Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

24 mars 2022 kl 12:18

Bygga, bo och miljö

Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike stationssamhälle är antagen

Vid kommunfullmäktiges sammanträde igår 23 mars antogs Stadsutvecklingsstrategi 2035 för två framtida stadsdelar i västra Knivsta och Alsike stationssamhälle. Det betyder att kommunen nu har en färdplan framåt för hur Knivsta ska växa och utvecklas. I nästa steg kan den fördjupade planeringen av de två stadsdelarna påbörjas.

Idéskiss framtida västra torget i Knivsta tätort

Idéskiss över framtida västra torget i Knivsta tätort. Illustration: Betty Laurincova

Ett välkommet beslut, säger kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström (M), som ser att Stadsutvecklingsstrategi 2035 blir ett centralt dokument för framtidens Knivsta.

- Nu har vi en riktning för hur Knivsta ska växa och utvecklas – med två hållbara och blandade stadsdelar. När vi tar ett samlat grepp om stadsutvecklingen på det här sättet kan vi planera för ett tryggt och trivsamt Knivsta på lång sikt. Med en strategi som vägleder oss framåt blir kommunens framtid tydligare, för både invånare och näringsliv.

Det här händer framöver

Stadsutvecklingsstrategi 2035 sätter ramarna för de två hållbara stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike stationssamhälle, med en grundstruktur för kvarteren och lösningar för stadsbyggandet. Med strategin att luta sig mot kan Knivsta kommun nu påbörja den konkreta planeringen för olika områden och kvarter, och ta fram planprogram och detaljplaner.

- De två stadsdelarna kommer att växa fram under lång tid, en del i taget. Ibland kan det komma att behövas fördjupade utredningar och studier för att få till en bra helhet, ibland kan det gå fortare, säger Pelle Mikaelsson, som är projektledare för stadsutvecklingsprogram Knivsta 2035 och arbetet med de två hållbara stadsdelarna.

- I stadsutvecklingsstrategin finns en tidplan för hur olika delområden ska växa fram. Ett plats som finns med tidigt i planeringen är området kring Knivsta station, med nytt resecentrum och stadspark.

- I stadsdelen Alsike stationssamhälle planeras redan idag för bostäder och verksamheter i Fornåsa, nära Adolfsbergsskolan. Andra stadsdelsområden, som Oleda i västra Knivsta och Ekedalen i Alsike, ska enligt strategin inte bebyggas förrän senare, efter år 2035.

Fortsätt vara med och påverka

Stadsutvecklingsstrategin är vägledande i arbetet med stadsdelarna, men säger inget om hur de olika kvarteren eller byggnaderna ska utformas mer exakt. Det bestäms först i de kommande detaljplanerna.

- Det finns en stark önskan hos våra förtroendevalda politiker att alla knivstabor och verksamma i Knivsta ska kunna vara delaktiga när de två stadsdelarna planeras och byggs. Vi planerar redan nu för medborgardialoger av olika slag. De kan till exempel handla om hur området kring Knivsta station ska utvecklas och vad som ska finnas i en framtida stadspark. Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och tycka till, avslutar Pelle Mikaelsson.

Läs mer

Ta del av Stadsutvecklingsstrategi 2035

Se tidplanen för genomförandet – hur de olika delområdena och kvarteren i stadsdelarna planeras växa fram

Se hur medborgardialogen om Stadsutvecklingsstrategi 2035 gick till

Se samlad information på knivsta.se/knivsta2035

Se filmen om att Stadsutvecklingsstrategi 2035 är antagen

Inom kommunens stadsutvecklingsprogram Knivsta 2035 planerar Knivsta kommun för två hållbara stadsdelar – en i västra Knivsta och en i området kring Alsike stationssamhälle.

Under det senaste året har kommunen arbetat med att planera och förbereda för stadsdelarna. Arbetet har resulterat i Stadsutvecklingsstrategi 2035, som sätter grundstrukturen för stadsdelarna och ligger till grund för de framtida detaljplanerna i områdena.

I strategin finns både lösningar för stadsbyggandet och strukturskisser över de framtida stadsdelarna, med förslag på var exempelvis torg, skolor, parker och bostadskvarter ska ligga.

Stadsutvecklingsstrategi 2035 är ett vägledande dokument som pekar ut riktningen för hur Knivsta ska utvecklas framöver. Den bestämmer inte exakt hur de olika kvarteren och byggnaderna ska se ut i de framtida stadsdelarna.

Det bestäms först i de kommande programmen och detaljplanerna, som ska luta sig mot stadsutvecklingsstrategin när de tas fram.

Se samlad information om Stadsutvecklingsstrategi 2035

Knivsta kommuns förtroendevalda politiker fattade beslutet om att anta Stadsutvecklingsstrategi 2035 på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars 2022.

Innan strategin togs upp för antagande bereddes förslaget i flera instanser. Först fick samhällsutvecklingsnämnden ta ställning till strategin och besluta om den skulle skickas vidare till kommunstyrelsen. När kommunstyrelsen hade tagit del av förslaget togs det slutligen upp i Knivsta kommunfullmäktige.

