Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

01 april 2020 kl 15:47

Politik och organisation

Nytt från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Begäran om omförhandling av fyrspårsavtalet, inriktningsbeslut för Effektiv och nära vård 2030, en näringslivsstrategi för kommunen samt projektdirektiv för Utvecklingsprogram för Knivsta 2035. Det är några av de ärenden som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har fattat beslut om den senaste tiden. Här är en sammanfattning.

Knivsta kommun ska begära omförhandling med staten av fyrspårsavtalet

Kommunfullmäktige beslutade på sitt möte den 25 mars att Knivsta kommun ska ta initiativ till en omförhandling med staten om det så kallade fyrspårsavtalet. Målet är att väsentligen minska kommunens åtagande från 15 000 till 7 500 bostäder fram till 2057. Områdena för utbyggnad expanderas till att infatta kollektivnära områden i hela kommunen. Parkeringsnormen för bil höjs i vissa områden och planerna för Nysala aktualiseras genom en dialog med Uppsala. Knivsta.Nu, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Inriktningsbeslut om Effektiv och nära vård 2030

Fullmäktige beslutade att Knivsta kommun stödjer målbilden för Effektiv och nära vård 2030. Fullmäktige ställde sig även bakom inriktningen för vårdcentrumutveckling och gav kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta för höjd prioritet för att utveckla ett vårdcentrum i kommunen. Bakgrunden är att hälso- och sjukvården i regionen behöver ställas om efter nya behov och utmaningar. Målbilden i rapporten innebär att både den regionala och den kommunala vården som ges till invånarna i vår region ska vara nära, effektiv, samskapad och även ha ett hälsofrämjande och förebyggande fokus.

Avgifter för hemsjukvård och ledsagarservice

Fullmäktige beslutade att fastställa avgiften för hemsjukvård till 150 kronor per besök av legitimerad personal, med max tre avgiftsbelagda besök per månad, och att avgiften ingår i maxtaxan. Avgiften gäller från och med 1 april 2020. Fullmäktige beslutade även att införa en avgift för ledsagarservice enligt socialtjänstlagen. Avgiften fastställs till 200 kronor per tillfälle och ska gälla från och med 1 april 2020.

Förvaltningen ska ta fram en näringslivsstrategi

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte den 23 mars bland annat att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en näringslivsstrategi för kommunen. Uppdraget ska ske i nära samverkan med politik, förvaltning, näringsliv och andra intressenter.

Fastställande om godkända påskrifter i folkinitiativet

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastställa att antalet giltiga namnunderskrifter i folkinitiativet, som anmälts den 20 november 2019, uppgår till mer än tio procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna. Man beslutade också att föreslå kommunfullmäktige att frågan som initiativet avser är sådan att kommunfullmäktige kan besluta om den.

Kommunstyrelsen antog ”Utvecklingsprogram Knivsta 2035”

Kommunstyrelsen beslutade att anta projektdirektivet för ”Utvecklingsprogram Knivsta 2035”. Programmet ska på en övergripande nivå styra arbetet med planering och samordning av arbetet med att bygga två nya hållbara stadsdelar i västra Knivsta och Alsike. Grunden för projektet är det så kallade fyrspårsavtalet mellan kommunen, Region Uppsala och staten, samt kommunfullmäktiges beslut om mer detaljerade plandokument för Knivsta och Alsike, utifrån översiktsplanen.
Projektdirektivet omfattar bland annat byggandet av 3 500 bostäder fram till och med år 2035 samt framtagandet av strategier och strukturer som styr mot ett hållbart samhälle. Den stadsutvecklingsstrategi som ska tas fram ska utgöra grund för kommande detaljplanering och till valda delar tas med i en revidering av kommunens översiktsplan.

Kommunstyrelsen ska löpande informera, kommunicera och föra dialog med berörda parter för en för en så god förankring som möjligt. Särskilt stort fokus ska läggas på kommunens medborgare. Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Klartecken för banor för padeltennis vid CIK

Kommunstyrelsen godkände ett arrendeavtal som ger möjlighet för en arrendator att uppföra två banor för padeltennis på ytan mellan Hälsohuset och Centrum för idrott och kultur, CIK.


Sidan uppdaterades: 1 april 2020