Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

19 maj 2022 kl 10:38

Politik och organisation

Nytt från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Här kommer en sammanfattning av några av de beslut som kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen fattade på sina senaste möten.

På sitt möte den 27 april beslutade kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för kommunen och kommunkoncernen 2021. Det ekonomiska resultatet för kommunen var 58,4 miljoner kronor, och för kommunkoncernen 90,9 miljoner kronor.

Läs en sammanfattning av bokslutet, samt ta del av hela årsredovisningen.

Fullmäktige beslutade att anta den reviderade prislistan för Knivsta kommuns bokningsbara lokaler med start 1 juni 2022. Justeringarna gäller för lokalerna för scenkonst och ishall.

Fullmäktige antog nya riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Riktlinjerna jämställer upprättande av tomträtter för uthyrning med försäljning av kommunal mark.

Motioner

Kommunfullmäktige beslutade att anse Lennart Lundbergs (KNU) och Peter Brymérs (KNU) motion om att anlägga banor för discgolf besvarad, med hänvisning till tjänsteskrivelsen. Många invånare i Knivsta och Alsike har de senaste åren lämnat in förslag om att anlägga en discgolfbana. Kultur- och fritidskontoret har därför, tillsammans med park- och naturenheten, arbetat med frågan en längre tid. Nu anläggs en discgolfbana i området vid reningsverket i Knivsta, banan planeras öppna i slutet av maj 2022.

Monica Lövgren (SD) har i en motion föreslagit att förvaltningen ska arbeta fram en strukturerad rapport över kostnader för lagstyrd och icke lagstyrd verksamhet för respektive nämnd. Fullmäktige beslutade att avslå motionen. Monica Lövgren (SD), Hans Nyberg (SD), Johan Helenius (SD), Per Lindström (KD), Björn-Owe Björk (KD) och Gunnar Gidlund (KD) reserverade sig mot beslutet.

Medel till värdeskapande satsningar

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte den 25 april att avsätta 2,1 miljoner kronor ur medel för förändring och innovation, för finansiering av värdeskapande satsningar under 2022. Pengarna ska bland annat användas till ett pilotprojekt om luftrenare i kommunens förskolor, effektivare verktyg för hanteringen av serveringstillstånd och fortsatt arbete med hackaton. Mimmi Westerlund (KD), Johan Helenius (SD), Lotta Wiström (L) och Lennart Lundberg (KNU) reserverade sig.

Positiva planbesked

Kommunstyrelsen gav positivt planbesked för fastigheten Särsta 3:103. Planarbetet kan inledas senast 2023 och vara färdigställt senast 2024. Byggnaden är det före detta vattentornet som har byggts om till en bostad på tre våningar. Planbeskedsansökan gäller en tillbyggnad på ytterligare fyra våningar i bostadssyfte. Claes Litsner (S) och Harriet Swanberg (S) reserverade sig.

Kommunstyrelsen gav positivt planbesked för Vrå 1:129. Ansökan om planbesked gäller avstyckning av fastighet till fyra-fem nya fastigheter för bebyggelse av småhus.

Ändrade regler och rutiner för reklam

Kommunstyrelsen beslutade att anta revideringen av Knivsta kommuns regler och rutiner för reklam i kommunens anläggningar. Därmed kommer lokala föreningar som har säsongsbokningar i ishallen erbjudas möjlighet att köpa och sälja reklam i tekningsringarna som integreras i isen.

Kommunstyrelsen beslutade också att förvaltningen ska återkomma angående möjliggörande för andra aktörer att köpa och sälja fast reklam på CIK, att sälja reklam på husfasaden mot tågspåren samt att sälja namnrättigheterna på hel- eller halvårsbasis.

Läs om fler ärenden och ta del av kallelse och handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde 27 april. Pdf, 18.2 MB.

Läs protokoll med reservationer från kommunfullmäktiges möte 27 april. Pdf, 586.8 kB.

Läs om fler ärenden och ta del av kallelse och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 25 april. Pdf, 12.3 MB.

Läs protokoll med reservationer från kommunstyrelsens möte 25 april. Pdf, 528.3 kB.

Sidan uppdaterades: 19 maj 2022