Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

03 mars 2020 kl 15:07

Politik och organisation

Nytt från kommunstyrelsen

Vid sitt möte den 24 februari beslutade kommunstyrelsen bland annat att förvaltningen ska fram en handlingsplan för ekonomi i balans. Man tog även emot en sammanställning av resultatet från den första digitala enkäten i nystartade Medborgarrådet.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte den 24 februari att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för ekonomi i balans för kommunen. Syftet är att uppnå det finansiella målet på 12,1 miljoner kronor för 2020. Bakgrunden till uppdraget är att en tidig prognos pekar på ett underskott på 14,4 miljoner kronor för 2020. Uppdraget riktar sig till samtliga nämnder, som nu ska inventera och presentera förslag på åtgärder. Förslagen ska vara kategoriserade som kortsiktiga och långsiktiga lösningar.

Trygghetspaket med åtgärder för ökad trygghet

Kommunstyrelsen antog ett trygghetspaket för Knivsta kommun med åtgärder för att öka tryggheten på platser som idag upplevs otrygga. Fokus bör ligga på perrongen på Knivsta station och området kring stationen. Bland annat ska belysningen ses över. Möjlighet till kameraövervakning vid till exempel utsidan av CIK och cykelställen vid stationen ska undersökas. En dialog ska initieras med Trafikverket och polisen om kameraövervakning av perrongområdet.

Förslag om att initiera omförhandling med staten

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta att Knivsta kommun ska initiera en omförhandling med staten av fyrspårsavtalet med målet att väsentligt minska åtagandet från 15 000 till 10 000 bostäder fram till 2057. Anna Koskela Lundén (L), Lennart Lundberg (KNU) och Hans Nyberg (SD) reserverade sig mot beslutet. Pontus Lamberg (KD) reserverade sig till förmån för sitt eget yrkande.

Resultat från första enkäten i Medborgarrådet

Kommunstyrelsen tog emot rapporten Medborgarrådet rapport #1. En första digital enkät är genomförd och resultatet är sammanställt. Svarsfrekvensen var 93 procent och drygt 900 kommentarer och synpunkter kom in. Förvaltningen ska nu analysera materialet och bedöma vilka av synpunkterna som redan tas om hand, eller kan tas om hand inom ramen för nuvarande uppdrag.

Knivsta kommuns bolagsstruktur ska utredas

Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att genomföra en direktupphandling för att utreda Knivsta kommuns bolagsstruktur. Som en följd av att vissa av kommunens verksamheter ligger i bolag har kommunen idag delvis byggt upp parallella organisationer. Strukturen går tillbaka till 2008 och det finns behov av en översyn. Utredningens syfte och inriktning är att visa på hur kommunkoncernen kan utvecklas organisatoriskt för att uppnå en god ledning och styrning samt uppnå ekonomiska fördelar och en större koncernnytta.

Kommunstyrelsen beslutade att utredningen får kosta högst 600 000 kronor och ska finansieras genom medel från kommunstyrelsens prioriterade medel. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska godkänna utredningsdirektiven innan upphandlingen påbörjas. Lennart Lundberg (KNU) och Hans Nyberg (SD) reserverade sig mot beslutet.

Sidan uppdaterades: 3 mars 2020