Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

08 april 2021 kl 07:47

Politik och organisation

Nytt från kommunstyrelsen och socialnämnden

Medfinansieringsavtal för ny trafikplats, ökad samverkan i länet för att skapa större nytta för medborgarna och klimatneutral bebyggelse i västra Knivsta och Alsike. Det är några av de ärenden som kommunstyrelsen behandlade på sitt senaste sammanträde.

Tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten

Socialnämnden beslutade på sitt möte den 25 mars att ge förvaltningen i uppdrag att under 2022 införa så kallad tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten. Förvaltningen ska dessförinnan planera för hur införandet ska genomföras och ska ett år efter genomförandet även följa upp och utvärdera omställningen.

- Med tillitsbaserad styrning avses att en större del av planeringen av hemtjänstinsatsen lämnas till utförare och brukare att planera tillsammans samt att utföraren ersätts utifrån ett rambeslut. Att jämföra med idag när ersättningen baseras på utförd tid och när beställningen till utföraren anger insatser och minuter, säger Kerstin Eskhult, ordförande socialnämnden.
Lotta Wiström (L) reserverade sig.

Här kan du läsa fler beslut, kallelse, handlingar samt justerat protokoll från socialnämndens möte.

Avsiktsförklaring C-Tillsammans

På sitt möte den 22 mars godkände kommunstyrelsen Avsiktsförklaring - C-Tillsammans. Bakgrunden är att kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar har enats om att ställa sig bakom ambitionen att skapa större nytta för medborgarna genom ökad samverkan inom Uppsala län. Under en förstudie har sju samverkansområden identifierats, varav tre är prioriterade. De prioriterade områdena är digitalisering, juridik och HR. De övriga områdena är upphandling, lönecentrum, kommunikation och kontaktcenter. Avsiktsförklaringen är en ambition om att utveckla och fördjupa samarbetet inom dessa utvalda områden.

Riktlinjer för synpunkter och klagomål

Kommunstyrelsen beslutade att anta riktlinjer för synpunkter och klagomål. Genom välfungerande riktlinjer för synpunkter och klagomål skapas en gemensam struktur av olika ärendetyper i kommunen vilket bidrar till att stärka kommunens arbete med sitt uppdrag inom välfärd, service, demokrati och samhällsbyggnad.

Försäljning av fastighet i Ar

Kommunstyrelsen godkände upprättat förslag till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Knivsta Gredelby 1:140. Köparen, som just nu uppför två bilhallar i Ar, avser att uppföra en byggnad för flera mindre verksamheter.

Medfinansieringsavtal för ny trafikplats

Kommunstyrelsen godkände förslaget till Medfinansieringsavtal för ny trafikplats på E4 i höjd med Mora stenar. Trafikplatsen är en del av fyrspårsavtalet och ska försörja både Alsike och Sydöstra staden i Uppsala. För att kunna planera och anlägga trafikplatsen så tecknas ett medfinansieringsavtal mellan Knivsta kommun, Uppsala kommun och Trafikverket.

Klimatneutral bebyggelse i västra Knivsta och Alsike

Kommunstyrelsen godkände förlängning av avsiktsförklaringen av klimatneutral bebyggelse på områdesnivå i västra Knivsta och Alsike. Utifrån fyrspårsavtalet och kommunens åtagande att skapa klimatneutral bebyggelse så tecknade kommunen under 2019 en avsiktsförklaring med Vattenfall AB, Knivstavatten AB och Alsike Fastighets AB. Syftet är att utarbeta gemensamma målsättningar och strategier kring hur framtidens energisystem för västra Knivsta och Alsike kan komma att se ut. Avtalsförklaringen har löpt ut och eftersom parterna vill fortsätta arbetet förlängs det till 2025-01-01. Pontus Lamberg (KD) reserverade sig.

Fler ärenden som ska vidare till fullmäktige

Kommunstyrelsen behandlade även flera ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. Det handlar bland annat om verksamhetsberättelse och årsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2020, en ny digitaliseringsstrategi för kommunen samt revidering av budget 2021 för att kunna avsätta 3 miljoner kronor extra för särskilda covid-19-satsningar.

Läs fler beslut och ta del av kallelse, handlingar samt justerat protokoll från kommunstyrelsen möte.

Sidan uppdaterades: 8 april 2021