Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

12 januari 2021 kl 17:48

Politik och organisation

Så här ska dina pengar användas i år - Mål och budget 2021

Budgeten är kommunens viktigaste dokument och fastställs av kommunfullmäktige för det kommande året. Mål och budget 2021 fastställdes av kommunfullmäktige den 23 september 2020. Samtidigt fastställdes skattesatsen till 21,51 procent.

Utmaningar under året

Det råder stor osäkerhet kring hur stora de negativa effekterna av den pågående pandemin blir på samhällsekonomin och skatteintäkterna. Riksdagen har under 2020 fattat flera beslut som påverkar kommunens ekonomi, däribland förändrade statsbidrag och olika regeländringar. Det som står klart är att kommunen behöver fortsätta arbeta för en ekonomi i balans och vidta långsiktiga åtgärder.

Kommunens ekonomi påverkas också av ett omarbetat kommunalt utjämningssystem, planerade skattesänkningar, investeringsbehov, nya lokaler främst inom idrott- och kulturområdet, samt ekonomiska obalanser.

Kostnad för att driva kommunen

Kommunen har ett brett ansvar för viktiga frågor som berör dig i din vardag. En stor del av Knivstas befolkning är barn och ungdomar och därför går störst del av budgeten till utbildningsnämnden, 57 procent.

Vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning är en annan stor verksamhet. Socialnämnden, som även ansvarar för individ- och familjeomsorgen, får 25 procent av budgeten.

Andra områden som kommunen ansvarar för är till exempel räddningstjänst, kultur och fritid, miljö- och hälsoskydd, fysisk planering och underhåll av gator och vägar.

Bruttokostnaden för alla kommunens verksamheter under året, inklusive avskrivningar, är budgeterad till 1,5 miljarder kronor. Det är en ökning med 41 miljoner kronor mot föregående budgetår. Här ingår bland annat löner till anställda, hyra av lokaler och köp av verksamhet som platser på fristående förskolor och omvårdnadsboende samt på gymnasieskolor utanför kommunen.

Intäkter

Den största delen av pengarna som används för att driva kommunen bidrar du som knivstabo med genom den skatt du betalar.

Skattesats

2021 kommer skattesatsen till kommunen ligga på 21 kronor och 51 öre per intjänad hundralapp. Det är en sänkning med 10 öre mot föregående budgetår. Det finns en uttalad ambition från den politiska majoriteten att sänka skatten med ytterligare 60 öre under 2022-2024.

I budget 2021 beräknas skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning uppgå till 1,2 miljarder kronor. Det är en ökning med cirka 45 miljoner kronor jämfört med föregående budgetår, detta trots en skattesänkning med 10 öre. Orsaken till ökningen är höjningen av de generella statsbidragen.

Utöver detta får kommunen in externa intäkter i form av riktade statsbidrag, hyresintäkter, exploateringsvinster samt avgifter för till exempel bygglov och hämtning av hushållsavfall – sammanlagt 311 miljoner kronor.

Enligt budgeten ska kommunen göra ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2021. Det finansiella målet uppgår till 1,0 procent av finansnetto, skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Läs en sammanfattning av Mål och budget 2021.

Läs hela budgeten som pdf. Pdf, 1.9 MB.

Sidan uppdaterades: 12 januari 2021