Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

31 augusti 2020 kl 13:14

Politik och organisation

Nytt från kommunstyrelsen

På sitt möte den 24 augusti behandlade kommunstyrelsen bland annat Mål och budget 2021. Man gav även positivt planbesked i tre ärenden och fastställde en rapport om Medborgarrådet enkät # 1 med återkoppling.

På sitt möte den 24 augusti beslutade Kommunstyrelsen att godkänna förslag på Mål och budget 2021. Ärendet går nu vidare till Kommunfullmäktige som den 23 september kommer fatta beslut om Mål och budget 2021 med planeringsramar för 2022-2024 samt en skattesats för 2021. Lennart Lundberg (KNU), Lotta Wiström (L), Pontus Lamberg (KD) samt Johan Helenius (SD) reserverade sig.

Kommunstyrelsen godkände en revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Knivsta kommun, Avfallsföreskrifter för Knivsta kommun samt det nya styrdokumentet Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy för Knivsta kommun. Johan Helenius (SD) reserverade sig mot det sista beslutet. Dessa dokument och föreskrifter ska nu vidare för behandling och beslut i Kommunfullmäktige.

Kommunen ställer sig positiv till att inleda planarbete

Kommunstyrelsen gav positivt planbesked i tre ärenden. Kommunens bostadsföretag Knivstabostäder får undersöka möjligheten att förtäta sitt befintliga bostadsbestånd med maximalt 200 hyreslägenheter i området Granbacken och Tallbacken. Lotta Wiström (L) och Johan Helenius (SD) reserverade sig mot beslutet.

Man gav grönt ljus för att inom fastigheterna Vrå 1: 176 samt Vrå 1:750 i Alsike pröva möjligheten att bygga sju till nio fristående villor. Kommunstyrelsen sa också ja till att undersöka möjligheten att ändra detaljplanen så att det blir möjligt med en vårdcentral i en del av Centrum för idrott och kultur.

Rapport med återkoppling till Medborgarrådet fastställdes

Kommunstyrelsen fastställde rapporten Medborgarrådet enkät #1, slutrapport med återkoppling. Återkopplingen är kommunens svar på resultatet från enkäten som skickades ut till Medborgarrådet i november 2019.

Man beslutade också att bevilja Utbildningsnämnden 3 450 000 kronor ur kommunstyrelsens medel 1:1 grundskola för ökad datortäthet. Lotta Wiström (L) reserverade sig.

Reviderad nämndbudget för kommunstyrelsen 2020

Man beslutade att revidera nämndbudget för kommunstyrelsen 2020. Bakgrunden är kommunfullmäktiges beslut att revidera mål och budget 2020 för att uppnå en ekonomi i balans. Kommunstyrelsens sparbeting är en minskad ram på 1,8 miljoner kronor varav 1 050 000 kronor är riktat till Kultur- och fritidskontorets verksamheter.

Kommunstyrelsen godkände exploateringsavtalen för genomförandet av detaljplan Lilla Brännkärrsskogen, detaljplan Alsike Nord etapp 2a samt detaljplan Alsike Nord etapp 2b. Exploateringsavtalen reglerar ansvarsfrågor när en detaljplan ska byggas ut, till exempel att exploatören ska finansiera kommunens utbyggnad av gator, parker och torg.

Läs om fler beslut och ta del av handlingarna här.


Sidan uppdaterades: 31 augusti 2020