Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

13 december 2021 kl 11:57

Politik och organisation

Nytt från fullmäktige och nämnd

Ingen stängning av plankorsningen, godkänt delårsbokslut och ett program för integration i Knivsta kommun. Här kan du läsa om några av besluten från samhällsutvecklingsnämndens och kommunfullmäktiges senaste sammanträden. 

Ingen stängning av plankorsning

Plankorsningen över järnvägen i södra änden av Knivsta station kommer inte att stängas i närtid. Det beslutade samhällsutvecklingsnämnden på sitt möte den 8 november. I och med fyrspårsavtalet och kommunens planer på att utveckla västra Knivsta finns det numera ett ökat behov av att säkerställa passager över järnvägen. Den aktuella planen för stängningen av plankorsningen var att ersätta den med en gångbro med access till plattformen, vilket skulle innebära en försämrad framkomlighet och robusthet i dagens vägnät. Nämnden beslutade att plankorsningen istället kommer hållas öppen tills den har ersatts av en eller flera lösningar som omfattar gång-, cykel- och motorfordonstrafik.

Höjd avfallstaxa

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade att höja avfallstaxan med 3,4 procent för hushållsavfall. Bakgrunden är en ökning av avfallsindex, där entreprenören kompenseras för ökade driftskostnader som beror på omvärldsfaktorer. Det innebär en ökad ersättning till avfallsentreprenören för utförda tjänster vilket i sin tur behöver kompenseras med höjd avfallstaxa. De nya avgifterna träder i kraft 1 januari 2022.

Läs om fler beslut och ta del av kallelse, handlingar och protokoll från samhällsutvecklingsnämnden.

Delårsbokslutet godkänt

Kommunfullmäktige beslutade på sitt möte den 24 november att godkänna delårsbokslut per 2020-08-31 samt årsprognos för Knivsta kommunkoncern. Kommunkoncernen är kommunen och dess bolag, där kommunens största bolag är Kommunfastigheter i Knivsta AB och Knivstabostäder AB. Knivsta kommuns resultat för perioden januari-augusti blev 55,5 miljoner kronor. Årsprognosen för Knivsta kommun är 34 miljoner kronor eller 2,8 procent av skatter och bidrag, varav nämndernas resultat beräknas till 10,1 miljoner kronor. Knivsta kommunkoncerns resultat för januari-augusti blev 80 miljoner kronor. Årsprognosen för kommunkoncernen är 60 miljoner kronor eller 5 procent av skatter och bidrag.

Reviderad prislista för bokningsbara lokaler

Fullmäktige beslutade att anta en reviderad prislista för bokningsbara lokaler från och med 1 januari 2022. Bakgrunden är att förrådshyrorna i Centrum för idrott och kultur (CIK) varit utmanande för föreningar med säsongsbokningar i huset. Revideringen innebär bland annat att priset per kvadratmeter sänks för förrådshyror.

Integrationsprogram för Knivsta kommun

Kommunfullmäktige antog Program för integration I Knivsta kommun. Programmets övergripande mål att Knivsta kommun ska verka för att främja individens förutsättningar och livsvillkor för en god hälsa och en tillvaro i egen försörjning samt bidragande till ett hållbart Knivsta. Den främsta målgruppen är nyanlända i Knivsta kommun, men det kan också vara andra grupper som är utrikes födda i behov av kommunens stöd. Programmet innehåller tre mål med strategier: ökad social sammanhållning, ökad inkludering i arbete och studier samt ökade förutsättningar för jämlik hälsa.

Kommunfullmäktige behandlade två motioner

Monica Lövgren (SD) och Hans Nyberg (SD) står bakom en motion om att införa ett register över motioner på kommunens hemsida. Syftet med förslaget är att allmänheten ska kunna få en överskådlig bild av hur de politiska partierna arbetar med motioner. Kommunfullmäktige avslog motionen med motiveringen att det inte finns ekonomiska resurser avsatta för ändamålet.

Lotta Wiström (L) föreslår i en motion att kommunen bildar ett naturreservat på mark som ägs av kommunen och Alsikebolaget i södra Lunsen senast år 2024. Kommunfullmäktige beslutade att anse motionen besvarad med hänvisning till att bildande av naturreservat i området är en fråga som bör utredas i samband med detaljplanering av Alsike tätort.

Läs om fler beslut och ta del av kallelse, handlingar och protokoll från kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterades: 13 december 2021