella revideringar från nämnden kommer förslaget att tas upp i kommunfullmäktige för antagande. Det kommer att presenteras tillsammans med en dialogredogörelse, där du bland annat kan ta del av inkomna synpunkter från dialogen och läsa om hur de tagits till vara.

Fördjupade samtal inom Medborgarrådets fokusråd

Som en del av medborgardialogen arrangerades under sensommaren ett fokusråd - en ny dialogform i Knivsta kommun. Deltagarna i kommunens Medborgarråd fick anmäla intresse för att delta i fördjupade samtal om planerna för västra Knivsta och Alsike. Vid två tillfällen träffades en grupp om 25 personer för att samtala om olika stadsutvecklingsområden.

- När man bygger en stad finns det sällan enkla svar och perspektiven är flera. Genom Fokusråd Knivsta 2035 fick vi ta del av mer ingående tankar och reflektioner från intresserade knivstabor. Det var mycket givande och hjälper oss i det fortsatta arbetet, säger Pelle Mikaelsson.

Delta och påverka de framtida stadsdelarna

Om förslaget till stadsutvecklingsstrategi antas kommer kommunen att påbörja den fördjupade planeringen av stadsdelarna, med så kallade detaljplaner för olika kvarter.

- Stadsutvecklingsstrategi 2035 är ett vägledande dokument som sätter ramarna för stadsdelarna. Men det säger inte exakt hur de olika kvarteren och byggnaderna ska se ut. Det bestäms först i de kommande detaljplanerna. I samband med varje ny detaljplan bjuder kommunen, som alltid, in till samråd enligt Plan- och Bygglagen. Då kan alla som vill vara med och tycka till.

Prioriterat med medborgardialog

Dialog med medborgarna är prioriterat i Knivsta kommun.

- Det finns en stark önskan hos våra förtroendevalda politiker att alla som bor och verkar i Knivsta ska kunna vara med och påverka när de två stadsdelarna planeras och byggs. Då får vi ett framtidens Knivsta som många kan trivas med och känna sig delaktiga i.

- Vi kommer därför att bjuda in till olika dialoger framöver. Vi planerar till exempel redan för fler fokusråd, med samtal kring olika stadsutvecklingsområden. Det kan handla om hur en framtida Alsike station kan komma att se ut, vad som ska finnas i Knivsta stadspark och hur området kring Knivsta station ska utvecklas, avslutar Pelle Mikaelsson.

Läs mer om Knivsta 2035 och arbetet med de två hållbara stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike

Det här händer under hösten

 • Alla inkomna synpunkter från dialogen tas till vara, beaktas och vägs för att se om och hur de kan tillgodoses (september-oktober).
 • Knivstas förtroendevalda pekar ut den övergripande inriktningen för vilka ändringar som ska göras i förslaget till stadsutvecklingsstrategi utifrån synpunkterna (oktober).
 • Förslag på revideringar av texter, bilder och kartor från projektgrupp 2035 (oktober).
 • Kommunen besvarar de formella synpunkter som inkommit. Med formella synpunkter menas att den som skrivit synpunkten också lämnat sina kontaktuppgifter, så att kommunen kan ge ett svar (oktober-november).
 • Reviderad version av Stadsutvecklingsstrategi 2035 kommer läggas fram för godkännande av först Samhällsutvecklingsnämnden (8 november), därefter Kommunstyrelsen (december) och för att sedan kunna läggas fram för antagande till Knivsta kommunfullmäktige (omkring årsskiftet).

Frågor och svar

Inom kommunens stadsutvecklingsprogram Knivsta 2035 planerar Knivsta kommun för två hållbara stadsdelar – en i västra Knivsta och en i området kring Alsike stationssamhälle.

Under det senaste året har kommunen arbetat med att planera och förbereda för stadsdelarna. Arbetet har resulterat i ett förslag till stadsutvecklingsstrategi, som sätter grundstrukturen för stadsdelarna och kommer att ligga till grund för de framtida detaljplanerna i områdena.

