Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

07 december 2020 kl 11:02

Politik och organisation

Nytt från kommunfullmäktige

Detaljplan för Alsike Nord etapp 2 a, ny VA-taxa med en höjning av anläggningstaxan och digital signering av protokoll är några av de ärenden som kommunfullmäktige avhandlade på sitt sammanträde 25 november.

Detaljplan för Alsike Nord etapp 2a

Kommunfullmäktige antog förslaget till detaljplan för Alsike Nord etapp 2 a. Planförslaget gör det möjligt att bygga cirka 550 bostäder tillsammans med en större skola med fullstor idrottshall. Bebyggelsen ska ha en gemensam arkitektur som skapar en helhet bland de olika hustyperna i området. Samtliga ledamöter från Knivsta Nu, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna samt Gunnar Larsson (-) och Gunnar Parnell (-) reserverade sig mot beslutet.

Fullmäktige godkände delårsbokslut

Kommunfullmäktige godkände reviderat delårsbokslut per 2020-08-31 för Knivsta kommun samt årsprognosen. Fullmäktige tog också emot revisorernas kommentarer till delårsbokslutet.

Ny VA-taxa 2021

Kommunfullmäktige fastställde förslaget till ny VA-taxa med en höjning av anläggningstaxan med 7 procent. Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Den nya VA-taxan börjar gälla efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut, dock tidigast 1 januari 2021. Samtliga ledamöter från Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna samt Gunnar Larsson (-) och Gunnar Parnell (-) reserverade sig mot beslutet.

Reviderad avfallstaxa 2021

Kommunfullmäktige antog samhällsutvecklingsnämndens förslag på avfallstaxa för hushåll. Den nya taxan träder i kraft 1 januari 2021 och har tagits fram för att anpassa taxan till det nya insamlingssystemet med fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar från en- och tvåbostadshus. Taxan ska täcka kostnader för administration, insamling och behandling av hushållsavfall samt drift av Knivsta kretsloppspark. Ändringen av taxan innebär en höjning med 45 kr per år för de hushåll som idag har det vanligaste abonnemanget för småhus. Samtliga ledamöter från Liberalerna och Sverigedemokraterna samt Gunnar Larsson (-) och Gunnar Parnell (-) reserverade sig mot beslutet.

Motion om att införa digital signering

Monica Lövgren (SD) yrkar i en motion att man ska införa digital signering av protokoll i Knivsta kommun. Förvaltningen har under våren arbetat med uppdraget att ta fram en digital process för signering av protokoll och under hösten man infört möjligheten till digital signering med hjälp av Bank-ID för alla nämnder. Kommunfullmäktige beslutade att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet från förvaltningen.

Motion om personalkontinuitet inom hemtjänsten

Fullmäktige behandlade en motion från Pontus Lamberg (KD) som föreslår att Knivsta kommun ska anta ett mål om att personalkontinuiteten per äldre och 14-dagarsperiod ska uppgå till max 12 i hemtjänsten. Motionen föreslår också att socialnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på hur målet ska uppnås. Socialnämnden har tidigare föreslagit att motionen ska anses besvarad då nämnden bedömer att den upplevda tryggheten hos brukaren kan nås genom ett individanpassat sätt att arbeta snarare än genom ett fixerat mål i kontinuitetsmätningen.
Kommunfullmäktige beslutade att motionen ska anses besvarad. Samtliga ledamöter från Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna samt Gunnar Larsson (-) och Gunnar Parnell (-) reserverade sig mot beslutet.


Läs om fler beslut och ta del av kallelse, protokoll och handlingar från sammanträdet här.


Sidan uppdaterades: 7 december 2020