Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

23 oktober 2020 kl 10:45

Politik och organisation

Nytt från kommunfullmäktige, styrelse och nämnd

Fast reklam i idrottsanläggningar, detaljplaner för Alsike Nord, bullerplank längs Gredelbyleden och en Fritidsbank där invånarna kostnadsfritt kan låna fritidsutrustning. Det är några av de ärenden som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samhällsutvecklingsnämnden har fattat beslut om.

Fast reklam fortsatt tillåten

Vid sitt möte den 19 oktober 2020 beslutade kommunstyrelsen att anta dokumentet ”Regler och rutiner gällande reklam i Knivsta kommuns anläggningar”, men med en ändring jämfört med förvaltningens förslag: det blir inget förbud mot fast reklam i Hälsohuset, Alsikehallen och andra anläggningar som redan idag har fast reklam. Förvaltningen fick också i uppdrag att utreda hur föreningar ska ges möjlighet att sälja fast reklam i alla hallar och anläggningar som ägs och drivs av kommunen. Målet är att reglerna ska börja gälla senast 1 januari 2021.

Knivsta kommun ska starta Fritidsbank

Kommunstyrelsen gav grönt ljus för kommunen att starta och driva en så kallad Fritidsbank. Fritidsbank är ett etablerat koncept där invånarna kostnadsfritt kan låna sport- och fritidsutrustning som skidor, skridskor, flytvästar och inlines för att kunna utöva fritidsaktiviteter. Lånetiden är 14 dagar. Fritidsbanken planeras öppna i början av 2021 i en lokal i CIK, och under sommarsäsongen flyttar verksamheten till en bod vid Särstabadet. Kostnaden beräknas till 345 000 kronor för 2021, och därefter 293 00 kronor per år.

Kommunstyrelsen beslutade att teckna hållbarhetslöften

Trenden för den biologiska mångfalden i länet är negativ. Hållbarhetslöften tecknas med Länsstyrelsen med syftet att öka takten på åtgärdsarbetet för att stärka och bevara ekosystem och biologisk mångfald. Kommunen åtar sig därmed att bland annat göra åtgärder för att stärka mångfalden i sjöar och vattendrag och lyfta grönfrågor i samhällsbyggnadsprocessen. Det här är det andra hållbarhetslöftet som kommunen tecknar; förra året handlade det om klimat och energifrågor.

Negativt planbesked för villor

Kommunstyrelsen beslutade att ge negativt planbesked för del av fastigheten Nor S:1. Ansökan avser planbesked för nybyggnad av ett 30-tal fristående villor på mark som idag är jordbruksmark, mellan Ledingevägen och Säbysjön. Förslaget går inte i linje med kommunens översiktsplan då området inte är utpekat som prioriterat för ny bebyggelse.

Läs kallelse med fler ärenden, handlingar samt så småningom justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde här.

Kommunfullmäktige behandlade detaljplaner för Alsike Nord

På kommunfullmäktiges möte den 21 oktober blev det så kallad minoritetsåterremiss för förslaget till detaljplan för Alsike Nord etapp 2a. Knivsta.Nu yrkade att behovet av parkeringsplatser i planområdet inte har utretts tillräckligt. En tredjedel av ledamöterna ställde sig bakom yrkandet vilket krävs för en minoritetsåterremiss. Förslaget går nu tillbaka till samhällsutvecklingsnämnden för nytt ställningstagande. Planförslaget möjliggör för cirka 550 bostäder tillsammans med en större skola med fullstor idrottshall. Detaljplaneområdet är till ytan cirka 13 hektar och ligger i Alsike tätort.

Fullmäktige beslutade att anta förslaget till detaljplan för Alsike Nord etapp 2b. Planförslaget möjliggör för ny bebyggelse i form av en skol- och idrottsanläggning samt parkmark för dagvattenhantering och rekreation. En del av detaljplanen syftar också till att möjliggöra för småskalig bebyggelse med 50-60 nya bostäder. Planområdet har en areal på cirka 3,5 hektar och ligger intill Adolfbergsskolan.

Kommunfullmäktige behandlade två motioner

Sverigedemokraterna vill utreda kameraövervakning och patrullerande vakter i Knivsta. Eftersom det här är ett arbete som redan pågår beslutade fullmäktige att anse motionen besvarad.

Kristdemokraternas motion föreslog att kommunen tillsammans med polisen ska stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen. Fullmäktige ansåg även den motionen som besvarad eftersom det arbetet redan pågår.

Läs kallelse med fler ärenden, handlingar samt så småningom justerat protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde här.

Bullerdämpande åtgärder vid Gredelbyleden

På sitt möte den 5 oktober 2020 gav samhällsutvecklingsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på bullerdämpande åtgärder längs delar av Gredelbyleden. En bullerutredning har visat att vid tio fastigheter överskrider ljudnivåerna 55 dB(A)Leq, som är Naturvårdsverkets riktvärde för när det bullrar för mycket från vägar vid befintliga bostäder. Förvaltningen ska också utvärdera skicket på det befintliga bullerplank som finns på delar av den aktuella sträckan. Ursprunget till åtgärden är ett Knivstaförslag från en kommuninvånare.

Läs protokoll och handlingar från samhällsutvecklingsnämndens möte här.

Läs mer

I skrivande stund är protokollet från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inte justerat och vi kan därför inte redovisa reservationerna. Läs mer via länkarna ovan där du hittar kallelser med fler ärenden, handlingar och så småningom justerade protokoll.

Sidan uppdaterades: 23 oktober 2020