Se samlad information om Stadsutvecklingsstrategi 2035

Det betyder att vi nu har en tydlig riktning och en färdplan framåt för hur Knivsta kommun ska växa och utvecklas.

Med en långsiktig strategi för stadsutvecklingen kan kommunen ta ett tidigt samlat grepp och välja de bästa lösningarna för stadsbyggandet, från naturvärden och mötesplatser till kollektivtrafik och gestaltning av nya byggnader.

Stadsutvecklingsstrategin blir det dokument som Knivsta kommun kommer att luta sig mot när de nya stadsdelarna i Knivsta planeras.

Den blir planeringsverktyget för alla berörda: För de företag som vill bygga i de nya stadsdelarna, för verksamheter som funderar på att etablera sig i Knivsta, för invånare som vill se hur framtidens Knivsta kan komma att se ut, för personer som funderar på att flytta hit, för föreningar och andra aktörer.

Det är stadsutvecklingsstrategin som vi på Knivsta kommun kommer att utgå från när vi tar emot ansökningar för nya detaljplaner, och när vi fattar beslut om hur byggnader och bostäder ska planeras och se ut i de nya stadsdelarna.

Strategin gör kommunens intentioner tydligare, för både invånare och näringsliv. Då blir det lättare för företag, föreningar och andra aktörer att samverka med oss på kommunen, och vi kan tillsammans fylla stadsdelarna med liv och innehåll.

Nu när stadsutvecklingsstrategin är antagen kan kommunen påbörja den fördjupade planeringen, med planprogram och/eller detaljplaner för olika delar av området.

Du som bor och verkar i Knivsta kan vara med och påverka varje kommande program eller detaljplan i stadsdelarna.

Planen är att de två stadsdelarna ska växa fram under lång tid, ett område i taget. Stor hänsyn ska till att få till en välfungerande helhet för samhället. Det ska till exempel finns tillräckligt antal skol- och förskoleplatser, goda kommunikationer och bra möjligheter till fritid och rekreation redan från början.

Här kan du ta del av en sammanfattning av kommunens planer för de två stadsdelarna framåt:

 • Medborgardialog kommer att vara fortsatt viktigt i Knivsta kommun. Framöver kommer vi att bjuda in till fler dialoger. De kan till exempel handla om hur området kring Knivsta station ska utvecklas, vad som ska finnas i en framtida stadspark och hur Alsike station ska se ut.
 • Knivsta kommun påbörjar tillsammans med Trafikverket fördjupad planering för det nya stationsläget i Alsike. Här kommer en pendeltågstation med tillhörande service så småningom att växa fram, med plats för torg, handel och mötesplatser av olika slag.
 • Knivsta station ska utvecklas till ett funktionellt och levande Knivsta resecentrum – en stadskärna i Knivsta tätort med plats för torg, handel och mötesplatser av olika slag.
 • Trafikverket planerar för två ytterligare järnvägsspår genom kommunen, vilket kommer att ge en bättre och mer välfungerande tågtrafik.
 • Planering kommer ske för fler passager över järnvägen i både Knivsta och Alsike, för såväl motorfordon som för gående och cyklister.
 • Gång- och cykelväg Knivsta - Alsike – Bergsbrunna ska prioriteras.
 • Planer finns för ny trafikplats på E4 norr om Alsike, ”Mora stenar”.
 • Knivsta kommun inleder tidig planering för en framtida stadspark i västra Knivsta, med grönska, mötesplatser och aktivitetsytor.
 • Kvarter och områden i stadsdelarna börjar växa fram – byggnation i Centrala Ängby pågår redan, och i Lötängen planeras för nya kvarter med bostäder, skola och förskolor. I Alsike byggs ny idrottshall och det planeras bland annat för området Fornåsa. De nya detaljplanerna i stadsdelarna lutar sig mot Stadsutvecklingsstrategi 2035 när de tas fram.
 • Inom projekt Energi & Klimat 2035 arbetar Knivsta kommun nu i samverkan med Högskolan i Gävle för den omställning och med de lösningar som ska göra de framtida stadsdelarna klimatneutrala och oberoende av fossila bränslen till år 2035.
 • Vi fortsätter arbetet för hållbar mobilitet. I framtidens Knivsta ska det vara enkelt och effektivt att ta sig dit man vill utan att påverka klimatet negativt. Gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras.
 • Arbete pågår med att hela Knivsta kommun, båda tätorter och landsbygd, ska ha tillgång till en utbyggd, trygg och hållbar kollektivtrafik. Under 2022 påbörjar Region Uppsala en översyn av kollektivtrafiken i hela kommunen.

Många parter och intressenter har varit delaktiga i arbetet med Stadsutvecklingsstrategi 2035. Bland annat fördes en bred medborgardialog om strategin under sommaren 2021. Då kunde alla som bor och verkar i Knivsta vara med och lämna synpunkter på förslaget, som sedan ändrades efter de inkomna synpunkterna.

Många både stora och små justeringar gjordes – bland annat ströks några planerade kvarter i västra Knivsta för att ge plats åt mer grönska, och en större stadspark ritades in vid Knivsta station.

