Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

24 augusti 2020 kl 16:37

Politik och organisation

Medborgarrådet vill ha ett ekologiskt hållbart Knivsta

Medborgarrådet startades på initiativ av kommunens folkvalda politiker. Tanken är att öka delaktigheten för Knivstas invånare, att få deras inspel i olika frågor och därmed få fram ett bredare och bättre beslutsunderlag.

Den första enkäten skickades ut till deltagarna i Medborgarrådet i november 2019 och rapporten med återkoppling har nu fastställts av Kommunstyrelsen.

Enkäten visar att deltagarna är positiva till Medborgarrådet, men pekar också på hur viktigt det är att kommunen verkligen tar tillvara på de synpunkter som kommer in.

- Synpunkterna från Medborgarrådet kommer att tas tillvara på olika sätt beroende på deras natur. Vissa av förslagen kan gå direkt till respektive nämnd för att genomföras, medan andra exempelvis kan läggas in som grunder för vidare diskussioner, säger Peter Evansson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun.

Plastfritt och fossilfritt Knivsta

Enkäten visar att 75 procent av deltagarna i Medborgarrådet tycker att det är viktigt att vi i Knivsta arbetar för en plastfri kommun. Förslag som framkom var att uppmuntra till ändrat beteende och minskad konsumtion av plast. Att göra det enklare att återvinna och att kommunen ska vara det goda exemplet genom att ställa krav vid upphandling, inte använda engångsartiklar i plast och avveckla konstgräsplaner.

En nästan lika stor andel, 72 procent, tycker att det är viktigt att vi i Knivsta arbetar för en fossilfri kommun. Förslag som framkom var att underlätta för eldrivna personbilar, cykling och att använda kollektivtrafik. Att uppmuntra till installation av solceller och att kommunen ska föregå med gott exempel genom att sträva efter fossilfritt inom verksamheten.

- Det här ger en tydlig signal och ett ökat mandat till oss politiker att Knivsta ska fortsätta att jobba med ekologisk hållbarhet, säger Peter Evansson. Med resultatet från den här enkäten i ryggen kan vi exempelvis öka påverkan mot företag för en mer plastfri och fossilfri verksamhet.
- Resultatet påverkar också den politiska inriktningen så att ekologisk hållbarhet allt mer kommer att genomsyra utvecklingen av Knivsta.

Varsam utveckling av Kölängen

En del av Kölängen, i den östra kanten av Knivsta tätort, ner mot sjön Valloxen, ska utvecklas till ett område för idrott, rekreation och friluftsliv. På frågan om tankar och idéer kring utvecklingen av området uttryckte deltagarna en önskan om att ta tillvara på området som ett rekreationsområde med möjligheter till gemenskap, möten och en aktiv fritid för alla åldrar. En utveckling av möjligheter till sport, idrott och träning. Dessutom uttrycktes vikten av varsamhet om den natur och miljö som finns där idag.

- Åsikterna kring Kölängen kommer att läggas in som diskussionsunderlag vid samråd och andra diskussioner med olika involverade parter inför utvecklandet av området, berättar Peter Evansson.

- Vi kommer också att använda resultatet från den första enkäten och arbetet med den, som ett sätt att lära oss och bli ännu bättre på dialogen med Knivstaborna. När samhället utvecklas är det oerhört viktigt att hitta fler former och sätt att kommunicera och ha dialog, för att så mycket kunskap och synpunkter som möjligt ska kunna vägas in i och påverka besluten och vilken riktning utvecklingen ska ta. Ju mer vi kan samtala med Knivstas invånare, desto bättre tror jag att Knivsta kommer att bli, avslutar Peter Evansson.

Vill du delta i Medborgarrådet? Läs mer om hur du gör här. Länk till annan webbplats.
Läs hela rapporten med enkätsvar och återkoppling här. Pdf, 1.2 MB.

Peter Evansson

Peter Evansson


Sidan uppdaterades: 24 augusti 2020