I strategin finns både lösningar för stadsbyggnaden och strukturskisser över de framtida stadsdelarna, med förslag på var exempelvis torg, skolor, parker och bostadskvarter ska ligga.

Se samlad information om förslaget till stadsutvecklingsstrategi

Under medborgardialogen om förslaget till stadsutvecklingsstrategi kunde alla som bor och verkar i Knivsta kommun vara med och tycka till om förslaget för de nya stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike stationssamhälle. Kommunen arrangerade en rad aktiviteter, bland annat livesända dialogmöten och guidade promenader. Med anledning av pandemin var den större delen av aktiviteterna digitala.

Under dialogen fanns också information om stadsutvecklingsstrategin tillgänglig på knivsta.se (du kan för övrigt också nu se samlad information på knivsta.se/knivsta2035 Länk till annan webbplats.). Där kunde besökaren ta del av bland annat filmer, frågor och svar, kortversion av strategin och en samlad fördjupad basinformation. Det fanns också en så kallad ”storymap” med kortversionen, anpassad för mobila enheter.

Under sensommaren arrangerades ett fokusråd - en ny dialogform i Knivsta kommun. Vid två tillfällen träffades en grupp om 25 personer från kommunens medborgarråd för fördjupade samtal om strategiförslaget.

Vid dialogens slut 15 september hade nära 400 synpunkter kommit in via e-post, formulär på knivsta.se och via markeringar på kommunens dialogkarta, där man anonymt kunde skriva in sin synpunkt direkt på kartförslagen för de nya stadsdelarna.

Snart kommer kommunen att publicera en dialograpport som närmar beskriver hur medborgardialogen har gått till och och vilka aktiviteter som ägt rum inom ramen för dialogen.

Fokusrådet är en ny dialogform i Knivsta kommun och äger rum inom ramen för kommunens dialogforum Medborgarrådet.

De fördjupade fokusråden sätts samman som mindre grupper om 15-30 av deltagarna i Medborgarrådet. Grupperna sätts samman slumpmässigt inför varje fokusråd. Tanken är att fokusrådet ska träffas vid ett eller ett par tillfällen för en mer ingående dialog kring frågor som politikerna finner särskilt intressanta att fördjupa sig i, utifrån resultat i digitala enkäter.

Läs mer om Medborgarrådet och fokusråd i Knivsta kommun

Just nu arbetar projektgruppen för Knivsta 2035 och förtroendevalda politiker tillsammans med att granska inkomna synpunkter och se på om och hur dessa kan tillgodoses i ett reviderat förslag.

Planen är att en omarbetad Stadsutvecklingsstrategi 2035 för de två planerade stadsdelarna ska vara klar i sin helhet senare i höst. Det nya förslaget ska presenteras för kommunens samhällsutvecklingsnämnd i november. Därefter, efter eventuella revideringar från nämnden, kommer förslaget att tas upp i kommunfullmäktige för antagande under vintern.

Förslaget presenteras då tillsammans med en dialogredogörelse, som sammanfattar alla inkomna synpunkter från dialogen och hur de tagits till vara.

Se tidplanen här

Alla synpunkter från dialogen är viktiga för oss, och varje inkommen synpunkt beaktas och vägs i arbetet med ett omarbetat förslag.

Dock är det ju så att alla synpunkter inte alltid kan tillmötesgås. Att utveckla en kommun handlar om både allmänna och enskilda intressen, där det allmänna ibland måste få företräde.

Projektgruppen för Knivsta 2035 och förtroendevalda politiker tittar tillsammans på ändringar och revideringar. Det är mycket att ta ställning till - stadsutveckling är komplicerat och det finns inte alltid enkla lösningar. När vi till exempel prioriterar fler grönytor i en stad får vi mindre plats för annat, som parkeringshus, bostäder eller verksamhetslokaler. Och om vi planerar för stora skolgårdar, eller många låga hus, så behöver vi större yta till förfogande.