Vi fick också tillfälle att arrangera fördjupande samtal om de två stadsdelarnas framtid i så kallade fokusgrupper, inom ramen för Medborgarrådet. Det var ett nytt sätt för Knivsta kommun att arbeta med medborgardialog, och gav värdefull kunskap. Samtalen kommer att följas av flera fokusråd.

Under dialogen fick kommunen in många viktiga synpunkter, tankar och idéer.

Se samlad information om medborgardialogen

Under dialogen kom hundratals synpunkter in från invånare, företagare och remissinstanser. Många justeringar och förtydliganden gjordes, både mindre och större. Bland annat ritades kartor om, olika formuleringar förtydligades och konkreta textändringar gjordes.

Bland annat lades två nya stadsutvecklingsprinciper lagts till – den ena om vikten av att infrastruktur som gator och skolor finns på plats tidigt, den andra om att hänsyn ska tas till befintliga platser när stadsdelarna planeras och byggs.

Många synpunkter handlade om att det ska finnas fler parker och grönområden i stadsdelarna. Andra har ifrågasatt vissa kvarter. En större stadspark har nu ritats in intill Knivsta station. Ett kvarter vid Apelsinvägen är borttaget ur strategin, liksom ett kvarter längs Gredelbyleden.

Du kan ta del av alla de inkomna synpunkterna och alla ändringar som gjorts på sidan om dialogredogörelsen, som du hittar på knivsta.se/dialogredogörelse.

I den kan du se en sammanställning av de synpunkter som kommunen fått in under dialogen, ta del av svar från kommunen och läsa om hur förtroendevalda politiker och tjänstepersoner på kommunen har ändrat i strategin efter att ha tagit del av synpunkterna.

Med dialogredogörelsen vill Knivsta kommun ge en samlad bild av vad invånare, verksamma och remissinstanser har tyckt till om. Det handlar både om mer formella synpunkter och om alla de tankar och idéer som inkom genom dialogaktiviteterna, som Fokusrådet, de guidade turerna och den interaktiva dialogkartan.

Stadsutvecklingsstrategi 2035 är ett vägledande dokument som sätter ramarna för de två stadsdelarna. Men den säger inte exakt hur de olika kvarteren och byggnaderna ska se ut. Det bestäms först i de kommande detaljplanerna.

I samband med varje ny detaljplan bjuder kommunen, som alltid, in till samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Då kan alla vara med och lämna synpunkter.

Stadsdelarna kommer att växa fram i etapper, under en längre tid, och det kommer att finnas många möjligheter till dialog och samskapande. Under de kommande åren kommer vi att på olika sätt bjuda in dig som bor och verkar i Knivsta kommun att bidra med dina tankar och synpunkter i planeringen av västra Knivsta och Alsike stationssamhälle. Du kommer att bli inbjuden till dialogmöten av olika slag, få förfrågningar om att svara på enkäter och bli uppmanad till att lämna in synpunkter via webben.

Syftet är att samla så många tankar, idéer och åsikter som möjligt om hur de två nya hållbara stadsdelarna kan se ut i framtiden. De hjälper oss att skapa ett framtidens Knivsta som du som invånare kan trivas med och känna dig delaktig i.

Läs om hur du kan vara med och påverka de framtida stadsdelarna

Knivsta växer och utvecklas. Många vill flytta hit och intresset verkar inte avta. När vi tar ett samlat grepp och möter den förväntade tillväxten med två nya och hållbara stadsdelar kan vi ta ett helhetsgrepp om stadsutvecklingen och planera för ett robust, tryggt, trivsamt och hållbart Knivsta på lång sikt.

Att bygga två områden från grunden, och tidigt ta ett samlat grepp om samhällsutvecklingen, gör att vi kan ge de nya stadsdelarna optimala förutsättningar för framtiden. Vi kan se till helheten och välja hållbara och innovativa lösningar inom alla delar, som kollektivtrafik, närservice, omsorg, naturvärden, teknisk infrastruktur och gestaltning av nya byggnader.

Slutresultatet blir ett robust samhälle som erbjuder många kvaliteter för både människor och miljö. En plats där det är lätt att trivas och leva hållbart.

Knivsta kommun har tecknat ett avtal med staten - det så kallade Fyrspårsavtalet. I avtalet har kommunen åtagit sig att skapa förutsättningar för 15 000 nya bostäder fram till år 2057. Bostäderna ska bland annat byggas i kollektivtrafiknära läge och uppföras hållbart. I gengäld bidrar staten och Region Uppsala med olika infrastrukturella satsningar i kommunen, bland annat fyra järnvägsspår, en tågstation i Alsike och god kollektivtrafik.

Utvecklingsprogram Knivsta 2035 och arbetet med de två stadsdelarna följer Fyrspårsavtalets åtaganden och ambitioner - men är inte avhängigt av det. Knivsta förväntas växa oavsett fyrspårsavtal och med Knivsta 2035 vill vi möta den tillväxten på ett sätt som ger en så bra utveckling som möjligt för dem som bor och verkar i Knivsta.

Läs om Utvecklingsprogram Knivsta 2035

Läs om Fyrspårsavtalet

Sidan uppdaterades: 5 december 2022