Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

17 juni 2022 kl 09:11

Politik och organisation

Nytt från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Här är en sammanfattning av ett urval av ärenden från kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens senaste sammanträden.

Ängbyskogen är Knivstas nya naturreservat

Kommunfullmäktige beslutade på sitt möte den 1 juni 2022 att bilda naturreservatet Ängbyskogen. Området ligger nära tätorten i västra Knivsta och är det sjätte naturreservatet inom kommunens gränser. Syften med reservatet är bland annat att bevara den biologiska mångfalden i skogen samt att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. Ett annat viktigt syfte är att tillgodose behovet av friluftsliv för Knivstas invånare. Läs mer om naturreservatet Ängbyskogen här.

Inrättande av visselblåsarfunktion

En ny lagstiftning kräver att alla verksamheter med fler än 50 medarbetare behöver inrätta en visselblåsarfunktion för att hantera rapporter om missförhållanden. Senast den 17 juli behöver visselblåsarfunktionen vara på plats för verksamheter med fler än 249 medarbetare. Funktionen ska hantera rapporter om missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang inom kommunen, det vill säga från anställda, före detta anställda, jobbsökande, praktikanter, konsulter, med flera på ett tryggt sätt utan risk för repressalier.

Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen ska tillhandahålla visselblåsarfunktionen för samtliga kommunala verksamheter. Inkomna rapporter kommer att hanteras under skydd av sekretess av tjänstepersoner med oberoende och självständig ställning. Dessa kommer vid behov att biträdas av externa utredare.

Reviderat partistöd

Kommunfullmäktige beslutade att justera partistödet från 10 000 kronor till 13 000 kronor per mandat och år från och med den 1 januari 2023.

Detaljplanearbete ska inledas

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte den 23 maj 2022 att ge Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att inleda detaljplanearbete för del av Gredelby 2:1. Området ligger öster om Kölängsvägen mellan Timotejvägen och Tuvstarrsvägen. I ansökan om planbesked angavs 30-40 radhus men omfattning och utformning kommer att utredas under den kommande planprocessen. Mimmi Westerlund (KD) och Lotta Wiström (L) reserverade sig mot beslutet.

Utveckling av Kommunhuset

Kommunstyrelsen beslutade om startbesked för investeringsprojektet Utveckling Kommunhuset, och omfördelade 2,3 miljoner kronor till projektet. Målet är att använda kommunens lokaler på ett effektivt sätt och att öka samverkan mellan olika enheter. Projektet innebär att Kommunhuset utvecklas utifrån de nya förutsättningarna som pandemin har inneburit med mer distansarbete och digitala möten. Myndighetsenheterna inom Vård och omsorg, som idag har sin verksamhet på Ängbyvägen, ska också flytta in i huset. Kommunhuset blir därmed en arbetsplats för cirka 200 medarbetare istället för dagens cirka 160.

Nya avgifter inom socialnämndens verksamhetsområden

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta dokumentet Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde. Bakgrunden är att socialnämnden efter en översyn föreslår nya avgifter med tillhörande tillämpningsregler. Förändringarna handlar bland annat om differentiering av avgift för omvårdnads- respektive serviceinsatser i hemtjänst, erbjudande om månadsabonnemang för måltider för medboende i särskilt boende för äldre, uttag av avgifter baserad på biståndsbedömda insatser i korttidsboende och eftermiddagstillsyn enligt LSS. Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut och planerar att ta upp ärendet i augusti. De nya avgifterna och reglerna ska gälla från och med 1 januari 2023. Mimmi Westerlund (KD) reserverade sig.

Medel till bättre belysning vid tågstationen

Kommunstyrelsen beviljade samhällsutvecklingsnämnden ytterligare 2,3 miljoner kronor för åtgärder som ska stärka tryggheten runt Knivsta station i form av belysning och markarbeten.

Ledamotsinitiativ om frivilliga resurser i krishantering

Kommunstyrelsen biföll Boo Östbergs (C) ledamotsinitiativ om att ge förvaltningen i uppdrag att se över hur civilsamhällets resurser kan bli en del i kommunens kris- och beredskapshantering för ett tryggare och mer hållbart samhälle, även i kris.

Läs kallelse och handlingar från kommunfullmäktige 1 juni 2022 Pdf, 27.7 MB.

Läs justerat protokoll från kommunfullmäkige 1 juni 2022 Pdf, 355.4 kB.

Läs kallelse och handlingar från kommunstyrelsen 23 maj 2022 Pdf, 6.1 MB.

Läs justerat protokoll från kommunstyrelsen 23 maj 2022 Pdf, 507.5 kB.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2022