Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

08 mars 2022 kl 10:31

Politik och organisation

Nytt från kommunfullmäktige

Under årets första kommunfullmäktigemöte den 16 februari 2022 behandlades flera ärenden. Här är en sammanfattning av utvalda ärenden.

Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike stationssamhälle

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera det liggande förslaget till stadsutvecklingsstrategi för två hållbara stadsdelar i västra Knivsta och Alsike stationssamhälle. Det betyder att strategin nu går tillbaka till kommunstyrelsen och tas upp för beslut igen på ett senare kommunfullmäktige. Ta del av strategiförslaget på knivsta.se/stadsutvecklingsstrategi. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om återremittering justerades omedelbart och finns i ett särskilt protokoll. Läs protokollet här Pdf, 158.8 kB..

Hemställan om ny VA-taxa

Fullmäktige beslutade att fastställa förslaget till ny VA-taxa. Taxan ska höjas med sju procent och börja gälla från och med den 1 mars 2022 eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut. Bakgrunden är att den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom VA-taxans avgifter, och att taxan ska spegla utgifterna för att bygga ut och underhålla den allmänna VA-anläggningen. För att nå detta mål ser kommunens VA-huvudman Roslagsvatten/Knivstavatten att VA-taxans anläggningsavgift ska justeras.

Anna Koskela Lundén (L), Lotta Wiström (L), Monica Lövgren (SD), Jacob Deremar (SD), Johan Helenius (SD), Peter Brymér (KNU), Bengt-Åke Andersson (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Lennart Lundberg (KNU), Pierre Janson (KNU), Per Lindström (KD, Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund (KD) och Synnöve Adéll (KD) reserverade sig mot beslutet.

Föreskrift om avgifter för planverksamheten i Knivsta kommun

Fullmäktige beslutade att anta förslaget till nya föreskrifter om avgifter för planverksamheten i Knivsta kommun. Förslaget har tagits fram för att göra det möjligt att timdebitera när detaljplaner tas fram där plankostnadsavtal kan tecknas.

Innovationsstrategi för Knivsta kommun

Fullmäktige antog den innovationsstrategi som tagits fram av Innovationskontoret för att ge Knivsta kommun bättre förutsättningar att samordna och prioritera resurser för innovation. Strategin innehåller ställningstaganden kring ambitionsnivå, värdeskapande, fokusområden och långsiktighet. Ta del av strategin på knivsta.se/innovationsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anna Koskela Lundén (L), Lotta Wiström (L), Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Bengt-Åke Andersson (KNU), Pierre Janson (KNU), Peter Brymér (KNU), Monica Lövgren (SD), Jakob Deremar (SD), Johan Helenius (SD), Björn-Owe Björk (KD), Synnöve Adell (KD), Gunnar Gidlund (KD) och Per Lindström (KD) reserverade sig mot beslutet.

Motioner

Monica Lövgren (SD) föreslog i en motion att öka antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 31 till 41 ledamöter. Fullmäktige beslutade att avslå motionen. Övriga fyra motioner bordlades med anledning av tidsbrist. Dessa tog upp frågan om ökad tillgänglighet till Knivsta kretsloppspark med ett så kallat grönt kort, införandet av valfrihetssystem inom äldreomsorgen enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), inrättandet av ett ungdomsfullmäktige samt nytt redovisningssystem av kostnaderna för kommunala verksamheter.

Läs om fler beslut i protokollet från kommunfullmäktige 16 februari. Pdf, 270.6 kB.

Läs kallelse och handlingar från kommunfullmäktige 16 februari. Pdf, 77.5 MB.

Sidan uppdaterades: 8 mars 2022