Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

27 februari 2020 kl 10:01

Politik och organisation

Resultatet från Medborgarrådets första enkät är sammanställt

I november 2019 lanserade Knivsta kommun Medborgarrådet. Den första digitala enkäten har genomförts och resultatet har nu sammanställts och lämnats över till kommunstyrelsen. Totalt svarade 151 personer på enkäten vilket innebär en svarsfrekvens på 93 procent. Nu ska materialet analyseras djupare.

Den 20 november 2019 lanserades Medborgarrådet i Knivsta kommun. Bakgrunden är att kommunens folkvalda politiker vill utveckla nya former för medborgardialog och pröva nya vägar för att få in åsikter, kunskap och perspektiv. Modellen är sammansatt som en större panel för digitala enkäter, kompletterad med mindre fokusråd för fördjupad dialog.

Första enkäten formades som en pilot

Medborgarrådets första enkät formades som en pilot, med delvis öppna frågor. I enkäten fanns det möjlighet att fritt uttrycka tankar och önskemål kring det nybildade rådet. Därutöver ställdes frågor om ett fossilfritt Knivsta, ett plastfritt Knivsta samt utvecklingen av Kölängenområdet.

900 idéer och synpunkter kom in genom enkäten

Totalt anmälde sig 163 personer till Medborgarrådet inför det första utskicket. När enkäten avslutades den 30 december hade 151 personer svarat vilket är en svarsfrekvens på 93 procent. Genom de öppna frågorna fångades ett brett spann av drygt 900 idéer och synpunkter, inom enkätens fyra frågeområden. En första analys har gjorts för att ge en tillgänglig och överskådlig presentation av resultatet, som nu överlämnats till kommunstyrelsen.

Förvaltningen har fått i uppdrag att analysera materialet djupare

Många synpunkter och förslag ryms inom det som kommunen redan arbetar med, eller skulle kunna genomföras inom nuvarande uppdrag och budget. Senast i maj ska förvaltningen återkomma till kommunstyrelsen med en samlad återrapportering kring dessa synpunkter.

Sammanfattning av resultatet i första enkäten

Stort stöd för plastfri och fossilfri kommun

Drygt 72 procent av de svarande ställer sig helt eller till stora delar bakom påståendet Jag tycker att det är viktigt att vi i Knivsta arbetar för en fossilfri kommun. Bland de öppna kommentarerna finns flest svar inom kategorierna Alternativa drivmedel till fordon, Uppmuntra till cykling samt Bra kollektivtrafik.

Drygt 75,5 procent ställer sig helt eller till stor del bakom påståendet Jag tycker det är viktigt att vi i Knivsta kommun arbetar för en plastfri kommun. Flest kommentarer har grupperats i kategorierna Ändra beteende, minska konsumtion, Gör det enkelt att återvinna samt Kommunen som det goda exemplet.

När det gäller frågan kring vad man vill kunna göra och uppleva i Kölängenområdet kan flesta kommentarer grupperas i kategorierna Möjlighet till attraktiv fritid för alla åldrar, Sport, idrott och träning samt Bevara naturen och värna miljön.

Många vill tycka till om samhällsbyggnad och planering i Medborgarrådet

Inrättandet av Medborgarrådet tas överlag emot positivt, men svaren speglar också en stark förväntan om att synpunkterna verkligen tas till vara.

På frågan om vilken typ av frågor man vill svara på i kommande enkäter hamnar de klart flesta kommentarerna inom kategorin Samhällsbyggnad och planering.

- För oss politiker är det här en utmärkt möjlighet att höja kunskaps- och innovationsnivån i våra beslut. Med stöd av våra medborgares kompetens och erfarenhet kan vi utveckla underlagen för våra beslut och förhoppningsvis ta klokare sådana, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson.
- Genom den här formen för medborgardialog kan vi dessutom öppna för grupper som tidigare inte haft något självklart forum för att delta i diskussionen om Knivstas utveckling, vilket känns väldigt positivt, säger Peter Evansson.


Sidan uppdaterades: 27 februari 2020