Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

08 november 2021 kl 16:11

Trafik och utemiljöer

Ingen stängning av plankorsningen vid Knivsta station

Plankorsningen över järnvägen i södra änden av Knivsta station kommer inte att stängas i närtid. Det beslutade samhällsutvecklingsnämnden på måndagen. Plankorsningen kommer istället hållas öppen tills den har ersatts av en eller flera lösningar som omfattar gång-, cykel- och motorfordonstrafik.

- I arbetet med Stadsutvecklingsstrategi 2035 har vi sett att vi är beroende av flera passager över järnvägen för att få ett fungerande och hållbart samhälle. Vi kan inte stänga plankorsningen innan det finns en godtagbar alternativ lösning på plats, säger Jacob Risberg (MP), ordförande samhällsutvecklingsnämnden i Knivsta kommun.

Frågan om en stängning har varit aktuell under flera år

Frågan om att stänga plankorsningen strax söder om Knivsta station har varit aktuell under många år. Trafikverket vill stänga korsningen för att kunna förbättra kapaciteten på Ostkustbanan och för att öka säkerheten vid korsningen. Planen har varit att ersätta korsningen med en gång- och cykelbro.

För att kunna genomföra projektet krävs att Knivsta kommun ger klartecken till att plankorsningen stängs, något som kommunstyrelsen gjorde i ett beslut från 2014. Beslutet innebar att korsningen kunde stängas, förutsatt att den ersattes med en gång- och cykelförbindelse över järnvägen med access till perrongens södra ände, samt att beslutet inte uteslöt behovet av en framtida ny planskild förbindelse för motorfordon.

Därefter har Trafikverket och Knivsta kommun fört diskussioner om vad som ska ersätta plankorsningen. Tekniska och ekonomiska begränsningar har resulterat i att Trafikverkets aktuella plan är att bygga en gångbro, med möjlighet att leda över cykel och med access till perrongen, över järnvägen.

Men nu har Knivsta kommun alltså omvärderat sitt ställningstagande och beslutet i samhällsutvecklingsnämnden innebär att kommunen inte ger klartecken till att stänga plankorsningen.

Ändrade förutsättningar

Bakgrunden är att förutsättningarna har förändrats mycket sedan 2014. I och med fyrspårsavtalet och Knivsta kommuns planer på att utveckla västra Knivsta finns det numera ett ökat behov av att säkerställa passager över järnvägen, som annars skulle bli en allt större barriär i Knivsta. I takt med att bostadsbyggandet sker på den västra sidan om järnvägen ökar trafikflödet i de befintliga passagerna över järnvägen.

Att stänga korsningen och ersätta den med en gångbro, med möjlighet att leda över cykel, skulle innebära en försämrad framkomlighet och robusthet i dagens vägnät då Gredelbyleden skulle bli den enda passagen för motorfordon. Även cyklister skulle få en försämrad framkomlighet.

För att bibehålla en god framkomlighet för samtliga trafikanter behöver den befintliga plankorsningen därför ersättas med en eller flera passager som omfattar gång-, cykel- och motorfordonstrafik anser samhällsutvecklingsnämnden.

Kan hanteras inom utbyggnaden till fyra spår

Följden av beslutet blir att stängningen av plankorsningen och ersättande passager över järnvägen kan komma att hanteras inom ramen för Ostkustbanans utbyggnad. I Trafikverkets påbörjade projekt ”Fyra spår Uppsala” hanteras utbyggnaden av Ostkustbanan med två nya järnvägsspår mellan den södra länsgränsen och Uppsala Central. Snart påbörjas framtagandet av en järnvägsplan inklusive en lokaliseringsutredning för sträckan södra länsgränsen till Uppsala södra (den planerade järnvägsstationen i Bergsbrunna). Järnvägsplanen beräknas ta fem till sju år och därefter påbörjas byggandet av järnvägsspåren.

Kommunen ser över trafikreglering och vägnätet vid korsningen

För att säkerställa så hög säkerhet som möjligt utifrån förutsättningarna så kommer kommunen att se över trafikregleringen och vägnätet intill plankorsningen i syfte att skapa ett bättre flöde och minska risken för köbildning och stopp på spåren. Kommunen har en fortlöpande dialog med Trafikverket kring hur man ordnar ett väl fungerade samhälle samtidigt som det statliga intresset om en kapacitetsstark och säker järnväg säkerställs.

- Genom detta beslut köper vi oss tid och kan tillsammans med Trafikverket utreda möjliga lösningar till ersättning av plankorsningen samtidigt som vi kan fortsätta utveckla Knivsta tätort på ett hållbart sätt, säger Jacob Risberg (MP), ordförande i samhällsutvecklingsnämnden.

Nämndprotokollet är ännu inte justerat.

Plankorsningen vid järnvägen vid södra delen av Knivsta station.

Plankorsningen vid järnvägen vid södra delen av Knivsta station.

Sidan uppdaterades: 9 november 2021