Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

19 oktober 2021 kl 09:24

Politik och organisation

Nytt från kommunstyrelsen och nämnd

Naturreservat Ängbyskogen, medel till investeringar och utveckling av kommunens verksamheter samt ansökan om planbesked för bostäder. Det är några av de ärenden som kommunstyrelsen och samhällsutvecklingsnämnden behandlade under sina senaste sammanträden. Här är en sammanfattning av några av besluten.

Kommunen överklagar inte dom

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade på sitt möte den 4 oktober att inte överklaga mark- och miljödomstolens beslut att upphäva detaljplanen Alsike Nord etapp 2A. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i november 2020, men överklagades till mark- och miljödomstolen. Överklagandet handlar om placeringen av en infartsväg från Björkkällevägen in till det planerade bostadsområdet. Domstolen gick på den klagandes linje och upphävde kommunens antagandebeslut. Kommunen har nu alltså beslutat att inte överklaga domen och förvaltningen ska se över hur detaljplanen kan justeras.

Naturreservat Ängbyskogen

Nämnden beslutade att föreslå att bilda naturreservatet Ängbyskogen. Området ligger norr om Gredelbyleden väster och nordväst om Knivsta tätort och är knappt 80 hektar stort. Syftet med naturreservat Ängbyskogen är att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov för friluftslivet samt att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer för skyddsvärda arter. Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Läs om fler beslut och ta del av samhällsutvecklingsnämndens kallelser, handlingar och protokoll.

Negativt planbesked

Kommunstyrelsen behandlade på sitt möte den 27 september en ansökan om planbesked för del av fastighet Trunsta 3:18. Ansökan handlar om nybyggnad av cirka 120 radhus/villor, en idrottshall med restaurang samt förskola på mark som idag utgörs av jordbruksmark och skog. Förslaget går inte i linje med kommunens översiktsplan då området inte är utpekat som prioriterat för ny bebyggelse och är inte förenligt med miljöbalkens bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. 4§ rörande brukningsvärd jordbruksmark. Kommunstyrelsen beslutade därför att ge negativt planbesked.

Oscar Hahne (KD) reserverade sig.

Medel till investeringar och utveckling av verksamheter

Kommunstyrelsen behandlade flera ansökningar om medel för investeringar och utveckling av kommunens olika verksamheter.

Bland annat beviljade kommunstyrelsen medel för att uppföra fler laddningsplatser för elbilar vid kommunens anläggningar. Man beviljade också medel till projekt som exempelvis handlar om säker och effektiv lösenordshantering, att anlita en arkivkonsult för att stödja verksamheterna i övergången mot e-arkivering, två pilotklassrum för när-, fjärr- och hybridundervisning, samt utrustning till kommunens storkök som exempelvis miljö- och energibesparande ugnsplåtar.

Sammanlagt beviljade kommunstyrelsen cirka 4,2 miljoner kronor ur posten kommunstyrelsens prioriterade medel 2021. Flera av investeringarna beräknas minska kostnaderna för verksamheten i framtiden genom effektiviseringar av både energi och tid, samt öka säkerheten i kommunens digitala miljöer.

Läs om fler beslut och ta del av kommunstyrelsens kallelser, handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterades: 19 oktober 2021