Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

11 januari 2022 kl 15:22

Politik och organisation

Så ska dina skattepengar användas under 2022

Budgeten är kommunens viktigaste dokument och fastställs av kommunfullmäktige för det kommande året. Mål och budget 2022 med planeringsramar 2023-2025 fastställdes av kommunfullmäktige den 22 september 2021. Samtidigt fastställdes den kommunala skattesatsen till 20.91.

Utmaningar under året

Knivstas ekonomi är på många sätt kopplad till förändringar i demografin, alltså hur befolkningstillväxten ser ut och hur åldersstrukturen ser ut bland kommuninvånarna. Nya invånare ger ökade skatteintäkter, och förändringar i demografin ändrar behovet av kommunal service som exempelvis äldreomsorg, förskola och skola.

Knivsta står inför liknande utmaningar som de flesta kommuner. Stora barnkullar och en åldrande befolkning kräver mer kommunal service. Det innebär att vi behöver göra stora investeringar samtidigt som färre ska försörja fler.

Hela den offentliga sektorn kommer behöva utveckla arbetssätt som leder till ökad produktivitet, ökad digitalisering och innovation. Det kommer även behövas förenklingar och förändrade prioriteringar.

Kostnad för att driva kommunen

Kommunen har ett brett ansvar för viktiga frågor som berör dig i din vardag. En stor del av Knivstas befolkning är barn och ungdomar och därför går störst del, 56 procent, av budgeten till utbildningsnämnden.

Vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning är en annan stor verksamhet och socialnämnden, som även ansvarar för individ- och familjeomsorgen, får 25 procent av budgeten.

Andra områden som kommunen ansvarar för är till exempel räddningstjänst, kultur och fritid, miljö- och hälsoskydd, fysisk planering och underhåll av gator och vägar.

Bruttokostnaden för alla kommunens verksamheter under året är budgeterad till 1,56 miljarder kronor. Det är en ökning med 3,9 procent jämfört med föregående budgetår. Här ingår bland annat löner till anställda, hyra av lokaler och köp av verksamhet som platser på fristående förskolor och omvårdnadsboende samt på gymnasieskolor utanför kommunen.

Intäkter

Enligt budgeten ska kommunen göra ett överskott på 12,4 miljoner kronor för 2022. Det finansiella målet uppgår till 1 procent av finansnetto, skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. I budget 2022 beräknas skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning uppgå till 1,24 miljarder kronor.

Skatteintäkterna ökar med 33 miljoner kronor jämfört med föregående budgetår, detta trots en skattesänkning med 60 öre. Det beror på ett förbättrat skatteunderlag med ökad sysselsättning och befolkningstillväxt. De generella statsbidragen ökar också, där staten tillfört mer pengar till kommunsektorn - ökningen jämfört med år 2021 är 21 miljoner kronor.

Skattesats

Den största delen av pengarna som används för att driva kommunen bidrar du som knivstabo med genom den skatt du betalar. 2022 kommer skattesatsen ligga på 20 kronor och 91 öre per intjänad hundralapp. Det är en sänkning med 60 öre jämfört med föregående budgetår. Därmed har en återställning av skattesatsen med 70 öre gjorts genom en sänkning med 10 öre år 2021 och 60 öre år 2022. Höjningen med 70 öre genomfördes år 2019.

Externa intäkter

Kommunen har även olika former av externa intäkter. Det handlar om riktade statsbidrag, hyresintäkter, exploateringsvinster samt avgifter för till exempel bygglov och hämtning av hushållsavfall – sammanlagt 316 miljoner kronor under 2022.

Investeringar

Kommunens investeringsplan för 2022 uppgår till 174 miljoner kronor. De största investeringarna ligger inom samhällsutvecklingsnämnden som ansvarar för exploatering och kommunens infrastruktur. 45,5 miljoner sätts av till gator och vägar, bland annat för cykelvägar, belysning och trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

92,5 miljoner sätts av till investeringar för exploatering av mark, framför allt i Västra Knivsta, Alsike och Knivsta centrum; pengar som kommunen får tillbaka vid en försäljning av marken.

Övriga nämnder har 22 miljoner kronor i förfogande för investeringar där IT-utrustning är en stor del.

Läs en sammanfattning av Mål och budget 2022 med planeringsramar 2023-2025.

Läs hela budgeten som pdf. Pdf, 1.6 MB.

Sidan uppdaterades: 11 januari 2022