Det finns olika för- och nackdelar, och vi arbetar med att hitta en bra balans. Målet är en stadsutvecklingsstrategi som ger de bästa förutsättningarna och en så stor samhällsnytta som möjligt för framtidens Knivsta

Du kommer att kunna ta del av alla de inkomna synpunkterna i en så kallad dialogredogörelse. Den kommer att publiceras senare i höst.

I den kommer du att kunna se en sammanställning av de synpunkter som kommunen fått in under dialogen, ta del av svar från projektgruppen för Knivsta 2035 och läsa om hur förtroendevalda politiker och tjänstepersoner på kommunen har tagit hand om de inkomna synpunkterna i arbetet med det nya förslaget.

Dialogredogörelsen kommer också att ingå i det underlag som de förtroendevalda i Knivsta kommunfullmäktige får inför beslut.

Stadsutvecklingsstrategi 2035 är ett vägledande dokument som sätter ramarna för de två stadsdelarna. Men det säger inte exakt hur de olika kvarteren och byggnaderna ska se ut. Det bestäms först i de kommande detaljplanerna. I samband med varje ny detaljplan bjuder kommunen, som alltid, in till samråd enligt Plan- och Bygglagen. Då kan alla vara med och lämna synpunkter.

De nya stadsdelarna kommer att växa fram i etapper, under en längre tid, och det kommer att finnas många möjligheter till dialog och samskapande. Under de kommande åren kommer kommunen att på olika sätt bjuda in dig som bor och verkar i Knivsta kommun att bidra med dina tankar och synpunkter i planeringen av västra Knivsta och Alsike stationssamhälle. Du kommer att bli inbjuden till dialogmöten av olika slag, få förfrågningar om att svara på enkäter och bli uppmanad till att lämna in synpunkter via webben.

Syftet är att samla så många tankar, idéer och åsikter som möjligt om hur de två nya hållbara stadsdelarna kan se ut i framtiden. De hjälper oss att skapa ett framtidens Knivsta som du som invånare trivs med och känner dig delaktig i.

Vi kan påverka mycket i stadsutvecklingsstrategin – men inte allt.

Strategin är nämligen utformad inom ramarna för det så kallade Fyrspårsavtalet med staten.

I avtalet har både Knivsta kommun, staten och Region Uppsala vissa åtaganden som vi inte kan tumma på. Vi måste alltså förhålla oss till åtagandena i avtalet.

Det här gäller övergripande i Fyrspårsavtalet:

 • De nya stadsdelarna ska planeras och byggas hållbart – ekonomiskt, socialt och miljömässigt
 • Kommunen ska möjliggöra för 15 000 nya bostäder till år 2057
 • Bostäderna som byggs ska vara kollektivtrafiknära
 • 30 procent av bostäderna ska vara hyresrätter
 • Staten ska dra två nya tågspår genom Knivsta kommun
 • Kommunen får en ny tågstation i Alsike
 • Region Uppsala ska bygga ut kollektivtrafiken inom, till och från de två stadsdelarna

Läs mer om Fyrspårsavtalet

Då kommer kommunen att påbörja den fördjupade planeringen av stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike stationssamhälle, med så kallade detaljplaner för olika kvarter.

Strategin är ett vägledande dokument som sätter ramarna för stadsdelarna. Men det säger inte exakt hur de olika kvarteren och byggnaderna ska se ut. Det bestäms först i de kommande detaljplanerna. I samband med varje ny detaljplan bjuder kommunen, som alltid, in till samråd enligt Plan- och Bygglagen.

Då kan alla som vill vara med och lämna synpunkter i en planprocess, med samråd och granskning.

Läs mer om planprocessen

Se förslaget kring hur stadsdelarna ska växa fram, kvarter för kvarter

Sidan uppdaterades: 12 oktober 2021